logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

DYREKTOR PUBLCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

IM.OBROŃCÓW POKOJU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. PŁAC

 

 1. Adres jednostki:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21

im. Obrońców Pokoju

ul. Sienkiewicza 4

45-037 Opole

tel. (077) 4544110

 

 1. Określenie stanowiska służbowego:

 

Specjalista do spraw płac

 

 1. Wymiar etatu:

 

1 etat (40 godzin tygodniowo)

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem specjalista ds. płac:

 

  • ma obywatelstwo polskie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z jego opisem,
   2. posiada wiedzę do pracy na stanowisku związanym z płacami,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku   referenta do spraw płac.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

  • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • biegła znajomość komputera i programów w środowisku Windows, Exel,
  • podstawowa  znajomość programu ProgMan, Płatnik ZUS,
  • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela,
  • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 1. Zakres obowiązków:

 

  • prawidłowe naliczanie, sporządzanie list płac oraz innych należności pracowniczych,
  • naliczanie i terminowe przekazywanie składek ZUS, składek zdrowotnych, funduszu pracy, dokonywanie korekt składek ZUS,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych – PITów i deklaracji do US,
  • sporządzanie zestawień list płac, chorobowego, opieki, macierzyńskiego, nagród itd.,
  • kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów, na podstawie których dokonuje się naliczeń,
  • przygotowanie sprawozdań GUS z zakresu spraw płacowych,
  • obsługa zajęć komorniczych,
  • wprowadzanie danych do SIO,
  • przygotowanie przelewów,
  • wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,
  • udzielanie pracownikom informacji z zakresu płac,
  • sporządzanie druków Rp7, PPK,
  • sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku,
  • przygotowanie danych do planów finansowych, arkusza organizacji szkoły, aneksów do arkusza,
  • archiwizowanie dokumentów płacowych,
  • znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
  • sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz poleceń  Dyrektora Szkoły i Głównego Księgowego,
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

 1. Warunki pracy na ww. stanowisku:

 

  • praca na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu, im. Obrońców Pokoju, ul. Sienkiewicza 4,
  • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
  • praca w godzinach 7.30 – 15.30,
  • praca samodzielna, umysłowa, wymagająca dobrego wzroku.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

  • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  z podpisem.
  • podanie o przyjęcie na stanowisko referenta ds. płac wraz z uzasadnieniem (list motywacyjny),
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska referenta ds. płac,
  • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje                   i umiejętności,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

 

 1. W miesiącu sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,04 %.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu przy ul. Sienkiewicza 4 w zamkniętej kopercie z podanym adresem             i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. płac” w terminie do dnia 24.09.2021 r. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Opola.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor oraz główny księgowy PSP 21 w Opolu, ul. Sienkiewicza 4, tel. (077) 454 41 10.

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21

im. Obrońców Pokoju

 

Krystyna Płaskoń

Ilość odwiedzin: 1178
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
Skrócony opis: specjalista ds.płac
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Płaskoń
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-09-13 09:14:21
Data udostępnienia informacji: 2021-09-13 09:14:21
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-13 09:17:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner