logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

DYREKTOR

PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr I  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty  ds. różnorodności biologicznej

w ramach  projektu Prowadzenie  działań informacyjno- edukacyjnych pod nazwą  „Ochrona  BIO  w Mieście Opolu” – bioróżnorodność  Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry  w wymiarze  0,5  etatu.

nr projektu RPOP.05.01.00-16-0008/18. DO PROJEKTU PT. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych  pod nazwą  „Ochrona  BIO w Mieście Opolu  „ – bioróżnorodność  Opolszczyzny wzdłuż  pasa Odry, finansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 05.00.00Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie  05.01.00 Ochrona  różnorodności  biologicznej   w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Opolskiego  na lata 2014-2020. 

1.

Wymagania niezbędne 

Wymagane dokumenty 

 1. obywatelstwo polskie 

Oświadczenie 

 b)  pełna zdolność  do czynności  prawnych,

       korzystanie  z pełni praw publicznych

Oświadczenie

 c)  brak skazania  prawomocnym wyrokiem

      sądu za umyślne  przestępstwo ścigane 

      z oskarżenia publicznego  lub umyślne 

     przestępstwo skarbowe 

Oświadczenie 

d)   nieposzlakowana  opinia 

Oświadczenie 

e)   staż pracy: (przebieg dotychczasowego  zatrudnienia) min 4 lata

 

 

kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

e)  wykształcenie  wyższe licencjackie

      lub  magisterskie  na kierunku biologii

Kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie  o ukończeniu studiów                          (w przypadku obrony pracy dyplomowej  do momentu wystawienia  dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia  1 m-c)

 

2 .Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Merytoryczna  współpraca ze specjalistą ds. kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu, współudział w prowadzeniu zadań projektowych z zakresu ochrony bioróżnorodności biologicznej.
 • Pomoc w przygotowaniu projektów edukacyjnych, spotkań z mieszkańcami w zakresie ochrony różnorodności  biologicznej.
 •  Prowadzenie niezbędnej dokumentacji realizowanego zadania ze wskazaniami pracodawcy.

 

3.Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja  Kopernika  przy ul. Licealnej 3.Budynek III  kondygnacyjny (z windą ) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych i w terenie wymagająca mobilności i gotowości do wyjazdów i wyjść  służbowych . Praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

4.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

      W  kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów                    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 

5.Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy. 
 • CV – wraz z własnoręcznie   podpisanym  oświadczeniem  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych  w oparciu o ustawę  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem(łam) poinformowany(a)o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:sekretariat@lo1.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”
 • Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.1 ogłoszenia.
 • Dokument potwierdzający  niepełnosprawność  (w przypadku osób  niepełnosprawnych ).

 

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście  w sekretariacie szkoły lub przesłać  pocztą  na adres placówki: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Mikołaja Kopernika w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole,  w zamkniętych  i opisanych  kopertach  z imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem nabór na stanowisko  „Specjalisty ds. różnorodności biologicznej” 

W terminie do dnia  20.05.2021r.  w  godz. od  8.00 do 15.00. Za datę  złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu oferty do szkoły oferty.  Oferty, które  nie będą spełniały  wymogów  formalnych  lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidulanie co do dalszych  czynności związanych z naborem.

Informacja  o wynikach  naboru  będzie  umieszczona na tablicy informacyjnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja  Kopernika w Opolu, oraz w Biuletynie  http://zsoiopole.bip.gov.pl/. Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod numerem  telefonu   774742944.

 Dokumenty  kandydatów, którzy nie  uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane                                    w  dokumentacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu  upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

                                                                                                            Dyrektor Publicznego Liceum

                                                                                              Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja

                                                                                                              Kopernika w Opolu

                                                                                                             mgr Bernarda Zarzycka    

                                                              

                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA DO OGLOSZENIA REKRUTACYJNEGO

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:  

         

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I  w Opolu jest Publiczne

      Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu ul. Licealna 3.

2.  Pani/Pana dane osobowe w zakresie  wskazanym w przepisach prawa pracy będą  przetwarzane  w celu przeprowadzenia  obecnego

     postepowania rekrutacyjnego  (art.6 ust.1lit.bRODO) ,natomiast inne dane , w tym dane  do kontaktu , na podstawie  zgody (art.6ust.1

     lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

3.  Publiczne Liceum Ogólnokształcące będzie przetwarzał Państwa dane  osobowe , także w kolejnych  naborach , jeżeli wyraża Państwo

      na to zgodę   (art.6 ust.1 1 lit. a RODO) , która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

4. Przepisy prawa pracy :art.22 Kodeksu pracy  oraz §1 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  28maja  1996 r w sprawie

     zakresu  prowadzenia  przez pracodawców  dokumentacji  w sprawach  związanych  ze stosunkiem  pracy oraz sposobu prowadzenia

     akt osobowych pracowniczych.

5. Okres przechowywania danych: dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone

     do  jego akt osobowych; dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych  w protokole

     przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który

     wygrał   nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez pracownika Kadr; dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów,

     zostaną  zniszczone przez  pracownika Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3

     miesięcy od  ogłoszenia wyniku końcowego naboru.

  6.Ma Pani/Pan prawo do :

 • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii.
 • prawo do sprostowania 9poprawienia0swoich danych osobowych .
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • prawo do usunięcia  danych osobowych .
 • prawo do wniesienia  skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa )

    7.Informacja o wymogu podania danych .

Podanie  przez Pani/Pana  danych osobowych  w zakresie  wynikającym  z art..22 1Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć                                w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie  przez Pani /Pana  innych danych jest dobrowolne.

 

Ilość odwiedzin: 1651
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
Skrócony opis: Specjalista ds. różnorodności biologicznej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bernarda Zarzycka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-05-07 13:00:35
Data udostępnienia informacji: 2021-05-07 13:00:35
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-07 13:06:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner