logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła

 w Opolu, 

45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła w Opolu, 

  ogłasza nabór na stanowisko –specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych.

Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła

 w Opolu  

           45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

       1. Określenie stanowiska :

specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych

 

       2. Wymiar etatu:

niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu

 

       3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe z zakresu informatyki,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • obligatoryjne uprawnienia specjalistyczne - biegła znajomość komputera                               w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. sieci i urządzeń komputerowych,
 • znajomość obsługi programów kadrowych i księgowych,
 • znajomość przepisów w ramach danego stanowiska,
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia,
 • znajomość systemu Windows i pakietu MS Office.

5.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa sieci komputerowej i urządzeń sieciowych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła w Opolu, oraz serwis urządzeń                                        i programów użytkowych  szkoły  a w szczególności:

-  Konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej.

-  Zdalne zarządzanie zasobami sieci.

-  Kontrola zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym w szkole.

-  Konfiguracja switchy, routerów i drukarek sieciowych.

-  Nadzór i stała konserwacja sieci komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem    

    ochrony serwerów i szybkości transmisji.

-  Obsługa i serwis serwerów dostępowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony

   sieci internetowej i komputerowej przed nieuprawnionym dostępem

    osób trzecich.

-  Nadzór nad zawartością dysków twardych w komputerach – w szczególności

    zainstalowanego oprogramowania.

-  Nadzór nad modyfikacjami oprogramowania w komputerach administracyjnych

    wraz z ich instalacją.

-  Nadzór i obsługa poczty elektronicznej.

-  Zakup komputerów i akcesoriów komputerowych zgodnie z regulaminem zamówień

publicznych.

- Odpowiedzialność za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i instrukcji.

-  Obsługa monitoringu, telefonii internetowej voip, uaktualnianie strony internetowej BIP.

-   Dbałość o sprzęt komputerowy, telefonię, bramki internetowe itp. na terenie szkoły.

  6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

     i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności.

      7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

    Praca w budynku (brak windy) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), w  ustalonym czasie pracy.

 

     8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

    W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła     w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz                           o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych    w kwietniu 2021r. wynosił 0,00%.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, ul. Mjr. Hubala 2, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze  – specjalista ds. sieci                i urządzeń komputerowych” w terminie do dnia 18 czerwca 2021r. do godz. 15.30.

       Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5              z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła                   w Opolu.     

                                                                                         mgr Alicja Mielniczuk

                                                                              Dyrektor

                                                                              Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5

                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi

       im. Karola Musioła

                                                                             w Opolu 

      

Ilość odwiedzin: 1338
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Skrócony opis: specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Mielniczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-06-01 14:09:50
Data udostępnienia informacji: 2021-06-01 14:09:50
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-01 14:14:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner