logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA

 MIEJSKIEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

 

DYREKTOR ŻŁOBKA POMNIK MATKI POLKI w OPOLU ul. Dambonia 3

 

1.

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a)   obywatelstwo polskie

 

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie

c)   brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

 

 

d)   nieposzlakowana opinia

 

Oświadczenie

e)   rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi

 

Oświadczenie

f)   pełnia władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości)

 

Oświadczenie

g)   wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 

Oświadczenie

h)   wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c), potwierdzająca posiadane wykształcenie oraz zaświadczenia, poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi

i)    nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw
      na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

Oświadczenie

 

 

2.

 

Wymagania dodatkowe

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

c) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych      

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

e) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

f) znajomość ustawy o finansach publicznych

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

g)  znajomość ustawy o rachunkowości

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

h) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

i) znajomość Kodeksu pracy

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

j) znajomość ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych                  u ludzi

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

k) znajomość ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

l) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

ł) znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

m) znajomość Statutu Miasta Opola i Statutu Żłobka Pomnik Matki Polki oraz zasad funkcjonowania żłobków jako placówek opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

n) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i środków pozabudżetowych, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych, umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika
w działaniu, komunikatywności, gotowość do stałego samodoskonalenia się

Oświadczenie
lub zapis w liście motywacyjnym

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Realizacja zadań w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i zadań wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa i statutu Żłobka Pomnik Matki Polki.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania żłobka.
 3. Prowadzenie procesu rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji oraz zawieranie umów
  z rodzicami.
 4. Odpowiedzialność za prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci.
 5. Współpraca z rodzicami.
 6. Pomoc w opiece nad dziećmi, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 7. Zapewnianie bezpieczeństwa dzieci w żłobku, kontrola zachowania normy ilości personelu w stosunku do ilości dzieci.
 8. Koordynowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników oraz dokonywanie wszystkich czynności wynikających z właściwym doborem kadry i podziałem zadań.
 9. Nadzór nad realizacją Rocznego Planu Zajęć z dziećmi, akceptowanie tygodniowych planów zajęć.
 10. Współpraca z jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli.
 11. Współdziałanie z administracją rządową, organami samorządowymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań i celów żłobka.
 12. Nadzorowanie bezpieczeństwa obiektu i otoczenia, interweniowanie w sprawach awaryjnych.
 13. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym, przestrzeganiem systemu HACCP, żywieniem dzieci, przestrzeganiem diet oraz kontrolowanie jakości i terminowości produktów żywnościowych.
 14. Prowadzenie sprawozdawczości i racjonalnej oszczędnej gospodarki budżetowej.
 15. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku.
 16. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w żłobku.
 17. Opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów Miasta Opola oraz innych zadań realizowanych przez żłobek, a także opracowywanie sprawozdań w tym zakresie.
 18. Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych na projekty związane z realizacją zadań żłobka.
 19. Zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań.
 20. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki oraz doskonalenie standardów opieki w żłobku.
 21. Przestrzeganie zasad Instrukcji Kancelaryjnej.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu przy ul. A. Dambonia 3
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Praca na samodzielnym stanowisku z wykorzystaniem technologii informatycznych i obsługi poczty elektronicznej. Z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca kontaktów osobistych i telefonicznych.

 

5. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania żłobka,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze).

 

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu

w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu, do którego nabór jest prowadzony.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego
   na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r.
  o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych
  w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.  Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

*      osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Ilość odwiedzin: 2626
Nazwa dokumentu: Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
Skrócony opis: Dyrektor
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Osiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Rutkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Osiecka
Data wytworzenia informacji: 2021-01-13 15:59:28
Data udostępnienia informacji: 2021-01-13 15:59:28
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-14 08:01:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner