logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

– samodzielny referent ds. administracyjnych

 

 1. ADRES JEDNOSTKI:

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
45– 761 Opole, ul. Niemodlińska 40

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA:

Samodzielny referent ds. administracyjnych   

Wymiar etatu : 1 etat (40 godzin tygodniowo)

planowany termin zatrudnienia: styczeń 2022 r. 

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe – 2 letni staż pracy lub średnie z  4 letnim stażem pracy.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Umiejętność redagowania pism;
 2. Biegła obsługa programów komputerowych;
 • Pakiet Microsoft (Word , Excel etc.)
 • Elektroniczna skrzynka pocztowa
 • Program Vulcan Sekretariat Optivum
 • Znajomość aplikacji SIO
 • System e PUAP
 1. Obsługa urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, skaner, fax;
 2. Znajomość przepisów w ramach danego stanowiska i umiejętność właściwego ich interpretowania, w szczególności przepisów oświatowych;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
 5. Aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność
  w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista;
 6. Odporność na stres;
 7. Mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym.

 

  1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 

  1. Terminowe dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej i wychodzącej (poczta elektroniczna, listowna);
  2. Prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych;
  3. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej w oparciu o obowiązującą instrukcję kancelaryjną;
  4. Prowadzenie ewidencji osobowej uczniów (księgi uczniów, absolwentów);
  5. Terminowe sporządzanie informacji zleconych przez organ nadzorujący
   i prowadzący;
  6. Obsługa programu Sekretariat firmy Vulcan;
  7. Wystawianie i rejestrowanie wszelkich druków i zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji oraz uczniów;
  8. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej
   w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych;
  9. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
  10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ZSB;
  11. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora
   i wicedyrektorów zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

  1. WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:

 

 1. Miejsce pracy: budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40 , parter, brak windy;
 2. Praca siedząca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.
  1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 511 z póź. zm ) w miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. List motywacyjny odręcznie podpisany;
 2. Życiorys – CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1000 z póż.zm) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (RODO)."
  ;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
  w przypadku trwania stosunku pracy;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
 7. Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku;
 9. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie
  z pełni praw publicznych.
  1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
ul. Niemodlińska 40, 45 – 761 Opole, w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata,
z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. administracyjnych w ZSB Opole” w terminie  do dnia  06.12.2021 r., do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

                                                              

mgr inż. Violetta Szczepkowska
DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, z siedzibą przy  ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Administratora  dostępne są na stronie internetowej www. zsbopole.pl , a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@zsbopole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy
  z dnia 21.11.2008 r .o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie
  w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Ilość odwiedzin: 1383
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
Skrócony opis: samodzielny referent ds. administracyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Violetta Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2021-11-24 07:50:34
Data udostępnienia informacji: 2021-11-24 07:50:34
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 07:58:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner