logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 

 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 

KWiA-I-0913/15/10
 
Opole, 3.11.2010r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 53/10
 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki i Promocji
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
7.10.2010 – 22.10.2010
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista
Jacek Spadło - inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
111/10
112/10
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Okres objęty kontrolą
2009-2010
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maciej Wujec – naczelnik Wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
 
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Analiza przepisów prawa
Wybór losowy akt sprawy
Analiza akt sprawy
 
Kryteria
 
 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 
Art. 63. W sprawach nieuregulowanych w przepisach art. 47-61 stosuje się przepisy odrębnych ustaw regulujących działalność podlegającą koncesjonowaniu. 
 
Art. 64. 1. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75. 
2. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. 
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. 
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. 
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność. 
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 
 
Art. 66. 1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. 
2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu. 
3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę. 
4. Organ prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 
 
Art. 67. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. 
2. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 
Art. 68. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy: 
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 
2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. 
 
Art. 69. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. 
 
Art. 70. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Przepis art. 57 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 71. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy: 
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym; 
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej. 
 
Art. 72.1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 67 ust. 2.
 
Art. 73. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek. 
 
Art. 74. W sprawach nieuregulowanych w art. 64-73 stosuje się przepisy ustaw określających wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej. 
 
Art. 75. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 i Nr 115, poz. 793); 
 
2.Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276). 
2a.Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).
3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach: 
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94). 
4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.(181)). 
5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o których mowa w ust. 1-4. 
 
Art. 75a.1. Koncesja, zezwolenie, zgoda, licencja albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony.
2. Wprowadzenie wyjątku od zasady określonej w ust. 1 jest dopuszczalne tylko w przepisach ustaw odrębnych wyłącznie ze względu na nadrzędny interes publiczny.
 
Art. 76. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 
 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 
Art. 18.1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.
2.Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) powyżej 18 % zawartości alkoholu.
3a.Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.
4. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych - położonych poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1 pkt 6 - może być prowadzona jedynie za zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, a ponadto za zgodą organów wojskowych określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw wewnętrznych określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
4) przedmiot działalności gospodarczej;
5) adres punktu sprzedaży;
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
7. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;
2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111, wydanego przez gminę;
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2;
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
8. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
11. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7.
13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
14. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
 
Art. 181.1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na okres do 2 dni.
3. Opłata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3.
4. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.
5. Opłata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 
Art. 182. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
 
Art. 183. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, 18 i 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.(269)).
 
Art. 184. 1. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
2. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1) 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
2) 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
 
Art. 185. Do zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1, art. 181 ust. 1 i 4 oraz art. 184 ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Art. 186.1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi,
podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.
1a. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na hurtowym obrocie napojami alkoholowymi.
2. W wypadkach mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 podlega karze grzywny do 5 000 zł.
3. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.
4. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za wprowadzenie napojów alkoholowych do obrotu hurtowego.
 
 
 
Cel kontroli
 
Prawidłowość postępowań w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
1.       Wybór zezwoleń na obrót alkoholem z lat 2009-2010.
 
W 2009 r. wydano 532 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówek handlowych i gastronomicznych.
W 2010r. wydano 408 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówek handlowych i gastronomicznych
Łącznie w okresie badanym wydano 940 zezwoleń.
 
Kontroli poddano zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 
Dla zakładów gastronomicznych:
w 2009r. : 20 zezwoleń A, 20 zezwoleń B oraz 20 zezwoleń C
w 2010r. 30 zezwoleń A, 30 zezwoleń B oraz 30 zezwoleń C
Łącznie: 150 decyzji
 
Dla sklepów:
w 2009r. : 20 zezwoleń A, 20 zezwoleń B oraz 20 zezwoleń C
w 2010r. 30 zezwoleń A, 30 zezwoleń B oraz 30 zezwoleń C
Łącznie: 150 decyzji
 
Ponadto kontroli poddano 30 decyzji wygaszających: 10 zezwoleń A, 10 zezwoleń B oraz 10 zezwoleń C.
 
Łącznie skontrolowano 330 decyzji.
 
1.      Kontrola decyzji pod kątem warunków proceduralnych.
 
Wszystkie badane decyzje spełniały warunki proceduralne, tj. określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
W kwestii art. 107 Kpa wszystkie decyzje zawierają oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie stron, podstawę prawną, rozstrzygnięcie i uzasadnieni faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
Zgodnie z obowiązującym prawem sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Opola. We wszystkich przypadkach wydanie zezwoleń nastąpiło na wniosek stron zainteresowanych. W każdym przypadku zezwolenia wydane zostały oddzielnie dla napojów do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu.
 
Wnioski o wydanie zezwolenia zawierały wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, o których mowa w art. 18 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Wszystkie zezwolenia wydane zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwałą w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wszystkie opinie wydawane są w formie postanowienia podpisanego przez wszystkich członków Komisji.  
 
Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż dwa lata.
 
Wszystkie decyzje wydawane były w terminie 1 miesiąca od daty złożenia przez stronę wniosku.
 
Tabela 1. Wymagania formalne decyzji wydanych w 2009 (Gastronomia)
    Akta kontroli: 10/53/I/s.1-2.
 
Lp.
Nr zezwolenia
Data decyzji
Okres zezwolenia
Data złożenia wniosku
Postanowienie Komisji
Zgodność decyzji z wnioskiem
Wysokość opłat za zaświadczenia
od
do
1
185
2009-01-29
2009-02-05
2013-02-04
2009-01-19
 
2009-01-20
zgodne
17 zł
2
189
2009-02-05
2009-02-11
2013-02-10
2009-01-21
 
2009-01-27
zgodne
17 zł
3
190
2009-02-05
2009-02-06
2013-02-05
2009-02-03
 
2009-02-03
zgodne
17 zł
4
206
2009-02-24
2009-02-27
2013-02-26
2009-01-24
2009-03-03
zgodne
17 zł
2009-03-11
 
2009-03-11
 
2009-02-26
 
5
236
2009-04-07
2009-05-01
2011-04-30
2009-03-31
catering
zgodne
17 zł
6
237
2009-04-14
2009-05-01
2013-04-30
2009-04-01
 
2009-04-07
zgodne
17 zł
7
256
2009-05-13
2009-05-25
2013-05-24
2009-04-28
 
2009-05-05
zgodne
17 zł
8
288
2009-06-23
2009-07-01
2013-06-30
2009-06-15
 
2009-06-16
zgodne
17 zł
9
292
2009-06-30
2009-07-06
2013-07-05
2009-06-22
 
2009-06-23
zgodne
17 zł
10
299
2009-07-07
2009-07-08
2013-07-07
2009-06-29
 
2009-06-30
zgodne
17 zł
11
309
2009-07-07
2009-08-01
2009-09-30
2009-07-08
2009-07-21
zgodne
nd
12
313
2009-07-23
2009-07-23
2013-07-22
2009-07-15
 
2009-07-21
zgodne
17 zł
13
314
2009-07-29
2009-07-31
2013-07-30
2009-07-28
 
2009-07-28
zgodne
17 zł
14
317
2009-08-12
2009-08-13
2013-08-12
2009-08-04
 
2009-08-04
zgodne
17 zł
15
331
2009-09-22
2009-10-22
2013-10-21
2009-09-15
 
2009-09-15
zgodne
17 zł
16
362
2009-11-17
2009-12-01
2013-11-30
2009-11-05
 
2009-11-10
zgodne
17 zł
17
367
2009-12-15
2010-01-01
2014-01-15
2009-12-04
 
2009-12-08
zgodne
17 zł
18
369
2009-12-15
2009-12-16
2013-12-15
2009-12-08
 
2009-12-08
zgodne
17 zł
19
379
2009-12-29
2009-12-30
2013-12-29
2009-12-21
 
2009-12-22
zgodne
17 zł
20
381
2009-12-29
2009-12-30
2013-12-29
2009-12-16
 
2009-12-22
zgodne
17 zł
21
396
2010-01-27
2010-02-09
2014-02-08
2010-01-14
2010-01-19
zgodne
17 zł
22
387
2010-01-12
2010-01-13
2014-01-12
2010-01-04
2010-01-05
zgodne
17 zł
23
422
2010-03-02
2010-03-15
2014-03-14
2010-02-19
2010-02-23
zgodne
17 zł
24
461
2010-05-17
2010-05-20
2014-05-19
2010-04-26
2010-04-27
zgodne
nd
25
478
2010-05-20
2010-05-22
2014-05-21
2010-05-17
2010-05-18
zgodne
17 zł
26
495
2010-06-29
2010-07-09
2014-07-08
2010-06-21
2010-06-22
zgodne
17 zł
27
504
2010-07-27
2010-08-02
2014-08-01
2010-07-20
2010-07-20
zgodne
nd
28
524
2010-09-13
2010-09-15
2014-09-14
2010-09-06
2010-09-07
zgodne
nd
29
533
2010-09-29
2010-10-15
2014-10-14
2010-09-20
2010-09-21
zgodne
17 zł
30
540
2010-10-06
2010-10-12
2014-10-11
2010-09-27
2010-09-28
zgodne
17 zl
 
nd: nie dotyczy
 
Tabela 2. Wymagania formalne decyzji wydanych w 2010 (Sklepy)
     Akta kontroli: 10/53/I/s.3-4.
 
Lp.
Nr zezwolenia
Data decyzji
Okres zezwolenia
Data złożenia wniosku
Postanowienie Komisji
Zgodność decyzji z wnioskiem
Wysokość opłat za zaświadczenia
od
do
1
173
2009-01-21
2009-01-29
2011-01-28
2009-01-08
 
2009-01-13
zgodne
17 zł
2
193
2009-02-12
2009-02-17
2011-02-16
2009-01-29
 
2009-02-03
zgodne
17 zł
3
203
2009-02-24
2009-02-25
2011-02-24
2009-02-17
 
2009-02-17
zgodne
17 zł
4
219
2009-03-19
2009-04-25
2011-04-24
2009-03-02
 
2009-03-10
zgodne
17 zł
5
225
2009-03-23
2009-04-13
2011-04-12
2009-03-16
 
2009-03-17
zgodne
17 zł
6
234
2009-04-07
2009-04-08
2011-04-07
2009-03-25
 
2009-03-31
zgodne
17 zł
7
242
2009-04-24
2009-06-01
2011-05-31
2009-04-10
 
2009-04-14
zgodne
17 zł
8
259
2009-05-20
2009-06-08
2011-06-07
2009-05-11
 
2009-05-12
zgodne
17 zł
9
265
2009-05-28
2009-07-23
2011-07-22
2009-05-14
 
2009-05-19
zgodne
17 zł
10
275
2009-06-12
2009-07-02
2011-07-01
2009-05-28
 
2009-06-02
zgodne
17 zł
11
302
2009-07-22
2009-08-01
2011-07-31
2009-07-01
 
2009-07-07
zgodne
17 zł
12
327
2009-09-22
2009-09-23
2011-09-22
2009-09-11
 
2009-09-15
zgodne
17 zł
13
332
2009-09-22
2009-09-25
11-924
2009-09-11
 
2009-09-15
zgodne
17 zł
14
342
2009-10-13
2009-11-01
2011-10-31
2009-10-05
 
2009-10-06
zgodne
17 zl
15
344
2009-10-13
2009-11-23
2011-11-22
2009-09-30
 
2009-10-06
zgodne
nd
16
360
2009-11-17
2009-11-30
2011-11-29
2009-11-06
 
2009-11-10
zgodne
nd
17
364
2009-12-08
2009-12-21
2011-12-20
2009-11-30
 
2009-12-01
zgodne
17 zł
18
370
2009-12-17
2010-01-24
2012-01-23
2009-12-07
 
2009-12-08
zgodne
17 zł
19
373
2009-12-22
2010-01-01
2013-01-15
2009-12-08
 
2009-12-15
zgodne
17 zł
20
383
2009-12-29
2010-01-24
2012-01-23
2009-12-22
2009-12-17
zgodne
17 zł
21
394
2010-02-18
2010-03-05
2012-03-04
2010-01-18
2010-01-19
zgodne
17 zł
22
399
2010-02-12
2010-02-21
2012-02-20
2010-01-22
2010-01-26
zgodne
nd
23
403
2010-02-11
2010-02-15
2012-02-14
2010-01-25
2010-01-26
zgodne
17 zł
24
424
2010-03-02
2010-03-13
2012-03-12
2010-02-22
2010-02-23
zgodne
17 zł
25
454
2010-04-27
2010-05-25
2012-05-24
2010-04-16
2010-04-20
zgodne
17 zł
26
506
2010-07-30
2010-07-30
2012-07-29
2010-07-20
2010-07-27
zgodne
17 zł
27
512
2010-08-13
2010-08-13
2012-08-12
2010-08-04
2010-08-10
zgodne
17 zł
28
532
2010-10-29
2012-10-28
2012-10-28
2010-09-24
2010-09-28
zgodne
17 zł
29
535
2010-10-06
2010-10-06
2012-10-05
2010-09-20
2010-09-28
zgodne
17 zł
30
541
2010-10-11
2010-10-12
2012-10-11
2010-10-01
2010-10-06
zgodne
17 zł
 
nd: nie dotyczy
 
2.      Opłaty za wydanie zezwoleń
 
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest posiadanie zezwolenia oraz wniesienie stosownej opłaty.
Opłatę nalicza się dla każdego zezwolenia oddzielnie i wynosi przed wydaniem zezwolenia:
§         525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
§         525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
§         2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
Opłatę od przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych nalicza się od wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, po uprzednim przekroczeniu określonej w ustawie wartości:
§         37 500 zł sprzedaży – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
§         37 500 zł sprzedaży - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży dla napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
§         77 000 zł sprzedaży - opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
Sposób naliczania opłat jest zgodny z ww. zasadami, jak i opłaty naliczane są proporcjonalnie do czasu ważności zezwolenia. Opłaty naliczane są komputerowo.
 
 
 
Tabela 3. Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii
Akta kontroli: 10/53/I/s.1-2.
 
2009
Nr zezwolenia
Rok
A
B
C
Opłata razem
Zapłata
Do zapłaty na 30 września
Wartość sprzedazy
Opłata
Wartość sprzedazy
Opłata
Wartość sprzedazy
Opłata
1
185
2009
48 422,00
612,90
22 899,00
474,66
87 160,00
2 127,68
3 215,24
3 215,24
0,00
2010
51 330,00
718,62
13 325,00
525,00
80 868,00
2 183,44
3 427,06
3 427,06
0,00
2
189
2009
25 314,50
466,03
5 679,00
466,03
24 555,75
1 864,11
2 796,17
2 796,17
0,00
2010
22 745,50
525,00
6 658,50
525,00
21 793,25
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
3
190
2009
brak
473,22
brak
473,22
brak
1 892,88
2 839,32
2 839,32
0,00
2010
81 000,00
848,17
2 860,00
392,67
65 540,00
1 570,68
2 811,52
2 506,00
305,52
4
206
2009
4 890,00
443,00
15 870,00
443,00
nd
nd
886,00
886,00
0,00
2009
nd
0,00
nd
0,00
brak
1 703,01
1 703,01
1 703,01
0,00
2010
1 200,00
525,00
6 500,00
525,00
2 400,00
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
5
236
2009
46 144,00
433,63
4 895,00
352,40
16 670,00
1 409,59
2 195,62
2 195,62
0,00
6
237
2009
311 803,50
2 930,10
3 318,00
352,40
55 188,00
1 409,59
4 692,09
4 692,09
0,00
2010
267 612,50
3 746,58
3 211,00
525,00
51 493,00
2 100,00
6 371,58
6 371,58
0,00
7
256
2009
40 561,60
343,83
685,80
317,88
16 769,20
1 271,51
1 933,22
1 933,22
0,00
2010
44 626,60
624,77
476,20
525,00
7 997,00
2 100,00
3 249,77
3 249,77
0,00
8
288
2009
1 669,00
264,66
1 354,00
264,66
1 601,00
1 058,63
1 587,95
1 587,95
0,00
2010
2 076,00
525,00
893,00
525,00
1 616,50
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
9
292
2009
118 852,00
816,01
238,00
257,47
55 426,85
1 029,89
2 103,37
2 103,37
0,00
2010
94 444,50
1 322,22
619,00
525,00
39 801,00
2 100,00
3 947,22
3 947,22
0,00
10
299
2009
brak
254,59
brak
254,59
brak
1 018,36
1 527,54
1 527,54
0,00
2010
295 000,00
525,00
9 300,00
525,00
57 450,00
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
11
309
2009
brak
87,74
brak
87,74
brak
350,96
526,44
526,44
0,00
12
313
2009
207 652,00
1 290,29
2 856,00
233,01
46 672,00
932,05
2 455,35
2 455,35
0,00
2010
305 586,65
4 278,21
2 463,80
525,00
40 191,60
2 100,00
6 903,21
6 903,21
0,00
13
314
2009
brak
221,51
brak
221,51
brak
886,03
1 329,05
1 329,05
0,00
2010
19 170,00
525,00
1 742,00
525,00
22 764,00
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
14
317
2009
brak
202,81
brak
202,81
brak
811,23
1 216,85
1 216,85
0,00
2010
8 460,00
392,67
1 079,00
392,67
4 444,50
1 570,68
2 356,02
2 356,02
0,00
15
331
2009
125 541,67
341,89
1 549,00
102,12
16 780,00
408,49
852,50
852,50
0,00
2010
115 610,80
1 618,55
1 840,00
525,00
18 000,76
2 100,00
4 243,55
4 243,55
0,00
16
362
2009
54 840,00
65,21
799,00
44,59
30 649,00
178,36
288,16
288,16
0,00
2010
55 132,00
771,85
885,00
525,00
23 750,00
2 100,00
3 396,85
3 396,85
0,00
17
367
2009
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,00
0,00
0,00
2010
36 501,04
525,00
nd
nd
18 195,55
2 100,00
2 625,00
2 625,00
0,00
18
369
2009
brak
23,01
brak
23,01
brak
92,05
138,07
138,07
0,00
2010
1 892,00
525,00
625,00
525,00
2 625,00
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
19
379
2009
brak
2,88
brak
2,88
brak
11,51
17,27
17,27
0,00
2010
brak
525,00
brak
525,00
brak
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
20
381
2009
brak
2,88
brak
2,88
brak
11,51
17,27
17,27
0,00
2010
brak
525,00
30,00
525,00
brak
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
21
396
2010
95 094,81
1 189,08
710,60
468,90
63 846,00
1 875,62
3 533,60
3 533,60
0,00
22
387
2010
brak
507,74
brak
507,74
brak
2 030,96
3 046,44
3 046,44
0,00
23
422
2010
165 425,50
1 852,77
6 559,50
420,00
59 222,59
1 680,00
3 952,77
3 952,77
0,00
24
461
2010
39 000,00
338,07
18 395,00
325,07
61 725,00
1 300,27
1 963,41
1 963,41
0,00
25
478
2010
brak
322,19
brak
322,19
brak
1 288,77
1 933,15
1 933,15
0,00
26
495
2010
brak
253,15
brak
253,15
brak
1 012,60
1 518,90
1 518,90
0,00
27
504
2010
61 999,00
361,46
4 520,00
218,63
8 782,00
874,52
1 454,61
1 454,61
0,00
28
524
2010
31 800,00
155,34
1 100,00
155,34
38 900,00
621,37
932,05
932,05
0,00
29
533
2010
78 716,00
235,50
31 770,00
112,19
59 387,60
448,77
796,46
796,46
0,00
30
540
2010
245 438,00
762,54
28 676,00
116,51
39 133,00
466,03
1 345,08
1 345,08
0,00
 
Sprawa 190
 
W przypadku zezwolenia nr 190 (poz. m3 Tabeli) stwierdzono jego wygaśnięcie z powodu nie dokonania wymaganej opłaty w terminie.
 
Tabela 4. Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach
Akta kontroli: 10/53/I/s.3-4.
 
 
2009
Nr zezwolenia
Rok
A
B
C
Opłata razem
Zapłata
Do zapłaty na 30 września
Wartość sprzedaży
Opłata
Wartość sprzedaży
Opłata
Wartość sprzedaży
Opłata
1
173
2009
397 032,33
5 132,05
49 819,90
643,97
267 680,00
6 672,93
12 448,95
12 448,95
0,00
2010
323 543,82
4 529,61
39 602,56
554,44
227 384,65
6 139,39
11 223,44
11 223,44
0,00
2
193
2009
175 520,00
2 140,86
53 995,00
658,59
157 210,00
3 698,10
6 497,55
6 497,55
0,00
2010
152 905,00
2 140,67
23 180,00
525,00
173 987,00
4 697,65
7 363,32
7 363,32
0,00
3
203
2009
brak
445,89
brak
445,89
brak
1 783,56
2 675,34
2 675,34
0,00
2010
477 506,32
6 685,09
355 461,05
4 976,45
492 017,49
13 284,47
24 946,01
24 946,01
0,00
4
219
2009
20 433,59
361,03
2 075,00
361,03
20 897,27
1 444,11
2 166,17
2 166,17
0,00
2010
21 210,06
525,00
1 900,00
525,00
19 117,00
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
5
225
2009
39 433,53
397,79
39 011,55
393,54
113 192,69
2 202,14
2 993,47
2 993,47
0,00
2010
46 883,66
656,37
47 491,84
664,89
125 290,00
3 382,83
4 704,09
4 704,09
0,00
6
234
2009
brak
385,48
brak
385,48
brak
1 541,92
2 312,88
2 312,88
0,00
2010
124 624,41
1 744,74
6 249,29
525,00
78 624,87
2 122,87
4 392,61
4 392,61
0,00
7
242
2009
276 034,77
2 265,75
46 587,86
382,40
202 793,46
3 210,25
5 858,40
5 858,40
0,00
2010
269 090,24
3 767,26
33 658,75
525,00
182 813,00
4 935,96
9 228,22
9 228,22
0,00
8
259
2009
46 978,00
372,99
35 425,00
297,74
74 255,00
1 190,96
1 861,69
1 861,69
0,00
2010
40 899,00
572,59
21 542,00
525,00
70 293,00
2 100,00
3 197,59
3 197,59
0,00
9
265
2009
474 534,08
2 948,61
102 124,30
634,57
435 993,27
5 224,75
8 807,93
8 807,93
0,00
2010
654 474,17
9 162,64
114 630,48
1 604,83
610 898,52
16 494,26
27 261,73
27 261,73
0,00
10
275
2009
97 792,21
686,42
27 904,77
263,22
118 252,19
1 600,78
2 550,42
0
2 550,42
2010
93 207,31
1 304,90
19 799,30
525,00
118 570,65
3 201,41
5 031,31
0
5 031,31
11
302
2009
285 688,33
1 676,56
77 108,07
452,51
354 860,84
4 016,25
6 145,32
6 145,32
0,00
2010
291 452,00
4 080,33
74 071,00
1 036,99
346 330,00
9 350,91
14 468,23
14 468,23
0,00
12
327
2009
brak
143,84
brak
143,84
brak
575,34
863,02
863,02
0,00
2010
149 190,20
2 088,67
72 887,78
1 020,43
195 483,01
5 278,04
8 387,14
8 387,14
0,00
13
332
2009
brak
140,96
brak
140,96
brak
563,84
845,76
845,76
0,00
2010
85 382,61
1 195,36
21 916,30
525,00
77 783,43
2 100,15
3 820,51
3 820,51
0,00
14
342
2009
620 917,49
1 452,78
81 056,35
189,65
576 721,52
2 602,36
4 244,79
4 244,79
0,00
2010
637 660,47
8 927,25
93 091,55
1 303,28
598 887,32
16 169,96
26 400,49
26 400,49
0,00
15
344
2009
208 202,24
311,45
29 043,49
56,10
85 952,68
247,97
615,52
615,52
0,00
2010
201 497,71
2 820,97
68 658,97
961,23
23 118,56
2 100,00
5 882,20
5 882,20
0,00
16
360
2009
152 357,55
187,00
22 857,52
46,03
134 867,00
319,25
552,28
552,28
0,00
2010
219 243,91
3 069,41
37 921,25
530,90
206 697,72
5 580,84
9 181,15
9 181,15
0,00
17
364
2009
242 730,00
102,41
382,00
15,82
132 244,00
107,61
225,84
225,84
0,00
2010
177 397,97
2 483,57
6 180,87
525,00
71 873,98
2 100,00
5 108,57
5 108,57
0,00
18
370
2009
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,00
0,00
0,00
2010
180 007,62
2 361,31
134 224,51
1 760,73
384 780,54
9 734,42
13 856,46
13 856,46
0,00
19
373
2009
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,00
0,00
0,00
2010
brak
525,00
brak
525,00
brak
2 100,00
3 150,00
3 150,00
0,00
20
383
2009
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,00
0,00
0,00
2010
255 239,35
3 348,18
22 639,57
491,92
191 452,84
4 843,49
8 683,59
8 683,59
0,00
21
394
2010
66 928,37
775,27
9 400,38
434,38
118 830,67
2 654,64
3 864,29
3 864,29
0,00
399
2010
170 745,00
2 056,42
11 823,00
451,64
108 946,00
2 530,53
5 038,59
5 038,59
0,00
22
403
2010
274 795,00
3 372,83
14 356,00
460,27
137 448,00
3 253,56
7 086,66
7 086,66
0,00
424
2010
187 864,00
2 118,49
16 679,00
422,88
104 849,00
2 280,25
4 821,62
4 821,62
0,00
23
454
2010
214 675,40
1 819,74
17 398,97
317,88
122 404,18
2 001,06
4 138,68
4 138,68
0,00
506
2010
brak
222,95
brak
222,95
brak
891,78
1 337,68
1 337,68
0,00
24
512
2010
brak
202,81
brak
202,81
brak
811,23
1 216,85
1 216,85
0,00
532
2010
1 426 007,63
3 500,56
674 835,85
1 656,58
2 037 417,16
9 645,64
14 802,78
14 802,78
0,00
25
535
2010
brak
125,14
brak
125,14
brak
500,55
750,83
750,83
0,00
541
2010
brak
116,51
brak
116,51
brak
466,03
699,05
699,05
0,00
 
 
Sprawa 275
 
Przedsiębiorca jest zwolniony z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 ze zm.), który stanowi, że prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 
3.      Kontrola spełniania warunków prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia
 
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W wyniku kontroli ustalono, że warunek ten był spełniany każdorazowo przez podmioty korzystające z zezwolenia.
Na podstawie uzyskanej wartości sprzedaży Urząd Miasta Opola naliczał opłatę za korzystanie z zezwoleń.
 
 
Opłatę każdorazowo wnoszono na rachunek Opola przed wydaniem zezwolenia.
Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych opłaty naliczano wg zasad określonych w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Wartość sprzedaży obliczano oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 
4.      Kontrola czynności kontrolnych organu zezwalającego przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Postępowania w sprawie wygaśnięcia zezwoleń. Brak opłat w wyniku kontroli – wygaszenie zezwoleń.
 
Organ zezwalający oraz straż gminna albo członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. W sytuacji nieprzestrzegania przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający cofa zezwolenie. Kontrole takie są prowadzone przez Straż Miejską i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W 2009 r. pracownicy Wydziału przeprowadzili oględziny na okoliczność wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych. Z czynności sporządzono protokoły.
Z kontroli prowadzonych przez Straż Miejską w dwóch przypadkach w br. wystosowano pisma do prowadzących sprzedaż w związku ze stwierdzeniem zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej oraz przypadkami wandalizmu. Wydział poinformował zainteresowane strony o podjętych czynnościach.   Akta kontroli: 10/53/I/s.6.
 
 
Organ zezwalający dokonuje systematycznej kontroli wnoszonych opłat. W 2010r.   stwierdzono, że zaistniały okoliczności do wygaszenia zezwolenia, w związku z likwidacją punktu sprzedaży (1 przypadek) oraz niedokonania opłaty w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego (9 przypadków).
 
W każdym z badanych przypadków wygaszenia zezwolenia wysokość opłat była naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
 
Tabela 3. Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń w 2010r.
    Akta kontroli: 10/53/I/s.5.
 
 
Lp.
Nr zezwolenia
Data decyzji
Opłaty
Opłaty za 2010r.
Opłata ogółem za 2010r.
(A+B+C)
Zapłata za 2010
Do zapłaty na 30 września
Data zawiadomienia
2007
2008
2009
A
B
C
1
554
2007-08-30
1 070,14
3 469,03
4 344,59
1 037,21
392,67
1 570,68
3 000,56
2 674,50
326,06
2010-10-06
2
273
2009-06-05
nd
nd
294,86
392,67
nd
nd
392,67
350,00
42,67
2010-10-06
3
228
2009-03-23
nd
nd
405,62
392,67
nd
nd
392,67
350,00
42,67
2010-10-06
4
190
2009-02-05
nd
nd
2 839,32
848,17
392,67
1 570,68
2 811,52
2 506,00
305,52
2010-10-06
5
317
2009-08-12
nd
nd
1 216,85
392,67
392,67
1 570,68
2 356,02
2 100,00
256,02
2010-10-06
6
218
2009-06-05
nd
nd
3 548,71
4 374,19
392,67
4 908,38
9 675,24
8 623,86
1 051,38
2010-10-06
7
201
2009-02-24
nd
nd
3 399,30
2 783,75
392,67
2 876,40
6 052,82
5 395,06
657,76
2010-10-06
8
96
2008-07-09
nd
1 506,14
3 464,81
1 728,51
nd
1 570,68
3 299,19
2 940,68
358,51
2010-10-06
9
305
2009-07-22
nd
nd
2 554,41
2 112,86
392,67
1 925,88
4 431,41
3 949,86
481,55
2010-10-06
 
 Nd: nie dotyczy
 
1)      Sprawa 554
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –   1.037,21 zł
Zezwolenia B –      392,67 zł
Zezwolenia C –   1.570,68 zł
Łącznie:               3.000,56 zł
Wpłata:                2.674,50 zł
Do zapłaty:             326,06 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 27.10.2010r. 
 
2)      Sprawa 273
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –    392,67 zł
Zezwolenia B –        0,00 zł
Zezwolenia C –        0,00 zł
Łącznie:                392,67 zł
Wpłata:                350,00 zł
Do zapłaty:             42,67 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 25.10.2010r. Decyzję doręczono w dniu 28.10.2010r.
 
3)      Sprawa 228
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –    392,67 zł
Zezwolenia B –        0,00 zł
Zezwolenia C –        0,00 zł
Łącznie:                392,67 zł
Wpłata:                 350,00 zł
Do zapłaty:             42,67 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 25.10.2010r. 
 
 
4)      Sprawa 190
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –      848,17 zł
Zezwolenia B –      392,67 zł
Zezwolenia C –   1.570,68 zł
Łącznie:               2.811,52 zł
Wpłata:                2.506,00 zł
Do zapłaty:             305,52 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 25.10.2010r. 
 
5)      Sprawa 317
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –   392,67 zł
Zezwolenia B –   392,67 zł
Zezwolenia C –1.570,68 zł
Łącznie:            2.356,02 zł
Wpłata:             2.100,00 zł
Do zapłaty:          256,02 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 27.10.2010r. 
 
6)      Sprawa 218
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –   4.374,19 zł
Zezwolenia B –      392,67 zł
Zezwolenia C –   4.908,38 zł
Łącznie:               9.675,24 zł
Wpłata:                8.623,86 zł
Do zapłaty:          1.051,38 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 25.10.2010r. 
 
7)      Sprawa 201
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –   2.783,75 zł
Zezwolenia B –      392,67 zł
Zezwolenia C –   2.876,40 zł
Łącznie:               6.052,82 zł
Wpłata:                5.395,06 zł
Do zapłaty:             657,76 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 27.10.2010r. 
 
8)      Sprawa 96
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –   1.728,51 zł
Zezwolenia B –          0,00
Zezwolenia C –   1.570,68 zł
Łącznie:               3.299,19 zł 
Wpłata:                2.940,68 zł
Do zapłaty:          358,51 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 27.10.2010r. 
 
9)      Sprawa 305
 
Dokonano proporcjonalnych naliczeń zgodnie z okresem ważności zezwolenia na 2010r. Zezwolenie A –   2.112,86 zł
Zezwolenia B –      392,67 zł
Zezwolenia C –   1.925,88 zł
Łącznie:               4.431,41 zł
Wpłata:                3.949,86 zł
Do zapłaty:             481,55 zł
 
Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia wydano w dniu 27.10.2010r. 
 
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia wydano   na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3, art. 104 i 107 Kpa w związku z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości             i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wszystkie decyzje zawierają uzasadnienie faktyczne                     i prawne.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-23 12:58:50 - wnioski pokontrolne (64.50 kB)
2011-02-23 13:03:25 - wystąpienie pokontrolne (47.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7407
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23 12:52:53
Data udostępnienia informacji: 2011-02-23 12:52:53
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 13:07:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner