logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 

                         
KWiA.I–0913/2/08
                            Opole, 25.08.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 23/08
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Lokalowy
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 9 czerwca do 25 lipca 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 51/2008
nr 52/2008
Przedmiot kontroli
Sprawowanie nadzoru w zakresie ściągalności zaległości czynszowych oraz prawidłowości dokonywania zamian lokali mieszkalnych w latach 2006-2008
Okres objęty kontrolą
2006-2008
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zofia Lachowicz – naczelnik Wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) – kierownik Referatu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
 
I. Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz.733 z późn. zm.).
2.     Uchwała Nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
3.     Uchwała Nr XX/185/03 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
4.     Uchwała Nr XXXV/342/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 
5.     Uchwała nr XXXV/342/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
6.     Uchwała nr XXV/218/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców.
7.     Uchwała nr XXV/218/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców.
8.     Uchwała nr XLIII/440/05 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców.
9.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).
10.           Postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
11.           Zarządzenie Nr OR.I-0151-204/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia i zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
12.           Zarządzenie Nr OR.I-0151-297/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia i zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
13.           Wykaz procedur – trybów załatwiania spraw w Referacie Lokali Mieszkalnych i Użytkowych Wydziału Lokalowego.
 
II. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
         W trakcie kontroli analizie poddano cały zbiór dokumentów dotyczący zamian mieszkań w latach 2006-2008. Przedmiotem analizy były:
§         przyjęte procedury postępowania,
§         rodzaj prowadzonej dokumentacji i jej kompletność,
§         sposób dokumentowania realizowanych zadań,
§         prawidłowość postępowania przy dokonywaniu poszczególnych zamian,
§         dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków do dokonania zamiany,
§         zgodność realizacji zadań z przyjętymi uchwałami Rady Miasta.          
Sprawdzono również zmiany w stanie prawnym gminnych lokali mieszkalnych jakie zaszły po dokonanych zamianach.
Ponadto zespół kontrolny wykorzystał dane zawarte w Protokole kontroli nr 5/2006 z dnia 25 maja 2006 r. Kontrola przeprowadzona w marcu 2006 r. w Wydziale Lokalowym dotyczyła realizacji zadań w zakresie prowadzenia spraw związanych z zamianą mieszkań w latach 2004-2005.
Na okoliczność poczynionych ustaleń sporządzono odpowiednie zestawienia i wykazy oraz pobrano ustne wyjaśnienia.
 
III. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego. Zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, do zadań Wydziału Lokalowego należy między innymi prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy. Zadania te realizowane są przez Referat Lokali Mieszkalnych i Użytkowych. Realizacja powyższych zadań polega m.in. na:
  • przedkładaniu wniosków do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,
  • sporządzaniu list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu do zamiany,
  • przygotowywaniu propozycji lokali do zamiany,
  • przyjmowaniu ofert osób zainteresowanych zamianą wzajemną zajmowanych lokali.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
1. W zakresie zamian wzajemnych
 
2006 rok
 
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2006 r. złożono ogółem dwadzieścia sześć wniosków o zamianę wzajemną. W czterech przypadkach wnioski o zamianę wzajemną złożyły osoby nie będące najemcami mieszkań komunalnych (właściciele mieszkań).
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. faktycznie dokonano dwadzieścia trzy zamiany wzajemne. W czterech przypadkach osoby posiadające na własność nieruchomość dokonały zamiany na lokal komunalny (poz. 12, 16, 17, 23 tabeli nr 1). W trzech przypadkach strona wnioskująca była reprezentowana przez pełnomocnika (poz. 4, 16, 22 tabeli nr 1). W jednym przypadku nie doszło do zamiany z uwagi na zgon wnioskodawcy (poz. 6 tabeli nr 1).
W dwóch przypadkach urząd nie wyraził zgody na dokonanie zamiany lokali (poz. 8, 25 tabeli nr 1).
Pozycja 8 – odmowa nastąpiła z uwagi na zadłużenie lokalu na kwotę ok. 2.150 zł (pismo z dnia 26.0.4.2006 r. nr L-RLMU-7140/III/R/06/8) (akta kontroli nr 08/23/I/15)
Pozycja 25 – podstawą odmowy był fakt, iż na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej (pismo z dnia 21.12.2006 r. nr L-RLMU-7140/III/28/06/26/ZW) (akta kontroli nr 08/23/I/16).   
W ośmiu przypadkach najemcy po dokonanej zamianie złożyli następnie wnioski o wykup mieszkań. Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych przedstawiono w tabeli nr 4.  
Wykaz wniosków o zamianę wzajemną złożonych w 2006 r. zawiera tabela nr 1, która znajduje się w załączniku.

2007 r.

Podczas czynności kontrolnych zespół ustalił, że w 2007 r. złożono ogółem czternaście wniosków o zamianę wzajemną. Wykaz tych wniosków zawiera tabela nr 2, która znajduje się w załączniku.

W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. dokonano dwanaście zamian wzajemnych. W trzech przypadkach osoby posiadające na własność nieruchomość dokonały zamiany na lokal komunalny (poz. 3, 7, 9 tabeli nr 2).  W czterech przypadkach strona wnioskująca była reprezentowana przez pełnomocnika (poz. 3, 7, 10, 12 tabeli nr 2). W dwóch przypadkach nie doszło do zamiany z uwagi na rezygnację wnioskodawców (poz. 5, 8 tabeli nr 2).
W siedmiu przypadkach najemcy po dokonanej zamianie złożyli następnie wnioski o wykup mieszkań. Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych w 2007 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

2008 r.

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od stycznia do maja 2008 r. złożono ogółem dwanaście  wniosków o zamianę wzajemną. Wykaz tych wniosków zawiera tabela nr 3. W trzech przypadkach wnioski o zamianę wzajemną złożyły osoby nie będące najemcami mieszkań komunalnych (właściciele mieszkań). W jednym przypadku strony wnioskujące były reprezentowane przez pełnomocników (poz. 5 tabeli nr 3).

W wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. faktycznie dokonano dziesięciu zamian wzajemnych. W trzech przypadkach osoby posiadające na własność nieruchomość dokonały zamiany na lokal komunalny ( poz. 1, 3, 5 tabeli nr 3). W jednym przypadku nastąpiła rezygnacja wnioskodawcy (poz. 3 tabeli nr 3). W jednym przypadku nastąpiła odmowa na zamianę z uwagi na występujące zadłużenie lokalu w wysokości ok. 33.000 zł (pismo z dnia 08.05.2008 r. nr L.RLMU.IZ.71407-4-9/08) (akta kontroli nr 08/23/I/14).
W jednym przypadku najemca po dokonanej zamianie złożył następnie wniosek o wykup mieszkania - tabela nr 6.
 
 Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich zamian wzajemnych dokonanych w latach 2006-2008. Ustaleń dokonano na podstawie złożonych wniosków i dołączonej do nich dokumentacji oraz na podstawie prowadzonych rejestrów wniosków. Zgodnie z pisemnymi procedurami - rejestrami wniosków są rzeczowe wykazy akt.
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym przypadku przeniesienia własności nieruchomości na najemcę dokonano aktem notarialnym.
W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków kwalifikujących się do niewyrażenia zgody przez Wydział Lokalowy na dokonanie zamiany.
 
 
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych
 
2006 r.
 
Na podstawie danych znajdujących się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii ustalono, że spośród czterdziestu sześciu osób, które dokonały zamiany mieszkań w 2006 r. - osiem osób złożyło następnie wnioski o wykup mieszkań. W pięciuprzypadkach doszło do transakcji sprzedaży, natomiast w trzech pozostałych przypadkach trwa postępowanie dotyczące wykupu lokali. W żadnym przypadku nie doszło do dalszej odsprzedaży.
Szczegółowe dane dotyczące wykupu mieszkań przedstawia tabela nr 4:
 
Tabela nr 4 (2006)
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Data umowy najmu
Data złożenia wniosku o wykup mieszkania
Data umowy kupna/sprzedaży
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
03.04.2006
02.05.2007
nie zawarto
2
06.07.2006
29.02.2008
nie zawarto
3
11.07.2006
24.07.2006
31.10.2006
4
10.03.2008
21.03.2008
nie zawarto
5
b.d.
b.d
12.12.2006
6
25.10.2006
14.11.2006
29.12.2006
7
28.11.2006
13.12.2006
09.01.2007
8
10.01.2007
05.02.2007
10.05.2007
 
2007 r.
 
Z danych znajdujących się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii wynika, że w 2007 r. siedem osób, (spośród dwudziestu czterech, które dokonały zamiany mieszkań) złożyło następnie wnioski o ich wykup. W pięciu przypadkach doszło do transakcji sprzedaży, natomiast w dwóch przypadkach trwa postępowanie dotyczące wykupu lokali. W dwóch przypadkach (poz. 1 i 2 tabeli nr 5) doszło do przekazania lokali członkom rodziny.
Szczegółowe dane dotyczące wykupu mieszkań przedstawia tabela nr 5.
 
Tabela nr 5 (2007)
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Data umowy najmu
Data złożenia wniosku o wykup mieszkania
Data umowy kupna/
sprzedaży
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
20.03.2007
15.10.2007
11.02.2008
Przekazano 14.04.2008r. w formie darowizny członkowi rodziny (akt notarialny nr 2502/2008 (akta kontroli 08/23/I/101-104 ).  
2
05.04.2007
05.07.2007
15.11.2007
Przekazano 11.12.2007r. w formie darowizny członkowi rodziny (akt notarialny nr 12494/2007 (akta kontroli 08/23/I/ 97-100 )
Patrz analiza poniżej
3
05.06.2007
16.07.2007
17.01.2008
-
4
06.06.2007
23.07.2007
18.04.2008
-
5
22.06.2007
17.07.2007
21.08.2007
-
6
19.06.2007
25.07.2007
nie zawarto
-
7
27.06.2007
22.10.2007
nie zawarto
-
 
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 26.03.2007 r. pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))złożył w Wydziale Lokalowym wniosek o zamianę mieszkaniapołożonego w Opolu przy ul(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/86,87). Na odwrocie wniosku widnieje informacja o zameldowaniu wnioskodawcy w przedmiotowym lokalu od grudnia 1970 r. Informacja potwierdzona została przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich. Na wniosku nie była podana przyczyna zamiany (pkt.8). Do wniosku dołączone zostało zaświadczenie z dnia 27.03.2007 r. o niezaleganiu w spłacie czynszu wystawione przez spółkę zarządzającą Turhand-Ret (akta kontroli nr 08/23/I/84) oraz kserokopia umowy o najem lokalu mieszkalnego z dnia 13.10.1971 r. (akta kontroli nr 08/23/I/83).
Jednocześnie do Wydziału Lokalowego wpłynął wniosekpaństwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))o zamianę mieszkania położonego w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/88, 89). Na odwrocie dokumentu figuruje potwierdzenie pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich o zameldowaniu od maja 1963 r. pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Poniżej figuruje zapis dotyczący meldunku państwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))przy ul(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (od 1991 r.). Ponadto pracownik spółki Turhand-Ret naniósł adnotację, iż najemcą lokalu mieszkalnego przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) jest pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Na wniosku nie została podana przyczyna zamiany (pkt.8). Do wniosku załączono kserokopię zaświadczenia nr PC/Nr109/2003 z dnia 02.04.2003 r. o prawie państwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/87). Pismem nr L.RLMU.71407/III/ Zw/43/07 z dnia 29.03.2007 r. wnioskodawcy zostali poinformowani o wstępnej zgodzie na dokonanie zamiany (akta kontroli nr 08/23/I/90). Dnia 02.04.2007 r. została przeprowadzona zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), a(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Państwo (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))sprzedali (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 48,03 m2 w zamian za prawo najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 24,93 m2 (akta kontroli nr 08/23/I/91-93). Pełnomocnikiem pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) przed notariuszem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) był (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))  (pełnomocnictwo nadane dnia 22.03.2007 r. aktem notarialnym nr 2757/2007 przez notariusza(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))) (akta kontroli nr  08/23/I/94-95).
Ponadto ustalono,że na podstawie aktu notarialnego nr 12494/2007 w dniu 11.12.2007r. małżeństwo (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) przekazali córce Katarzynie darowiznę w postaci dwóch lokali mieszkalnych: przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) oraz przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/97-100). Podczas postępowania kontrolnego nie ustalono w jaki sposób sprzedane mieszkanie przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) ponownie stało się własnością państwa(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), ponieważ akty notarialne sporządzane dla spółdzielczych lokali własnościowych nie są przekazywane do tutejszego Urzędu.
Z danych uzyskanych w Wydziale Spraw Obywatelskich wynika, że w mieszkaniu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) nigdy nie był zameldowany(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), natomiast w mieszkaniu przy ul(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) na dzień 16.07.2008 r. nie jest nikt zameldowany. Ustalono, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) był zameldowany na pobyt czasowy w mieszkaniu przy ul. Dubois. Z wniosku o zamianę mieszkania z dnia 26.03.2007 r. wynika, że mieszkanie było zadłużone w wysokości 6.373,48 zł. Z kartoteki finansowej uzyskanej ze spółki Turhand-Ret wynika, że w dniu 27.03.2007 r. do kasy spółki wpłacono całość zadłużenia (akta kontroli nr 08/23/I/138). Ustalono, iż osobą wpłacającą był pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/186-187). Z pełnomocnictwa udzielonego przez pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) wynika, że był on wdowcem (akt notarialny nr 2757/2007 z dnia 22.03.2007r.) ((akta kontroli nr 08/23/I/94-95). Ponadto w Wydziale Spraw Obywatelskich ustalono, że pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) w czerwcu 2008 r. zmarł (akt zgonu nr AZ 95/2008 Urząd Stanu Cywilnego Dobrzeń Wielki).
Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w ewidencji działalności gospodarczej Gminy Opole pod numerem ewidencyjnym (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
Zakres prowadzonej działalności to m.in.
- obsługa nieruchomości na własny rachunek,
- obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.  
Miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Opole, ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/132).
 
2008 r.   
Z danych znajdujących się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii wynika, że w 2008 r. jedna osoba, (spośród dwudziestu, które dokonały zamiany mieszkań) złożyła następnie wniosek o wykup lokalu. W tym przypadku trwa postępowanie dotyczące wykupu lokalu.
 
Tabela nr 6 (2008)
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Data umowy najmu
Data złożenia wniosku o wykup mieszkania
Data umowy kupna/sprzedaży
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
28.03.2008
21.05.2008
NIE ZAWARTO
3. W zakresie zamian z urzędu
 
O zamianę z urzędu ubiegali się dotychczasowy najemcy lokali wchodzących w skład zasobu gminy, którzy spełniali wymogi wskazane w uchwale nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późn. zm. Zgodnie z § 3 pkt 3 ww. uchwały umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być zawarta z osobą, która przekaże lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę w przypadku, gdy zaistnieje jedna z przesłanek:
 
1.     najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie lub mniejszej powierzchni,
 
2.     najemca lub osoba uprawniona do zamieszkiwania wraz z najemcą jest osobą niepełnosprawną, a usytuowanie zajmowanego lokalu uniemożliwia dostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 
3.     najemca zamieszkuje w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej.
         W 2006 r. złożono ogółem trzynaście wniosków o zamianę z urzędu. Wykaz tych wniosków zawiera tabela nr 7.
 
Tabela nr 7 (2006)
Lp.
Imię i nazwisko
Adres przed zamianą
Adres po zamianie
Data złożenia wniosku
Data przyznania zamiany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
Warunki określone w uchwale*
1
2
3
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
05.07.1999
23.09.1999
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
2.
21.10.2004
12.10.2005
-
x
-
3.
26.08.2003
23.09.2003
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
4.
16.09.2003
28.11.2003
j. w.
5.
29.09.1998
29.10.1998
j. w.
6.
12.07.2002
23.09.2002
20.03.2003 odmowa 28.11.2003 zgoda
j. w.
7
03.10.2005
13.10.2005
-
-
x
8
29.01.2004
02.03.2004
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
9
02.09.2005
13.10.2005
x
-
-
10
27.10.2003
28.11.2003
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
11
08.12.1998
29.04.1999 odmowa
21.09.2000 odmowa 07.12.2000 zgoda
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
12
22.02.1995
16.03.1995
j. w.
13
02.10.2006
13.10.2006
x
-
-
 
W ośmiu przypadkach zamiany mieszkań miały miejsce przed 26 sierpnia 2004 r., tj. dniem zmiany ww. uchwały, w której, m.in. do § 3, pkt. 3 dodano 3 ww. przesłanki. Nie stwierdza się nieprawidłowości w ww. przypadkach zamian lokali.
 
2007
W 2007 r. złożono ogółem sześć wniosków o zamianę z urzędu. Wykaz tych wniosków zawiera tabela nr 7.
 
Tabela nr 8 (2007)
Lp.
Imię i nazwisko
Adres przed
zamianą
Adres po zamianie
Data złożenia wniosku
Data przyznania zamiany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
Warunki określone w uchwale*
1
2
3
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
20.09.2005
13.10.2005
-
-
x
2.
04.12.1996
05.12.1996
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
3.
22.08.2003
23.09.2003 odmowa 16.12.2003 zgoda (po dostarczeniu materiałów z policji. Lokal podobny)
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
4.
10.02.2006
10.03.2006
-
x
-
5.
26.10.2006
28.11.2006
-
x
-
6.
05.07.2007
12.09.2007
x
-
-
 
 
W dwóch przypadkach zamiany mieszkań miały miejsce przed 26 sierpnia 2004 r., tj. dniem zmiany ww. uchwały, w której, m.in. do § 3, pkt. 3 dodano 3 ww. przesłanki.
 
2008 r.
W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. złożono ogółem trzynaście wniosków o zamianę z urzędu. Wykaz tych wniosków zawiera tabela nr 9.
 
 
Tabela nr 9   (2008)
Lp.
Imię i nazwisko
Adres przed zamianą
Adres po zamianie
Data złożenia wniosku
Data przyznania zamiany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
Warunki określone w uchwale*
1
2
3
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
10.07.2007
12.09.2007
x
-
-
2.
20.08.2007
12.09.2007- odmowa
29.10.2007-zgoda
-
-
x
3.
14.01.2004
16.01.2004
Wniosek złożony przed 26.08.2004r
4.
30.01.2007
07.02.2007
-
-
x
5.
18.07.2007
12.09.2007
-
-
x
6.
01.06.2007
12.09.2007
-
x
-
7.
28.12.2007
05.03.2008
x
-
-
8.
25.06.2007
12.09.2007
x
-
-
9.
08.08.2007
12.09.2007
x
-
-
10.
29.03.2006
20.06.2006
-
x
x
11.
14.01.2008
05.03.2008
x
-
-
12.
14.12.2005
21.02.2006
x
-
-
13.
30.05.2007
31.05.2007
x
-
-
 
 
W jednym przypadku zamiana mieszkania miała miejsce przed 26 sierpnia 2004 r., tj. dniem zmiany ww. uchwały, w której, m.in. do § 3, pkt. 3 dodano 3 ww. przesłanki.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w badanym okresie faktycznie dokonano z urzędu:
  • w 2006 r. – 13 zamian,
  • w 2007 r. – 6 zamian,
  • w 2008 r. – 13 zamian.
         Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich zamian z urzędu dokonanych w latach 2006-2008. Ustaleń dokonano na podstawie złożonych wniosków i dołączonej do nich dokumentacji oraz na podstawie prowadzonych rejestrów wniosków. Zgodnie z pisemnymi procedurami - rzeczowe wykazy akt są jednocześnie rejestrami wniosków.
         Ustalono, że po dacie wejścia w życie zmienionej uchwały złożono:
- w 2006 r. – 4 wnioski (poz. 2, 7, 9, 13 tabeli nr 7),
- w 2007 r. – 4 wnioski (poz. 1, 4, 5, 6 tabeli nr 8),
- w 2008 r. – 12 wniosków (poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 tabeli nr 9).
 
2006 r. - w jednym przypadku spełniona został przesłanka wymieniona w punkcie 2 powyższej uchwały (niepełnosprawność). W drugim przypadku przesłanka wymieniona w punkcie 1 uchwały (niższy standard lokalu lub mniejsza powierzchnia). Natomiast w dwóch pozostałych przypadkach spełniona została przesłanka wymieniona w punkcie 3 – tzn. najemca zamieszkiwał w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej.
 
2007 r. - w dwóch przypadkach spełniona został przesłanka wymieniona w punkcie 2 powyższej uchwały (niepełnosprawność). W jednym przypadku przesłanka wymieniona w punkcie 1 uchwały (niższy standard lokalu lub mniejsza powierzchnia). W jednym przypadku spełniona została przesłanka wymieniona w punkcie 3 – tzn. najemca zamieszkiwał w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej.
 
2008 r. - w jednym przypadku spełniona został przesłanka wymieniona w punkcie 2 powyższej uchwały (niepełnosprawność). W siedmiu przypadkach przesłanka wymieniona w punkcie 1 uchwały (niższy standard lokalu lub mniejsza powierzchnia). Natomiast w trzech pozostałych przypadkach spełniona została przesłanka wymieniona w punkcie 3 – tzn. najemca zamieszkiwał w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej. Ponadto w jednym przypadku została spełniona jednocześnie przesłanka 2 oraz 3.
 
Nieprawidłowości w zakresie dokonywania zamian z urzędu nie stwierdzono.
 
4.    Analiza materiałów dotyczących zamiany tych samych lokali mieszkalnych
 
         Zespół kontrolny ustalił, że w latach 2004-2008w ośmiu przypadkach doszło do wielokrotnej zamiany lokali mieszkalnych przez tych samych mieszkańców.W jednym przypadku siedmiokrotnie najemcy zamieniali lokale mieszkalne (poz. 1 tabeli 10). Z analizy dokumentów wynika, że zamian tych dokonywały osoby będące narodowości romskiej. Z wyjaśnień kierownika Referatu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych wynika, że przyczyną częstych zmian były konflikty międzyludzkie. Ponadto stwierdzono, że osoby te nigdy nie wykupiły żadnego najmowanego lokalu mieszkalnego. W pozostałych siedmiu przypadkach zamian dokonywano dwukrotnie.

 Lokal wymieniony w pozycji 8 powyższej tabeli (zamiana pierwsza) stanowił własność prywatną i dlatego zamianę tą poddano szczegółowej kontroli. Dane dotyczące zamian przedstawia tabela nr 11.

 
Tabela Nr 11
Lp.
Imię nazwisko wnioskodawczy
Adres przed zamianą
Adres po zamianie
Powierzchnia lokalu m2
(przed zamianą)
1
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
18,67
36,90
2
36,90
63,12
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamiana nr 1
        
         W dniu 11.07.2006 r. do Wydziału Lokalowego wpłynął wniosek pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))o zamianę mieszkania położonego w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) a mieszkanie w Bieruniu, ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) tanowiące własność (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/55). Na wniosku nie podano przyczyny zamiany. Dokument zawiera potwierdzenie zameldowania wnioskodawczyni w ww. lokalu wystawione przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich. W dokumentacji znajduje się aktualizacja umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 23.08.1999 r.
         Ponadto w aktach znajduje się pełnomocnictwo wnioskodawczyni udzielone panu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))do nabycia na jej rzecz w drodze umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego od pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) akt notarialny nr 1730/2006 z dnia 22.09.2006 r.) (akta kontroli nr 08/23/I/60,61).
         Zespół kontrolny stwierdził, że w dokumentacji znajduje się również wniosek o zamianę mieszkania państwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/52,53). We wniosku nie podano przyczyny zamiany. Ponadto na dokumencie znajduje się oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego jakiegokolwiek innego lokalu mieszkalnego oraz prawa własności lub współwłasności w nieruchomości lokalowej.
         Na wniosku znajduje się potwierdzenie pracownika Urzędu Miasta w Bieruniu, iż pod ww. adresem nie figuruje żadna osoba. Stwierdzono brak pieczątki wpływu wniosku do Wydziału Lokalowego. W dokumentacji znajdują się również pełnomocnictwa:
- pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))z dnia 19.07.2006 r. (akt notarialny nr 2158/2006) (akta kontroli nr 08/23/I/56, 57),
- pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))z dnia 03.07.2006 r. (akt notarialny nr 1915/2006) (akta kontroli nr 08/23/I/62,63)
udzielone panu(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Pełnomocnictwo udzielono do zbycia w drodze umowy sprzedaży lub zamiany lokalu mieszkalnego znajdującego się w Bieruniu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))na rzecz dowolnych osób - fizycznych lub prawnych, za cenę i na warunkach, według uznania pełnomocnika. Z pełnomocnictw wynika, że pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) zamieszkuje w Głubczycach przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), natomiast pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))zamieszkuje w Głubczycach przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
         Ponadto ustalono, że w dokumentacji znajduje się akt notarialny nr 966/2005, z którego wynika, że pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) w dniu 16.05.2005 r. nabył cztery lokale mieszkalne, w tym lokal przeznaczony do zamiany (akta kontroli nr 08/23/I/64-69).  
         Pismem z dnia 17.07.2006 r. nr L.RL.MU.71407/III/Zw/13/06 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (pełnomocnik) został poinformowany o wyrażeniu wstępnej zgody na dokonanie zamiany. Pismo zostało sporządzone przez kierownika Referatu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych panią(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), podpisane jest przez Naczelnika Wydziału panią Zofię Lachowicz (akta kontroli nr 08/23/I/51).
         W dniu 27.09.2006 r. zawarta została umowa sprzedaży (akt notarialny nr 1777/2006) pomiędzy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) oraz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) reprezentowaną przez pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/70-73).
         W dniu 04.10.2006 r. w Wydziale Lokalowym zostało sporządzone pismo nr L.RLMU. III.71407-17/06 wyrażające zgodę na wnioskowaną zamianę lokali oraz kierujące do zawarcia umowy najmu.  
 
Zamiana nr 2
        
         W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w dokumentacji znajduje się wniosek o zamianę mieszkaniapani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/76, 77). Stwierdzono, iż na wniosku nie ma daty wpływu do Wydziału Lokalowego. Stwierdzono również brak daty wypełnienia wniosku. Ponadto na wniosku nie podano przyczyny zamiany (pkt 8 wniosku). Na odwrocie dokumentu widnieje potwierdzenie zameldowania wnioskodawczyni oraz jej wnuczki wydane przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich dnia 12.12.2006 r. W dokumentacji znajduje się ponadto kserokopia umowy najmu z dnia 08.02.1973 r. zawartej pomiędzy wnioskodawczynią a Gminą Opole na najem lokalu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
         Ustalono, że w dokumentach znajduje się również wniosek z dnia 08.12.2006 r. państwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/78, 79). Na wniosku brak jest daty wpływu do Wydziału. Również nie został podany powód zamiany. Na odwrocie wniosku figuruje potwierdzenie zameldowania na pobyt stały pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (od 08.12.2006 r.) oraz pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (od 27.08.1999 r.). W aktach znajduje się również pełnomocnictwo państwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))udzielone (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) do dokonania w ich imieniu i na ich rzecz zamiany mieszkania położonego przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))na mieszkanie położone przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), na warunkach według uznania pełnomocnika. Z udzielonego przed notariuszem pełnomocnictwa wynika, że pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) zamieszkuje w Głubczycach przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) , natomiast pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) zamieszkuje w Głubczycach przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/82).
         Dnia 14.12.2006 r. w Wydziale Lokalowym zostało sporządzone pismo nr L.RLMU.III.71407-24/06 wyrażające zgodę na wnioskowaną zamianę lokali oraz kierujące do zawarcia umowy najmu (akta kontroli nr 08/23/I/80, 81).
Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w ewidencji działalności gospodarczej Gminy Opole pod numerem ewidencyjnym (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
Zakres prowadzonej działalności to m.in.
- obsługa nieruchomości na własny rachunek,
- obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.  
Miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Opole, ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/133).
         Z powyższych ustaleń wynika, że państwo (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) będąc właścicielami trzech mieszkań położonych w Bieruniu, jednocześnie zostali najemcami lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))o powierzchni 63,12 m2
 
Analiza zamiany nr 5 z tabeli nr 10
 
        Zamiana nr 5 z tabeli nr 10 została dokonana w 2005 r. Była ona przedmiotem kontroli przeprowadzonej w marcu 2006 r. przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego tutejszego Urzędu.
 
Lp.
Imię nazwisko wnioskodawczy
Adres przed zamianą
Adres po zamianie
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
2
 
        
        
 
 
 
Zespół kontrolny ustalił, że lokal mieszkalny położony przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) został wykupiony przez pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) w dniu 22.12.2005 r. (akt notarialny nr 4590/2005) (akta kontroli nr 08/23/I/193-196). Przy sprzedaży nieruchomości oraz gruntu zastosowano bonifikatę w wysokości 80% zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola XXV/218/04 z dnia 29.01.2004 r.
         Ustalono również, że wykupiony lokal po niespełna trzech miesiącach został odsprzedany, tj. w dniu 02.03.2006 r. (akt notarialny nr 271/2006) (akta kontroli nr 08/23/I/189-192). W imieniu pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) przed notariuszem działał pełnomocnik(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). 
        
         Ponadto z dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Opola wynika, że w latach 2003 – 2008 kilkakrotnie dochodziło do zamiany lokali mieszkalnych wcześniej poddanych kontroli w marcu 2006 r. Sprawa ta została zbadana przez zespół kontrolny Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. W oparciu o ustalenia zawarte w Protokole nr 5/2006 z 25 maja 2006 r. (akta kontroli nr 08/23/I/156-174) sporządzono poniższe zestawienie.
   Przypadki z lat 2003-2005 zostały opisane w ww. protokole. Ustalono, że lokal mieszkalny znajdujący się w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) został sprzedany najemcy w dniu 07.12.2006 r. Szczegółowej analizie poddano trzy zamiany dokonane po zakończeniu poprzedniej kontroli, tj. w latach 2006-2007 (poz. 8, 9, 10 tabeli nr 12).
 
Zamiana nr 8 z tabeli nr 12
 
         W dniu 11.01.2006 r. do Wydziału Lokalowego wpłynął wniosek pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))o zamianę lokalu położonego przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), o powierzchni użytkowej 29,54 m2 (akta kontroli nr 08/23/I/39). Na odwrocie wniosku pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich potwierdził, iż w lokalu zameldowany jest poprzedni najemca (od 1999 r.), to jest pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Ponadto na wniosku umieszczona została adnotacja, iż wnioskodawczyni nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie miasta Opola. Punkt 8 wniosku dotyczący przyczyny zamiany nie został wypełniony. Za wnioskodawczynię działał(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Ustalono, że w dokumentach sprawy nie ma upoważnienia do ww. czynności. Z przedłożonej przez kierownika Referatu Lokali Mieszkaniowych i Użytkowych kserokopii umowy wynika, że umowa z dnia 04.04.2006 r. dotycząca niżej opisanej zamiany została podpisana osobiście przez panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
         Dnia 11.01.2006 r. do Wydziału Lokalowego wpłynął wniosek pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))o zamianę lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), o powierzchni użytkowej 31,04 m2 (akta kontroli nr 08/23/I/41). Tak jak w poprzednim przypadku na wniosku nie podano przyczyny zamiany (pkt 8). Na odwrocie wniosku znajduje się potwierdzenie pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich odnośnie zameldowania wnioskodawczyni oraz członków jej rodziny pod ww. adresem. Do wniosku została załączona kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 01.01.2006 r.
         Dnia 16.01.2006 r. do Wydziału wpłynęła prośba pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))o zawieszenie procedury zamiany (akta kontroli nr 08/23/I/42). Następnie w dniu 23.03.2006 r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) złożyła pismo w sprawie wznowienia wstrzymanego postępowania. W dokumentacji sprawy znajduje się również umowa najmu lokalu z dnia 16.06.2005 r. zawarta pomiędzy Feromą a panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Ponadto w dokumentacji znajduje się dowód wpłaty, z którego wynika, że zadłużenie (755,00 zł) za panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) w dniu 23.03.2006 r. spłaciła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/37). Ustalono również, że w dniu 01.12.2005 r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) wpłaciła za panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) zaległe zadłużenie czynszu wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.662,00 zł (akta kontroli nr 08/23/I/179)
         W kontrolowanej dokumentacji znajdują się również oświadczenia pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) oraz jej córki(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))), iż nie będą wnosić „żadnych pretensji” w związku z zameldowaniem 4 osób w lokalu, którego powierzchnia mieszkalna wynosi 18,90m2 (mniej niż 5m2 na jednego mieszkańca) (akta kontroli nr 08/23/I/44, 45).
 
Zamiana nr 9 z tabeli nr 12
 
         W dokumentacji wydziałowej znajdują się dwa wnioski o zamianę mieszkań:
- pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 11.04.2006 r. – ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/31,32),
- pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 11.04.2006 r. – ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/33-34).
Na obydwu wnioskach brakuje daty wpływu do Wydziału.
         Na wniosku pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) nie ma podanej przyczyny zamiany. Na odwrocie wniosku pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich naniósł adnotację, że pod wskazanym adresem wnioskodawczyni nie jest zameldowana ani na pobyt czasowy, ani na pobyt stały.
         Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) za przyczynę zamiany dotychczas najmowanego lokalu podał, iż w lutym 2006 r. zmarła jego matka, a ponieważ jest stanu wolnego to najmowane mieszkanie jest dla niego za duże. Na odwrocie wniosku znajduje się potwierdzenie pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich o zameldowaniu wnioskodawcy pod ww. adresem od 1997 r.
         Ponadto w aktach sprawy znajdują się dwie umowy najmu lokali:
- pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))z dnia 04.04.2006 r. – kserokopia,
- pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))z dnia 29.03.2006 r. - oryginał.
         Pismem nr L.RLMU.III.71407-7/06 z dnia 14.04.2006 r. strony zostały poinformowane o wyrażeniu zgody na wnioskowaną zamianę (akta kontroli nr 08/23/I/35, 36).
 
Zamiana nr 10 z tabeli nr 12
 
         W dokumentacji znajdującej się w Wydziale Lokalowym znajduje się wniosek pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) zam. w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/22). Na wniosku stwierdzono brak daty wpływu do Wydziału oraz brak daty wypełnienia dokumentu. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze pod datą 12.06.2007 r. (pozycja 12) (akta kontroli nr 08/23/I/8). Dane zawarte we wniosku zostały potwierdzone przez pracownika Feromy w dniu 13.06.2007 r. W ww. dokumencie nie podano powodu zamiany (poz. 8). Na odwrocie zostało potwierdzone, przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich, zameldowanie wnioskodawczyni. Do wniosku załączono kserokopię umowy najmu (akta kontroli nr 08/23/I/19).   
         W dokumentacji znajduje się również wniosek pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) zamieszkałej przy ul. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/23,24). Na odwrocie dokumentu znajduje się potwierdzenie zameldowania wystawione przez właściwego pracownika. Do wniosku załączono zaświadczenie z Turhandu o niezaleganiu z opłatami czynszowymi wydane dnia 18.05.2007 r. (akta kontroli nr 08/23/I/26), aneks z dnia 10.05.2007 r. do umowy najmu z dnia 29.11.2006 r. (kserokopia) (akta kontroli nr 08/23/I/25) oraz umowa najmu z dnia 29.11.2006 r. (kserokopia) (akta kontroli nr 08/23/I/27).
         Ponadto w dokumentacji znajduje się upoważnienie pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) wystawione dla pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) do reprezentowania jej we wszystkich czynnościach związanych z zamianą jej mieszkania. Wiarygodność podpisów stwierdził w dniu 03.07.2007 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) (akta kontroli nr 08/23/I/28).
         Pismem nr L.RLMU.III.71407-412/07 z dnia 18.06.2007r. oraz 26.06.2007 r. strony zostały poinformowane o wyrażeniu zgody na wnioskowaną zamianę. Pisma odebrał pełnomocnik - pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Na pismach stwierdzono brak daty potwierdzającej odbiór ww. pism (akta kontroli nr 08/23/I/29, 30).
 
6. Szczegółowe ustalenia dotyczące nadzoru w zakresie ściągalności   zaległości czynszowych
 
         Zespół kontrolny ustalił, że w latach 2006-2008 lokalami mieszkalnymi Gminy Opole zarządzały dwie firmy: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) na podstawie stosownych umów. Zakres powierzonego zarządzania obejmował m.in. prowadzenie windykacji należności czynszowych i innych opłat.
         Nadzór nad czynnościami w zakresie ściągalności zaległości czynszowych Wydział Lokalowy sprawował poprzez weryfikowanie danych uzyskanych od zarządców. Zespół kontrolny ustalił, że dwa razy w roku Wydział Lokalowy otrzymywał od spółek wykaz najemców lokali mieszkalnych posiadających zaległości opłat za media narastająco na wskazany dzień (akta kontroli nr 08/23/I/147,148).
Otrzymane wykazy zawierały następujące dane:
·         numer ewidencyjny,
·         nazwisko i imię,
·         adres,
·         naliczenie,
·         wpłaty,
·         zaległość.
·         powierzchnia lokalu mieszkalnego.
         Weryfikacja danych polegała na wyrywkowym sprawdzeniu danych zawartych w wykazach. Kontrola odbywała się w siedzibie spółki na podstawie znajdujących się tam akt poszczególnych najemców. Kontroli dokonywały dwie pracownice Wydziału – kierownik Referatu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) oraz inspektor tego referatu - pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
         Głównym kryterium wyboru spraw do kontroli była wysokość zadłużenia oraz wielkość lokalu mieszkalnego. Analiza danych polegała głównie na sprawdzeniu czy zarządca dokonał wszelkich czynności wskazanych w szczególności w paragrafie 3 pkt 9 i 12 umowy o zarządzanie.
         Ustalono, że z wykonywanych czynności kontrolnych nie były sporządzane pisemne protokoły. W dokumentacji znajdują się odręczne notatki oraz sporządzone komputerowo zestawienia, w których ujęte są poszczególne dane adresowe spraw poddanych kontroli. Zestawienia te zawierają informacje dotyczące adresu oraz opis podjętych czynności zmierzających do odzyskania zaległości (akta kontroli nr 08/23/I/127-131).
         Ponadto ze spółek dwa razy do roku pobierane były sprawozdania ze stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i socjalnych. Sprawozdania te zawierały zbiorcze dane dotyczące ilości zadłużonych lokali mieszkalnych oraz socjalnych, kwoty zadłużeń, ilości spraw w sądzie, kwot objętych nakazami zapłaty, ilości ważnych umów ratalnych, kwot objętych umowami ratalnymi oraz ilości umów realizowanych prawidłowo (akta kontroli nr 08/23/I/149-155)
Ponadto w 2008 r. w Referacie Lokali Mieszkalnych i Użytkowych został założony rejestr, w którym ewidencjonuje się na bieżąco wszelkie czynności związane z przekazaniem poszczególnych spraw do sądu (akta kontroli nr 08/23/I/146).
         Zespół kontrolny ustalił również, iż każdorazowo przy bieżących czynnościach związanych z obsługą lokali mieszkalnych Gminy każdy pracownik Wydziału Lokalowego przeprowadzał rozmowę telefoniczną z pracownikiem właściwej spółki i ustalał, czy ważna jest dana umowa najmu oraz czy nie ma zaległości czynszowych. Każdorazowo sporządzana była notatka służbowa, która następnie była dołączana do akt sprawy.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Lokalowego.
 

Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 

Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.
 
(podpisy)
 
Data: Opole,..........
 
Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data: Opole, ...........

 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
................................................................................................................
 
................................................................................................................
 
 

 
 
 

Ilość odwiedzin: 10886
Nazwa dokumentu: Wydział Lokalowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 13:21:13
Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 13:21:13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-20 13:34:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner