logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU
I JEGO OCHRONIE PROWADZONY NA PODSTAWIE:

  • Ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249).


 KARTY INFORMACYJNE

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp. PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO     Data opracowania:
1.

 

 

 
Lp. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Data opracowania:
2.

 

 

 
Lp. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Data opracowania:
3.

 

 

 

 

DOKUMENTACJA SPORZĄDZANA NA POTRZEBY
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO
[KARTY INFORMACYJNE] 

Lp. Rodzaj dokumentu: Data opracowania:
1.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenów przyłączonych do dotychczasowego obszaru Miasta Opola
Mapa geologiczno-gruntowa   (pdf)
Mapa siedlisk i wartości przyrodniczych   (pdf)
Mapa rzeźby terenu   (pdf)
Mapa stref wodnych   (pdf)
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych   (pdf)
Mapa warunków glebowych   (pdf)
Mapa warunków klimatycznych   (pdf)
Mapa zagrożeń środowiska   (pdf)

2017
2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Opola - aktualizacja
Mapa geologiczno-gruntowa   (pdf)
Mapa siedlisk i wartości przyrodniczych   (pdf)
Mapa rzeźby terenu   (pdf)
Mapa stref wodnych   (pdf)
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych   (pdf)
Mapa warunków glebowych   (pdf)
Mapa warunków klimatycznych   (pdf)
Mapa zagrożeń środowiska   (pdf)
2015
3.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Opola
Mapa geologiczno-gruntowa (nr 1, nr 2)
Mapa siedlisk i wartości przyrodniczych (nr 1, nr 2)
Mapa rzeźby terenu (nr 1, nr 2)
Mapa stref wodnych (nr 1, nr 2)
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych (nr 1, nr 2)
Mapa warunków glebowych (nr 1, nr 2)
Mapa warunków klimatycznych (nr 1, nr 2)
Mapa zagrożeń środowiska (nr 1, nr 2)

2005
4.

Opracowanie ekofizjograficzne w rejonie Bierkowic w Opolu
Mapa geologiczno-gruntowa
Mapa glebowa
Mapa hipsometryczna i rzeźby terenu
Mapa warunków klimatycznych
Mapa walorów przyrodniczych i kształtowania struktury krajobrazu
Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych
Mapa warunków wodnych
Mapa zagrożeń środowiska

2012
 5.

Opracowanie ekofizjograficzne ogólne Opole - Malina

2007
6.

Dokumentacja ekofizjograficzna dla porzeb projektu mpzp terenów położonych
w rejonie obwodnicy północnej Miasta Opole, ul. Partyzanckiej, ul. Północnej
w Opolu:

Mapy ekofizjograficzne

2003

 

Załączniki do pobrania: 2010-05-04 10:45:02 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (34.50 kB)
2010-05-04 10:48:15 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp terenów w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu (34.00 kB)
2010-05-04 10:53:57 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp terenów w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu (36.00 kB)
2010-05-04 10:57:14 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu (36.00 kB)
2010-05-04 11:00:08 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście Va" w Opolu (34.00 kB)
2010-05-04 11:04:14 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulic: Wrocławska, J.Kokota w Opolu (34.50 kB)
2010-05-04 11:06:31 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Wyspy Bolko w Opolu (34.00 kB)
2010-05-04 11:10:01 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp terenów w rejonie ul. Górnej w Opolu (33.50 kB)
2010-05-04 11:14:24 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście III" w Opolu (36.00 kB)
2011-01-25 12:50:22 - Karta Informacyjna dla prognozy oddzialywania na środowisko projektu mpzp ́Goslawice I" w Opolu (36.00 kB)
2012-02-13 13:48:25 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Olszynka I w Opolu (36.00 kB)
2012-02-28 10:42:50 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu (37.50 kB)
2012-02-28 10:50:50 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Kanał Ulgi - ulica Krapkowicka" w Opolu (37.00 kB)
2012-06-26 11:35:46 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmiescie Vb" w Opolu (36.00 kB)
2012-08-23 11:55:52 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu (37.50 kB)
2012-08-23 12:24:36 - Karta informacyjna dokumentacj ekofizjograficznej dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mpzp Bierkowice Wschód i Bierkowice Zachód (36.00 kB)
2012-10-17 13:13:31 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu (37.50 kB)
2012-10-30 15:27:06 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany mpzp Wyspy Bolko w Opolu (36.50 kB)
2013-01-16 09:45:29 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany mpzp terenu w rejonie ulicy Andrzeja Struga w Opolu (36.50 kB)
2013-01-16 09:47:09 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany mpzp "Śródmieście Va" w Opolu (36.50 kB)
2013-01-16 09:51:52 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu (36.50 kB)
2013-01-25 13:25:54 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp WDPS II (Wschodnia Dzielnnica Przemysłowo - Składowa) w Opolu (37.00 kB)
2013-09-19 11:38:12 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IVa" w Opolu (36.50 kB)
2013-09-19 11:43:02 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście VII - Piast" w Opolu (37.00 kB)
2014-03-12 14:43:07 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu (36.50 kB)
2014-03-14 11:57:35 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu (37.50 kB)
2014-04-07 11:22:42 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Skansen" w Opolu (37.00 kB)
2014-11-12 13:44:12 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Metalchem" w Opolu (37.50 kB)
2015-02-03 15:27:28 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Partyzancka - Folwark w Opolu (38.00 kB)
2015-02-03 15:29:18 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Bierkowice - Zachód w Opolu (37.50 kB)
2015-04-14 13:11:50 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Gosławice II" w Opolu (37.50 kB)
2015-04-14 13:13:16 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu (38.00 kB)
2015-06-01 12:13:18 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IVb" w Opolu (37.50 kB)
2015-06-01 12:15:23 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulicy M. Konopnickiej w Opolu (38.00 kB)
2015-07-01 09:58:41 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Gosławice III" w Opolu (37.50 kB)
2015-07-07 11:02:25 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Groszowice I" w Opolu (37.50 kB)
2015-10-14 11:31:24 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Partyzancka - Folwark w Opolu (38.00 kB)
2015-10-14 11:32:51 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu (38.00 kB)
2015-10-14 12:11:40 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Okrąglak" w Opolu (37.50 kB)
2015-12-07 15:12:46 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście VIa" w Opolu (37.50 kB)
2016-04-01 09:21:04 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulicy Józefa Walecki Opolu (38.00 kB)
2016-09-12 10:15:16 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Malinka I" Opolu (37.00 kB)
2016-09-12 10:20:15 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IVc" Opolu (37.50 kB)
2016-09-12 11:07:28 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu (37.50 kB)
2016-09-14 15:19:31 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Dolina Olszynki w Opolu (37.50 kB)
2016-10-13 16:40:53 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej Opolu (38.00 kB)
2016-12-06 10:36:40 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IVd" w Opolu (38.00 kB)
2017-02-23 14:36:24 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Groszowice II" w Opolu (37.50 kB)
2017-04-06 13:33:45 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Szczepanowice I" w Opolu (38.00 kB)
2017-04-24 10:46:12 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu (38.00 kB)
2017-04-24 10:47:01 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu (38.00 kB)
2017-07-04 14:54:29 - Karta informacyjna dla opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta Opola (112.93 kB)
2017-08-10 10:33:01 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Wójtowa Wieś II w Opolu (38.50 kB)
2017-08-21 14:43:22 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście VIIa-Piast" w Opolu (38.50 kB)
2017-09-11 07:43:45 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "plac dworcowy" w Opolu (38.00 kB)
2017-09-25 12:38:19 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Wójtowa Wieś I" w Opolu (38.00 kB)
2017-09-28 16:26:19 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Północna I" w Opolu (37.50 kB)
2018-09-19 12:45:22 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (38.00 kB)
2018-11-05 14:27:00 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście VIIb" w Opolu (38.00 kB)
2018-11-05 14:31:12 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu (37.00 kB)
2019-05-06 14:59:46 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Borki" w Opolu (37.50 kB)
2019-05-06 15:02:18 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Elektrownia-Czarnowąsy" w Opolu (38.00 kB)
2019-05-06 15:04:56 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp Wróblin I w Opolu (37.50 kB)
2019-06-10 13:59:12 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IVe" w Opolu (37.00 kB)
2019-06-10 14:04:10 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IIIa" w Opolu (37.00 kB)
2019-07-08 09:24:52 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu (38.00 kB)
2019-09-10 10:39:31 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Wrzoski I" w Opolu (37.50 kB)
2019-09-10 11:05:37 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Brzezie" w Opolu (38.00 kB)
2019-09-10 11:19:07 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Zakrzów II" w Opolu (38.00 kB)
2019-11-26 13:56:41 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Partyzancka I" w Opolu (194.38 kB)
2019-11-26 14:21:01 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Gosławice IV" w Opolu (194.58 kB)
2019-12-04 09:50:35 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Północna II" w Opolu (194.61 kB)
2020-01-07 11:59:37 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Gosławice IIa" w Opolu (194.28 kB)
2020-03-02 14:59:55 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Wójtowa Wieś III" w Opolu (194.65 kB)
2020-07-13 10:35:12 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp "Śródmieście IIa" w Opolu (194.55 kB)
2020-07-13 11:20:25 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp "Gosławice VII" w Opolu (194.47 kB)
2020-07-13 12:45:13 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (195.07 kB)
2020-10-01 13:06:42 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu (196.12 kB)
2020-10-07 09:29:49 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp "Malinka II" w Opolu (194.16 kB)
2021-01-05 09:54:13 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp Wróblin I w Opolu (196.88 kB)
2021-01-08 09:14:19 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu (197.66 kB)
2021-01-08 09:36:45 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp "Chmielowice I" w Opolu (197.41 kB)
2021-01-08 09:58:22 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp "Chmielowice II" w Opolu (196.66 kB)
2021-02-17 10:00:11 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ulicy Marka z Jemielnicy w Opolu (196.74 kB)
2021-02-18 08:14:43 - Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko mpzp "Zakrzów I" w Opolu (197.34 kB)

Nazwa dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Stelmach-Orzechowska
Data wytworzenia informacji: 2004-11-29 14:48:13
Data udostępnienia informacji: 2004-11-29 14:48:13
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-17 15:03:30

Wersja do wydruku...

corner   corner