logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PRACOWNIK DS. KADR

 

w wymiarze czasu pracy: 1,00 etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)obywatelstwo polskie

oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e)  wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: wyższe lub średnie

kserokopia świadectwa lub dyplomu

f) staż pracy na podobnym stanowisku w przypadku wykształcenia średniego        minimum  2-lata, w przypadku wykształcenia wyższego – brak wymagań stażu pracy

kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

   g)  znajomość przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy-Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych. znajomość przepisów prawa pracy.

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

 

h)  brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na w/w stanowisku

oświadczenie

 2.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) , mile widziana znajomość programu kadrowego Progman, Płatnik ZUS.

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

b) komunikatywność, zdolności negocjacyjne i interpersonalne,  umiejętność podejmowania decyzji                  i odpowiedzialność za efekty            i skutki wykonywanej pracy, umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag          i pism

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

c) wysoka motywacja, dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych, odporność na stres

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

d) ) sumienność, dokładność i profesjonalizm w działaniu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, chęć pogłębiania wiedzy.

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych,
 2. ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników,
 3. przygotowywanie list obecności pracowników jednostek obsługiwanych
 4. prawidłowe i zgodne z przepisami sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków, informacji o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 5. bieżąca weryfikacja stażu pracy pracowników jednostek obsługiwanych i prawidłowe naliczanie wysługi lat,
 6. prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników,
 7. czuwanie nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem materiałów do naliczeń nagród jubileuszowych,
 8. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia dla pracowników jednostek obsługiwanych
 9. sporządzanie świadectw pracy oraz dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 10. prowadzenie ewidencji szkoleń w zakresie BHP,
 11. prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie pracowników jednostek obsługiwanych,
 12. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wymaganych przepisami prawa, w tym sprawozdań do GUS, SIO,
 13. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 14. sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 15. kompletowanie dokumentacji dla celów emerytalnych lub rentowych,
 16. sporządzanie analiz zatrudnienia dla potrzeb wewnętrznych,
 1. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CUW,
 2. zgłaszanie rozwiązań oraz opracowywanie projektów mających na celu usprawnienie pracy na własnym stanowisku oraz w CUW.
 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Centrum Usług Wspólnych w Opolu znajduje się w budynku Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 (parter). Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Praca z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca,  wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

 5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Opolu, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0,03%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys-CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:                               

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@cuw.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i własnoręcznym podpisem,

c)    list motywacyjny,

d)   kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.opole.pl),

e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kompletne aplikacje w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych ul. Piastowska 17 (45-082 Opole) z dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr, w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.- decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy informacyjnej CUW w Opolu oraz na tablicy Urzędu Miasta Opola.

                                                                          

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Opolu

Katarzyna Lasończyk-Wąsowska

Opole, 2012.2021 r.

Załączniki do pobrania: 2021-12-20 07:53:55 - Klauzula informacyjna (63.07 kB)
2021-12-20 07:56:11 - Kwestionariusz osobowy (51.00 kB)
2021-12-20 08:00:14 - Oświadczenie (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1297
Nazwa dokumentu: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Skrócony opis: Stanowisko urzędnicze ds. kadr
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Data wytworzenia informacji: 2021-12-20 07:49:53
Data udostępnienia informacji: 2021-12-20 07:49:53
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-20 08:04:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner