logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

ds. gospodarki majątkiem

w wymiarze 0,75 etatu

1.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne

 

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

 

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane studia techniczne)

Kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy na podobnym stanowisku: minimum 2-lata - wykształcenie średnie,  brak wymagań - wykształcenie wyższe

Oświadczenie

g) znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych;  zagadnień dotyczących ewidencji środków trwałych, ustawy Prawo budowlane; Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

h) brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na w/w stanowisku

Oświadczenie

 

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

 

a)  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  
w przypadku trwania stosunku  pracy  

b) znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

c) wysokie zdolności analityczne,  umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag i pism, czytania interpretacji i adaptacji do bieżących przepisów prawa, umiejętności, obsługi MS OFICCE

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

d) cechy osobowe i predyspozycje:

komunikatywność; zdolność analitycznego myślenia, sumienność, kreatywność, poczucie obowiązku i zaangażowania,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie planów inwestycji i remontów na podstawie wniosków z przeglądów okresowych budynków oraz potrzeb związanych z działalnością CKZ oraz SSM Niezapominajka.
 2. Współpraca w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych oraz ekspertyz i opinii technicznych niezbędnych w procesie planowania inwestycji w placówce.
 3. Przygotowanie dokumentacji merytorycznej do postępowań o udzielenie zamówień publicznych a także udział w pracach komisji przetargowej.
 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych systemem gospodarczym lub systemem zleconym.
 5. Udział w odbiorach końcowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 6. Koordynowanie odbiorów końcowych przez odpowiednie służby oraz uzyskanie zgody na użytkowanie.
 7. Nadzór nad właściwym stanem technicznym budynków ZPO zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony mienia ZPO.
 9. Analizowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych działań.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa w budynku B ZPO przy ul. Torowej 7, I piętro bez windy, zatrudnienie w wymiarze 0,75 etatu na czas określony. Przewaga pracy siedzącej, z koniecznością przemieszczania się na terenie placówki do innych budynków; praca z przewagą wysiłku umysłowego, odporności na stres, planowania działań i zdolności organizacyjnych, wymagająca obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie a także i innych urządzeń biurowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi ** co najmniej 6%.

5. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej; opatrzony klauzulą:                               

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@cuw.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i własnoręcznym podpisem,

 1. list motywacyjny wskazujący jednoznacznie stanowisko, na które składana jest aplikacja;
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata – do pobrania ze strony www.zpo.opole.pl
 3. oświadczenia o niekaralności, o niezachodzeniu konfliktu interesów rozumianego jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności.
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kompletne aplikacje należy składać w ZPO ul. Torowa 7, budynek C, pokój 115 w dziale kadr lub pod adresem kadry@zpo.opole.pl, w terminie do 25.02.2021 r. Bliższych informacji udziela specjalista ds. kadr  tel. 77 4231675.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, tel. 77 4231675;
 2. Inspektorem ochrony danych w ZPO w Opolu jest Pani Joanna Knuter, tel. 77 4231675, e-mail: sekretariat@zpo.opole.pl;
 3. Okresy przechowywania danych osobowych:

 

 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia          nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.

 

 1. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 2.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                   Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

                                                                                                                  mgr Urszula Kowalczyk

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1931
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Oświatowych
Skrócony opis: ds.gospodarki majątkiem
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-02-15 09:36:50
Data udostępnienia informacji: 2021-02-15 09:36:50
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-15 09:50:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner