logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 
 
WKWiA. I – 0913/4/09
 
 
 
Opole, 24 marca 2009r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 4/2009
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Opola                     
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 25 lutego 2009r.
do 12 marca 2009r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj - Gł. Specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu – członek zespołu
Wiesław Pałczyński – St. Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu – kierownik zespołu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 13/09,
Nr 14/09.
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na promocję miasta poprzez współudział w realizacji koncertów w 2008 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maciej Wujec – Naczelnik Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Maciej Wujec – Naczelnik Wydziału
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Kierownik Referatu Promocji Miasta
Rafał Paliwoda – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opolu
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Gł. Księgowa Miejskiego Domu Kultury w Opolu
 

Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.    1591 z późn. zm.),
2.     Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Nr 115, poz. 148 z późn. zm.),
3.     Ustawa z dnia 29 września 2002 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
4.     Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz 493 z późn. zm.),
5.     Uchwała nr XXXIII/354/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 r.,
6.     Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3 poz. 13 z 2003 r.).
Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami zasad wydatkowania środków budżetowych miasta Opola na współudział w realizacji koncertu plenerowego.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
- przeprowadzono rozmowę z naczelnikiem Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta i kierownikiem referatu celem omówienia etapów postępowania przy realizacji koncertu,
- przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu i główną księgową celem zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania jednostki w przypadku realizacji koncertów o charakterze masowym niebiletowanych,
- porównano stan faktyczny z przepisami i przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi (statut, schemat organizacyjny, regulaminy),
- na podstawie ewidencji księgowej ustalono wielkość przychodu (dotacji) oraz dokonano analizy kosztów rodzajowych pod kątem ich zasadności,
- pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora, głównej księgowej oraz od pracowników merytorycznych,
- pobrano kserokopie dokumentów potwierdzających ustalenia kontroli.
 
USTALENIA KONTROLI
 
w zakresie spraw organizacyjno - finansowych
 
Wydział Gospodarki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Opola w propozycjach planu rzeczowego na 2008 rok z dnia 31.01.2008 r. w punkcie 8 – wydarzenia promocyjne – impreza muzyczna – „Hity na czasie” zaproponował ujęcie w planie rocznym na ten cel kwoty 300.000 zł.
 
* W myśl art.6 ust.1 ustawy z dnia 8.08.1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone dla innych podmiotów. Oczywistym się staje, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 ustawy). Oznacza to nic innego, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w wykonaniu zadań publicznych jest suwerenna, a jej uprawnienia w tym zakresie mogą być ograniczone tylko przepisami ustaw.
 * Art. 7 wspomnianej ustawy stwierdza, że zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Ustawodawca nakłada niemalże obowiązek jego realizacji określając szczegółowo jego zakres i tematykę . Wśród nich w pkt. 18 wymieniony został obowiązek promocji gminy.
  
Uchwałą Nr XXXIII/354/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok został on zwiększony m.in. o kwotę 250.000 zł. w Dziale 921, Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Miejski Ośrodek Kultury § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (akta kontroli Nr 09//4/I/str.5-6).
 
Miejski Ośrodek Kultury w Opolu o korekcie planu na 2008 r. został poinformowany w dniu 4.07.2008 r. pismem B.PB-3015/6/6/08. Natomiast przelew środków został dokonany całościowo w dniu 21.08.2008 r. akta kontroli nr 09/4/I/str.16-17).
 
 w zakresie statusu prawnego omawianych instytucji
 
Zgodnie z art. 9 pkt 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr.13,poz.123 ze zm.) – prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Gmina zobowiązana jest do organizowania samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W związku z art. 14 pkt 1 instytucja kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
Z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 9 i 14 ustawy) wynika jednoznacznie, że niedopuszczalne jest prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności w zakresie upowszechniania kultury w innej formie organizacyjno-prawnej oraz finansowej niż samorządowe instytucje kultury.
Regulacje zawarte w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie zawierają odesłania do innych ustaw.
 
* Z cała pewnością można stwierdzić (potwierdza to orzecznictwo), że ustawodawca zawarł w ustawie z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej regulacje organizacyjno prawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw, w tym również do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Regulacje zawarte w wspomnianej ustawie nie zawierają żadnego odesłania do innych ustaw. Wynika z tego, że unormowania te maja charakter kompletny i wyczerpujący.
* Przepis art. 9 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy nie daje możliwości prowadzenia działalności w zakresie kultury w innej formie organizacyjno-prawnej niż przewidziana w ustawie.
* Niniejsza regulacja prawna, kształtuje w sposób jednoznaczny powołanie do życia jednostek kultury, ich status, funkcjonowanie i finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego.
   
Realizując zadanie dotyczące organizowania samorządowych instytucji kultury, Miejska Rada Narodowa w Opolu utworzyła, uchwałą nr XIII/86/90 z dnia 25 kwietnia 1990 r. Miejski Ośrodek Kultury w Opolu.   
Miejski Ośrodek Kultury w Opolu jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez urząd Miasta Opola pod nr. 1/92.
Powołany Miejski Ośrodek Kultury w Opolu funkcjonuje w oparciu o statut, nadany uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r., uzupełniony uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2003 r., i jest wpisany do rejestru instytucji kultury postanowieniem Prezydenta Miasta Opola.
Ośrodek mieści się w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 a w budynku Amfiteatru.
 
w zakresie przedmiotu działalności MOK
 
Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań w zakresie rozpoznania, kształtowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, oraz współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego.
Wymienione zadania Miejski Ośrodek Kultury realizuje, poprzez organizowanie zajęć artystycznych oraz imprez kulturalnych.
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych oraz działalności reklamowej.
 
w zakresie gospodarki finansowej
 
1) Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) wydatki publiczne powinny być dokonywane:
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, wysokości wydatków terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2)   Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25   października 1991r. o organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.),
organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym jest prowadzona.
3) Zgodnie z § 7 Regulaminu Organizacyjnego, Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla instytucji kultury, w oparciu o plan finansowy obejmujący przychody i koszty z tytułu całokształtu działalności.
Inaczej mówiąc, instytucja kultury jaką jest Miejski Ośrodek Kultury w Opolu prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 
Jako osoba prawna, jest odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarując w ramach posiadanych środków.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności na dany rok, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora-gminę.
 
w zakresie dotacji (geneza)
 
Z definicji ekonomicznej wynika, że dotacjami nazywa się wypłacanie ze środków publicznych kwoty mające charakter jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotów i innych instytucji spoza sektora publicznego oraz mające taki sam charakter przepływy pieniężne między różnymi podmiotami sektora publicznego.
Pojęcie jednostronne świadczenie nie oznacza, że podmiot (instytucja) otrzymująca dotację nie przyjmuje na siebie żadnych obowiązków. Wręcz przeciwnie, przekazanie dotacji zwykle zobowiązuje podmiot dotowany do podjęcia pewnych działań (przedsięwzięć).
Istotne jednak jest to, że działania te nie są świadczeniem na rzecz podmiotu udzielającego dotacji. 
Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje dotacji: przedmiotowa i podmiotowa.
 
Dotacją przedmiotową nazywa się dotację udzielaną wszystkim podmiotom wytwarzającym pewien rodzaj usług lub towarów.
Cechą charakterystyczną dotacji przedmiotowej jest to, że jej wielkość dla konkretnego podmiotu obliczana jest jako iloczyn wielkości usługi lub produkcji dotowanego towaru (usługi) i jednolitej dla wszystkich producentów stawki dotacji.
Dotacje przedmiotowe były (a w pewnym zakresie są również obecnie) instrumentem pozwalających na stosowanie cen urzędowych. a więc maksymalnych cen ustalanych w drodze administracyjnej. Jest oczywiste, że stosowanie cen urzędowych ma jakikolwiek sens tylko wówczas, gdy ich poziom zostanie ustalony poniżej wielkości, jaką ustaliłaby się na rynku, gdyby nie dokonano administracyjnej ingerencji. Jeżeli już wprowadzono ceny urzędowe (zwykle uzasadniane racjami społecznymi) ma to nie doprowadzić do zaniku tej produkcji (kto tworzyłby usługę lub produkt na którym nie można zarobić?). Uzupełnieniem urzędowej regulacji cen muszą być instrumenty zapewniające, że ktoś tę usługę lub produkt  będzie tworzył.
Można to osiągnąć albo nakazując produkcję (co jest rozwiązaniem reliktowym – zupełnie z innej epoki), albo wprowadzając dotacje przedmiotowe, czyli wyrównując wytwórcom straty wynikające z obowiązku stosowania zaniżonych cen.
Pozornie dotacja przedmiotowa jest instrumentem neutralnym dla wytwórców - państwo wyrównuje straty wynikłe z blokady cen.
W istocie tak nie jest. Najuważniejsze negatywne konsekwencje można określić dwupasmowo;
- przez sztucznie zaniżanie cen doprowadza się do nieefektywnego wykorzystania dotowanych produktów (syndrom chleba, jako pasza dla bydła),
-  poprawienie konkurencyjności jednych branż względem innych.
 
Drugi typ dotacji to dotacja podmiotowa.
W odróżnieniu od poprzedniego typu dotacji jest ona z góry kierowana do jednego określonego podmiotu. Ustawa o finansach publicznych zezwala na przyznawanie dotacji podmiotowych tylko w ustawowo określonym zakresie, co w intencji ustawodawcy miało ograniczyć uznaniowość w ich przyznawaniu, nakazuje też (choć z zastrzeżeniem) określać w ustawie budżetowej wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe. Mimo to decyzje o przyznaniu dotacji podmiotowych i kwotach tych decyzji mają znacznie bardziej arbitralny charakter, niż to ma w odniesieniu do dotacji przedmiotowych.
 
Największą słabością funkcjonującego obecnie systemu to ogromne rozproszenie źródeł dotacji udzielanych ze środków publicznych oraz brak jednolitych, jawnych procedur ich udzielania.
Dotacje z budżetu państwa i budżetów gmin stanowią tylko część dotacji udzielanych ze środków publicznych.
Dotacje udzielają również niektóre państwowe fundusze celowe oraz agencje rządowe.
Do dotacji udzielanych przez te ostatnie instytucje nie stosuje się przepisów ustawy o finansach publicznych, zapewniających przynajmniej w teorii, jawność procedur udzielania dotacji.
Nie zawsze jest też ściśle określony tryb występowania o dotację. Taki stan rzeczy sprawia, że duża część środków publicznych na dotacje zostaje rozdysponowana poza faktyczną kontrolą organów nadzorujących finanse publiczne.
 
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego uchwalona 15.10.1985 r. w Strasburgu stwierdza, iż „dotacja podmiotowa z budżetu samorządu jest dotacją należną dla każdego podmiotu z mocy samego prawa”. Ograniczeniem jest na pewno ekonomia i priorytety celów i korzyści.
 
Tyle tytułem wstępu po analizie obowiązujących unormowań w tym zakresie.     
Odtworzenie etapów postępowania
 
Z informacji uzyskanych od Naczelnika Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta wynika, że wraz z początkiem roku realizator i właściciel nowobudowanego kompleksu handlowo-usługowego „Karolinka” w rozmowach bilateralnych w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Opola zaproponowano, w związku z uruchomieniem tego obiektu zorganizowanie plenerowego koncertu markowego wykonawcy, przy wsparciu finansowym miasta.
Wśród propozycji wykonawców pojawił się kanadyjski wokalista Gareau oraz niemiecka formacja Alphaville.
Ostatecznie biorąc pod uwagę możliwości finansowe i kalendarz występów poszczególnych wykonawców wybór padł na grupę „Alphaville”.
Finalizacja rozmów dotyczących współorganizowania koncertu plenerowego nastąpiła w dniu 27 sierpnia 2008 r. w Warszawie przez zawarcie umowy o współpracy GIPM-132/08 między (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) a Urzędem Miasta Opola (akta kontroli Nr 09/4/I/str.10-15).
Umowa ta określała zasady współpracy stron przy organizacji koncertu z udziałem zespołu Alphaville oraz zespołu wspomagającego tzw. supportu w dniu 14 . 09.2008 r. w Opolu na terenie parkingu Centrum Handlowego „Karolinka”.
W § 3 wspomnianej umowy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Natomiast § 2 określał obowiązki (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w postaci bezpośredniego pokrycia kosztów;
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
w zakresie charakteru i rodzaju muzyki wykonywanej przez Alphaville
 
 
W pierwszej połowie lat 80 w muzyce rozrywkowej zarówno tanecznej jak i rockowej pojawiły się plastikowe, zimne, syntezatorowe brzmienia. Wprawdzie już we wczesnych latach 70 pionierami muzyki typowo elektronicznej byli Niemcy i Francuzi, ale dopiero w latach 80 nikt nie wstydził się wykorzystywać elektronicznych generatorów brzmień nawet w typowo gitarowej muzyce. Tak więc na początku tej dekady część zespołów i muzyków rockowych zamieniła gitary na syntezatory. Zmieniali swoje brzmienie, czasami nazwy zespołów czy ich skład. Tak w wielkim skrócie narodziła się muzyka „new romantic”, która najbardziej swoje korzenie zapuściła w Wielkiej Brytanii. Pierwsi wykonawcy tego nurtu to grupy ”Visage”i „Ultravox” oraz „Duran Duran”. Do kultowych wykonawców tej muzycznej fali zalicza się również grupa „Alphaville”.
Grupa powstała w 1982 roku w Berlinie. Nazwa zespołu została zaczerpnięta ze słynnego filmu J.L.Godarda „Alphaville” z1965 r. Początkowo grupa trochę eksperymentowała z dźwiękiem aby po 1984 roku przejść na muzykę lżejszą w aranżacjach zdominowanych przez instrumenty elektroniczne. Ogromny sukces grupa odniosła w 1984 roku za sprawą singla „Big In Japan” a następnie debiutanckiego albumu „Forever Young”. Utwory te najczęściej kojarzone są z twórczością zespołu. Grupa ta praktycznie do chwili obecnej była czynna artystycznie. Jednak wraz z odejściem w 2003 roku jednego z członków „Aphaville” zespół przestał być twórczy. Aktualnie grupa realizuje koncerty zawierające najczęściej swoje największe hity muzyczne, czasem w zupełnie nowych aranżacjach.
 
 
Z archiwum Aphaville on stage 2005. jpg (Internet lic. Wikimedia Commons)
 
 
w zakresie realizacji koncertu
 
Realizując § 1 umowy o współpracę z(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Występ zespołu „sapportowego” miał się odbyć w pierwszej części koncertu w dniu 14.09.2008 r. przed główną atrakcją wieczoru grupą „Aphaville”
 
Biorą pod uwagę powyższe cechy oraz terminy i koszty udało się nawiązać kontakt Agencją Artystyczną ”Blue Cafe”.
Grupa „Blue Cafe” jest formacją muzyczną powstałą w 1998 r. w Łodzi. Wykonuje muzykę pop z elementami acid – jazzu, funky, soulu i rytmów latynoskich. Grupa charakteryzuje się rozbudowaną tzw.   „blachą” - sekcją instrumentów dętych oraz ekscentryczną wokalistką Tatiana Okupnik, która od 2005 roku rozpoczęła samodzielną działalność artystyczną. W zespole jej miejsce zajęła zwyciężczyni „Szansy na sukces” Dominika Gawęda.  
 
W dniu 5 września 2008 r. Miejski Ośrodek Kultury w Opolu zawarł umowę koncertową z Zespołem „Blue Cafe” na (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w czasie koncertu plenerowego w dniu 14.09.2008 r. na terenie Centrum Handlowego „Karolinka” w Opolu (akta kontroli Nr 09/4/I/ str.18-21).
 
Z analizy treści umowy wynika, ze Zespół nie rozpocznie koncertu do momentu całkowitego rozliczenia imprezy tzn. otrzymania ustalonego wynagrodzenia w wysokości(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . Ustalone są dwa terminy płatności wspomnianego wynagrodzenia. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Zobowiązania te zostały dotrzymane – w.b. nr 142 z dnia 10.09.08 r. oraz w.b. nr 144 z dnia 12.09.08 r.(akta kontroli Nr 09/4/I/str.20).
 
Ponadto w umowie wykonawca zastrzegł sobie m.in.;
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), 
 
Umowę koncertową o podobnej treści z grupą „Alphaville” reprezentowaną przez agenta (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zawarto ostatecznie 08.09.2008 r.
Z treści jej wynika, że za 60 minutowy recital wykonawcy otrzymają wynagrodzenie(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Ponadto organizator koncertu(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
 
Źródło – Internet www. alphaville.com.pl/galeria/image 12.html
 
 
w zakresie analizy dokumentacji rozliczeniowej analizy
 
 
 
Na podstawie dostępnej dokumentacji dokonano zestawienia poniesionych kosztów przy realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury w Opolu (akta kontroli Nr 09/4/I/str.31-120).
 
 

Zestawienie kosztów imprezy z dnia 14.09.2008 r. realizowanej w Centrum Handlowym "KAROLINKA" Opole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp.
&
Rodzaj kosztów
Kwota
Uwagi
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
OGÓŁEM
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 

 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że środki budżetowe skierowane na realizację przez Miejski Ośrodek Kultury tej imprezy zostały w całości prawidłowo wydatkowane z zachowaniem precyzji w racjonalnym kształtowaniu kosztów.
Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie faktury i rachunki są prawidłowo opisane.
 
W dniu 17 września 2008 r. zgodnie z treścią porozumienia z 27.08.2008 r. z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))za organizację koncertu Miejski Ośrodek Kultury wystawia fakturę za organizacje koncertu na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 09/4/I/str.126).
 
                W dniu 18 listopada 2008r r. Miejski Ośrodek Kultury dostarcza do Wydziału Gospodarki Promocji Miasta dokładne rozliczenie zrealizowanej dnia 14.09.2008 r. imprezy plenerowej – koncert zespołów „Blue Cafe” i „Aphaville”. W piśmie tym zawarta jest również informacja, że z realizacji zlecenia jakim był wspomniany koncert, pozostała jeszcze do wykorzystania kwota ok. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.(akta kontroli Nr 09/4/I/str.132-133).
            W dniu 25 listopada 2008 r. Urząd Miasta Opola wystąpił pisemnie do kierownictwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zawiadamiając, że z rozliczenia kosztów zrealizowanego wspólnie projektu w postaci koncertu plenerowego, pozostała do zagospodarowania kwota (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. Jednocześnie wystąpienie zawiera prośbę o przedstawienie propozycji przeznaczenia wspólnego ich zagospodarowania.
            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Z treści tej umowy wynika, że:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/4/I/str.134-137 ).
 
w sprawie opinii Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki
 
W związku z tematyką prowadzonej kontroli Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu zwrócił się do swojego odpowiednika w Wydziale Kultury Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii i uwag z realizacji tej imprezy.
W udzielonej odpowiedzi pada stwierdzenie, iż zrealizowany koncert był udanym przedsięwzięciem kulturalnym, które zaspokoiło potrzeby społeczności lokalnej. Jako wydarzenie kulturalne realizowane na tak dużą skalę, stanowiło chociaż częściowe zaspokojenie oczekiwań i potrzeb masowych w tym względzie.
Stworzona rozwiązanie dobrze rokuje na przyszłość, aby imprezy tego typu stały się stałym elementem na mapie kulturalnej miasta wykreowanym przez samorząd lokalny.
 
w sprawie relacji zachodzących miedzy jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury na gruncie obowiązującego prawa
 
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym samorządu lokalnego o charakterze obowiązkowym. Wynika to z art. 9 ust.2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów materialnych regulujących działalność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Działalność kulturalna w świetle art. 11 ust.1 ustawy, o której mowa wyżej, polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jednostki samorządu terytorialnego mogą same prowadzić taka działalność lub wykonywać te zadania przy pomocy innych podmiotów, na przykład osób fizycznych, lub organizacji pozarządowych, po zawarciu z nimi stosownej umowy.
Z zapisu art. 14 ust. 1 cyt. ustawy oraz z art. 38 KC wynika, że instytucje są samodzielne oraz działają poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na nim statucie. Samodzielność instytucji kultury wynika z art. 14 ust. 2 cyt. ustawy w świetle, którego organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury (jedynie w przypadku likwidacji całość zobowiązania i wierzytelności przejmuje organizator). Z zapisów art. 14 ust. 2 w związku z art. 17 przedmiotowej ustawy wynika więc, że instytucje kultury, a w ich imieniu działający dyrektorzy, mogą zaciągać zobowiązania np. kredyty, pożyczki a organ stanowiący nie może zablokować podjęcia takiego zobowiązania.
Zakres ingerencji organizatora w sprawy gospodarki finansowej instytucji kultury jest ograniczony. Organizator nie może bezpośrednio wpływać na kwestie prowadzenia gospodarki finansowej, w tym wielkości dokonywanych wydatków. Przysługują mu jednak inne instrumenty, którymi posługując się może mieć pośredni wpływ na działalność instytucji. Przykładowo organizator może odwołać dyrektora, może ustali w statucie inny sposób pozyskiwania środków (dotacji z budżetu samorządu lokalnego).
        W wyniku zmiany art. 32 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136) instytucje kultury – wymienione w ust. 1 tego przepisu, zostały wyłączone z systemu finansowego określonego dla zakładów budżetowych. 
Z dniem 1 stycznia 2000 r. instytucje kultury zobowiązane są jedynie do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości(Dz.U. Nr 121, poz. 391 z późn. zm.) bez uwzględnienia szczegółowych zasad określonych w zrządzeniu Nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 60) i innych przepisów prawa w zakresie klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.  
     
 
Podsumowanie
 
Pionierskie przedsięwzięcie samorządu lokalnego w postaci organizacji koncertu plenerowego zespołów „Alphaville” i „Blue Cafe” odniosło na pewno sukces. W przyszłości (oby jak najkrótszej) tego typu imprezy stać się mogą stałym miejscem spotkań różnych pokoleń słuchaczy, których jednoczy wspólne przeżywanie muzyki.   
Kontrolujący badając dokumentację finansową stwierdzili, ze środki budżetowe przekazane na realizację wspomnianej imprezy zostały prawidłowo wydatkowane z zachowaniem precyzji w racjonalizacji kosztów.   Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Naczelnikowi Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu.
 
 

 Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-152-218/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Miasta Opola  kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 
 
 

     Jednostka kontrolowana
Imię i Nazwisko
Kierownika Jednostki kontrolowanej
                
                  (podpis)
 
 
Data: Opole........................
               Zespół kontrolny
 Imię i Nazwisko kontrolującego
 
 
 
           (podpis)
 
Data: Opole................

 
      
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Marian Gold – lider „Aphaville” zapewniał przed koncertem, że ……..
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 11:52:45 - Wnioski pokontrolne (50.50 kB)
2009-05-19 11:54:03 - Wystąpienie pokontrolne (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8597
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 11:48:33
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 11:48:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-22 14:02:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner