logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

 

 KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM,

BASEN LETNI BŁEKITNA FALA - PEŁNY ETAT

 

 1. Wymagania niezbędne

 

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagane dokumenty

 1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego  obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP **

Oświadczenie

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

 1. brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

 1. nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 1. wykształcenie wyższe, preferowane techniczne

Kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów

 1. staż pracy: minimum 5 lat , lub co najmniej 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 

 1. prawo jazdy kat. B oraz sprawne prowadzenie samochodów osobowych

Kserokopia uprawnień oraz zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. znajomość przepisów z zakresu:
 • ustawy o finansach publicznych
 • prawa pracy
 • bhp
 • ustawy o zamówieniach publicznych
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. znajomość struktury oraz statutu MOSiR w Opolu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows
  i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. znajomość technik negocjacji i rozmów z klientem, znajomość specyfiki procesów sprzedaży i marketingu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. samodzielność
  i wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność planowania
  i organizacji projektów, znajomość procesów logistycznych i organizacyjnych.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, rzetelność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. zainteresowanie sportem, rekreacją i turystyką, kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania nowych wyzwań, umiejętność pracy zespołowej oraz indywidualnej, odporność na stres, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność oraz doskonała organizacja pracy, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Do zakresu podstawowych zadań Kierownika Zespołu Obiektów należy:

 1. kierowanie i organizowanie pracy Zespołu Obiektów oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 2. należyta ochrona i wykorzystanie składników majątkowych MOSiR w Zespole Obiektów oraz właściwa gospodarka przekazanymi do dyspozycji środkami finansowymi;
 3. reprezentowanie MOSiR w ramach i na podstawie posiadanego pełnomocnictwa;
 4. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń oraz nadzór i kontrola ich przestrzegania przez pracowników;
 5. podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń Dyrektora i zadań MOSiR samodzielnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Obiektów;
 6. przedstawienie wniosków w sprawie przyznawania środków niezbędnych dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu Obiektów;
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOSiR oraz organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań statutowych związanych z powierzonym zakresem obowiązków;
 8. prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Zespołu Obiektów;
 9. analiza godzinowego rozkładu czasu pracy w obiekcie wraz ze sprawozdaniem - co najmniej raz w roku;
 10. niezwłoczne raportowanie przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem MOSiR oraz proponowanie optymalnych rozwiązań usunięcia tych nieprawidłowości;
 11. archiwizacja dokumentacji zgodnie z prawem i zarządzeniem Dyrektora; 
 12. zapewnienie odpowiednich warunków BHP i bezpieczeństwa p. poż, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników, jak również współpraca ze służbą BHP i p. poż.;
 13. opracowywanie przedmiotu zamówienia na usługi, dostawy, roboty budowlane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zarządzeniem Dyrektora realizowanych dla potrzeb Zespołu Obiektów;
 14. wnioskowanie do właściwego Działu o zakup sprzętu, narzędzi i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Obiektów oraz realizacja zakupu w zakresie pozostawionym do realizacji Kierownika;
 15. przygotowywanie wniosków zakupowych wraz opisem przedmiotu zamówienia, w tym wymagających przeprowadzania postepowania przetargowego według obowiązujących w MOSiR przepisów;
 16. zapewnienie zgodnego z przepisami zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej;
 17. zapewnienie ochrony danych osobowych;
 18.  przekazywanie do Dyrektora informacji o przebiegu i wynikach realizacji zadań przez Zespoły Obiektów;
 19. merytoryczna znajomość zagadnień objętych podległą sferą działania, stanowiących część zadań MOSiR oraz obowiązujących metod pracy przy ich realizacji;
 20. znajomość i przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących podległej sfery działania;
 21. zlecanie kontroli wewnętrznych i koordynacja realizacji zaleceń pokontrolnych;
 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjnych.

2. Do szczególnych zadań Kierownika Zespołu Obiektów należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów cenników za korzystanie z Zespołu Obiektów;
 2. opracowanie projektów regulaminów korzystania z Zespołu Obiektów; 
 3. przygotowanie planów wykorzystania Zespołu Obiektów;
 4. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem eksploatacyjnym Zespołu Obiektów wraz z zapleczem socjalnym i technicznym;
 5. przygotowanie i realizacja planu finansowego Zespołu Obiektów;
 6. przygotowanie i realizacja planu inwestycji i remontów Zespołu Obiektów;
 7. zabezpieczenie techniczne imprez sportowo - rekreacyjnych odbywających się w Zespole Obiektów;
 8. sprawdzanie pod względem merytorycznym zafakturowanych usług oraz zakupów;
 9. kierowanie pracą podległych pracowników, planowanie ich pracy, instruowanie i szkolenie;
 10. nadzór nad działaniami związanymi z zabezpieczeniem mienia w Zespole Obiektów;
 11. tworzenie warunków organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowe i zgodnej
  z obowiązującymi przepisami działalności usługowej;
 12. zapewnienie na administrowanym kompleksie sportowym warunków zgodnych
  z obowiązującymi przepisami BHP, p-poż i innymi regulaminami;
 13. opracowywanie projektów umów na najem, dzierżawę obiektów będących w zasobach Zespołu Obiektów i nadzór nad ich realizacją;
 14. planowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania i rozwoju Zespołu Obiektów oraz ich raportowanie do IRZP;
 15. zgłaszanie konieczności wykonania przeglądów technicznych ZDT oraz  udział w przeglądach budowlanych Zespołu Obiektów  zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa;
 16. zgłaszanie konieczności wykonania prac oraz przeglądów technicznych do ZDT;
 17. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej Zespołu Obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa;
 18. nadzór nad zużyciem mediów na Zespole Obiektów oraz ich raportowanie do IRZP;
 19. nadzór nad prawidłową eksploatacją środków trwałych i nietrwałych będących na wyposażeniu Zespołu Obiektów;
 20. przygotowanie schematu organizacyjnego Zespołu Obiektów.

 

 

 

** Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Biuro Kierownika Zespołu Obiektów zlokalizowane jest w obiekcie Krytej Pływalni Akwarium przy ul. Ozimskiej 48b, budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach, ale kierowanie zespołem obiektów wymaga poruszania się po wszystkich obiektach wchodzących w skład zespołu oraz systematycznych kontaktów z dyrekcją znajdującą się w budynku przy ul. Barlickiego 13 zlokalizowaną na  I piętrze (bez windy), odległym o kilka kilometrów od ul. Ozimskiej. Praca wymaga stałych kontaktów z pracownikami, klientami i kontrahentami.

 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

 6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału         w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

 1. list motywacyjny,
 2. koncepcja funkcjonowania obiektu,
 3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w załącznikach do ogłoszenia oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13.

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13
w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w terminie do dnia  6.12.2021 r. do godz. 15.00, decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

           

 

 

*w przypadku osób niepełnosprawnych                                                                           

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 

Marcin Sabat

 

 

 

Opole, dnia 24.11.2021 r.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1744
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze Kierownik Zespołu Obiektów Kryta Pływalnia Akwarium, Basen Letni Błękitna Fala
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Lechowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Lechowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Lechowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-11-24 13:34:49
Data udostępnienia informacji: 2021-11-24 13:34:49
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 14:14:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner