logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Stanowisko - Referent

1.

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

 

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e) wykształcenie: średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

kserokopia dyplomu

f) staż pracy: 0 lat

kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 miesiąc)

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość z zakresu prawa, w tym ustaw: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

zapis w liście motywacyjnym

b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość Pakiet Office oraz  znajomość popularnych programów finansowych

zapis w liście motywacyjnym

c) umiejętności organizacyjne,
w szczególności samodzielność w działaniu i organizacji pracy własnej, zdolności analityczne, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wysoka kultura osobista

zapis w liście motywacyjnym

d) rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, samodzielność

zapis w liście motywacyjnym

e) umiejętność współpracy  z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

zapis w liście motywacyjnym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie gospodarki lekami w DPS tj. planowanie, organizowanie, zaopatrzenie i regulowanie płatności za zakup leków dla mieszkańców i DPS, nadzór na realizacją umowy na dostawę leków

 2. Przygotowywanie dokumentacji dla CUW w sprawach związanych z zakupami leków dla mieszkańców jak i apteczki DPS.

 3. Prowadzenie elektronicznego magazynu leków

 4. Współpraca z lekarzem, pielęgniarkami i pracownikami socjalnymi w zakresie zamawiania leków

 5. Sporządzanie sprawozdań oraz przygotowywanie materiałów do wykonania sprawozdań dla wszelkich wnioskujących instytucji.

 6. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji DPS zgodnie z przepisami i instrukcją kancelaryjną.

 7. Wprowadzanie danych do programu Progman Rozrachunki Premium.

 8. Koordynowanie zadań związanych z planowaniem wizyt lekarskich, badań diagnostycznych oraz usług transportowych do specjalistów.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego,

 2. Praca biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 3. Wyposażenie stanowiska pracy – komputer wraz z oprogramowaniem,

 4. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 5. Praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami oraz mieszkańcami placówki, wymagająca dużej odporności na stres.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 7. podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku urzędniczym,

 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia - dostępne są na stronie internetowej (https://dpskombatant1.bip.gov.pl) oraz w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres placówki : Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45 -758 Opole, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Referent".

 2. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 16.08.2021 r. do godziny 14ºº. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie- nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalnie wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS dla Kombatantów i Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

 4. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 457 54 95 wewn. 18

 6. Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane przez okres 3-miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 

Klauzula informacyjna

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@cuw.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres/czas przechowywania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych,
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 miesiące

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

Przystąpienie do naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze oznacza zapoznanie się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Tatiana Filipkowska

Ilość odwiedzin: 1856
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Skrócony opis: Referent
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Luiza Pinisz
Osoba, która odpowiada za treść: Luiza Pinisz
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Orepuk-Makara
Data wytworzenia informacji: 2021-08-05 12:16:44
Data udostępnienia informacji: 2021-08-05 12:16:44
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-05 12:40:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner