logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

Organizuje nabór na wolne, urzędnicze

                                                           stanowisko pracy Księgowa

w Dziale Finansowym

w Opolu, ul. Armii krajowej 36

w wymiarze 1,0 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
 6. wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe o profilach umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku;
 7. przy posiadanym wykształceniu średnim wymagane jest 2 lat doświadczenia zawodowego.
 8. Wymagania dodatkowe:
 9. Preferowane wykształcenie wyższe lub średnie  o kierunku ekonomicznym oraz doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;
 10. dobra znajomość przepisów z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww.  ustaw
 11. umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 12. umiejętność organizacji  i planowania pracy;
 13. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
 14. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;
 15. wysoka kultura osobista;
 16. odporność na stres;
 17. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).
 18. znajomość  programu  Finanse Progman
 19. Główne  obowiązki  na w/w stanowisku:
 20. monitorowanie na bieżąco sald kont zespołu 2 ( należności) związanych  z:
    • opłatami  za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców
 • nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej
 • nienależnie pobranymi świadczeniami z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

              pieczy zastępczej

 1. sporządzanie i księgowanie PK związanych  z:
 • opłatami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej
 • nienależnie pobranymi świadczeniami z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

       pieczy zastępczej

 • odpłatnością za posiłki w domach dziennego pobytu.
 1.  analizowanie należności, o których mowa w pkt. 2 i naliczanie ewentualnych odsetek za nieterminową zapłatę, sporządzanie i księgowanie PK
 2.  uzgadnianie sald kont związanych z należnościami, o których mowa w pkt. 2
 3.  sprawdzanie dowodów pod względem formalno - rachunkowym.
 4.  sporządzanie miesięcznych informacji o stanie należności wymagalnych na koniec danego miesiąca i przekazywania ich do windykacji
 5.  dokonywanie odpisów aktualizujących  należności, o których mowa w pkt. 2
 6. prowadzenie analizy i kontroli zestawień przygotowywanych przez domy dziennego pobytu z zakresu wpłat i wyżywienia.
 7.  sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych  zadań,
 8. wystawianie i księgowanie rachunków z tytułu refundacji poniesionych wydatków
 9. Warunki pracy na w/w stanowisku

praca w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Armii Krajowej 36 ,             I piętro, podjazd na osób niepełnosprawnych do budynku, na piętrze brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych . Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny- praca siedząca,  praca wymagająca dobrej ostrości wzroku- obsługa komputera.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy

        Rodzinie w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym  2021 r. wynosił powyżej  6%.

     VI.  klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku

          Pomocy Rodzinie w Opolu

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@mopr.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Retencja

Przeprowadzenia procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Wykorzystanie aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

6 miesięcy

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

  Przystąpienie do procesu naboru na w/w stanowisko oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

VII Wymagane dokumenty:

 1.  list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania przy ogłoszeniu);
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (do podpisania we wzorze kwestionariusza                 o którym mowa w pkt. 2);
 4. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia;
 5. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego   – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.;
 6. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych;
 7. oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w sposób umyślny, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, korzysta z pełni praw publicznych (do podpisania           we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją zatrudnienie na stanowisko księgowa”, w siedzibie MOPR w Opolu lub przesłać listem na adres Ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 w terminie do dnia 19 marca 2021 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Oferty  które wpłyną po wyżej określonym terminie  oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest:

 • przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy;
 • przedłożenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • kandydat przystępując do naboru przyjmuje do wiadomości informacje o których mowa w pkt. VI niniejszego ogłoszenia;
 • niewykorzystane oferty będą niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Wszelkie informacje dot. rekrutacji można pozyskiwać drogą telefoniczną u Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr p. Justyny Raj tel. 77/40-05-953.

 Opole, dn. 8 marca 2021r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

    dr Zdzisław Markiewicz

Ilość odwiedzin: 1986
Nazwa dokumentu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Skrócony opis: Stanowisko: Księgowa
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2021-03-08 13:06:07
Data udostępnienia informacji: 2021-03-08 13:06:07
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-08 13:13:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner