logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

System Informacji Przestrzennej UM Opola -  Zagospodarowanie przestrzenne

 

Biuro Urbanistyczne

 

Naczelnik: Aneta Werner - Wilk

 

Adres: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8, pokój 314

tel/fax:    077/ 45 11 924
mail:         bu@um.opole.pl
 

Wykaz spraw załatwianych w Biurze Urbanistycznym:

 1. Możliwość złożenia wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania.
 2. Możliwość złożenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu.
 3. Możliwość złożenia wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.
 4. Możliwość złożenia uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego miasta Opola.
 5. Możliwość złożenia wniosku w sprawie zmiany lub sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola.

Dane kontaktowe Administratora:

 • listownie na adres – ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail – urzad@um.opole.pl
 • telefonicznie: (+48 77) 45 11 800

Inspektor ochrony danych:  
W Urzędzie Miasta Opola wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • listownie na adres – ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail: iod@um.opole.pl
 • telefonicznie: 77 54 11 328

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi wyłącznie w celu:

 • prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zbierania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwały krajobrazowej;
 • sporządzenia protokołu i listy obecności z dyskusji publicznej organizowanej  w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów planistycznych;
 • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • realizacji innych skarg i wniosków związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne

Dane w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Załączniki do pobrania: 2013-12-19 08:42:01 - formularz wniosku do mpzp (23.50 kB)
2013-12-19 08:43:20 - formularz uwagi do mpzp (23.50 kB)
2013-12-19 08:44:11 - formularz wniosku do studium (23.00 kB)
2013-12-19 08:48:00 - formularz uwagi do studium (23.00 kB)
2021-11-03 12:30:15 - formularz wniosku o zmianę lub sporządzenie mpzp (39.50 kB)

Ilość odwiedzin: 226594
Nazwa dokumentu: Planowanie Przestrzenne
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 2004-11-29 14:08:50
Data udostępnienia informacji: 2004-11-29 14:08:50
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-03 12:41:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner