logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  14

im. Adama Mickiewicza w Opolu

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Administrator baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania

 1. Adres jednostki:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza

         45-720 Opole, ul. Koszyka 21       

 1. Wymiar etatu:      pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo
 2. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP  
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj. wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem bazami danych.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

      4. Wymagania dodatkowe:

 • 2-letni staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym
  z zarządzaniem systemami komputerowymi,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na stanowisku związanym
  z administracją serwerami, komputerami i sieciami komputerowymi,
 • Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
 • Umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
 • Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych,
 • Preferowane posiadanie certyfikatów ukończenia szkoleń w zakresie serwerów Microsoft Windows, Linux, baz danych Postgres, Firebird i innych związanych
  z informatyką,
 • Dobra znajomość zagadnień związana z budową serwisów internetowych HTML, PHP, CSS, MySOL, CMS Joomla, Wordpress
 • Dobra znajomość programów graficznych Corel Draw i Corel Photo Paint oraz sprzętu i oprogramowania do druku 3D.
 • Umiejętność praktycznej konfiguracji sprzętu komputerowego - rozbudowa, wymiana elementów jednostek komputerowych;
 • Znajomość przepisów ustaw obowiązujących na stanowisku pracy:
 •     o ochronie danych osobowych,
 •     o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 •     o dostępie do informacji publicznej,
 •     o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, obowiązkowość, terminowość, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, chęć do samokształcenia.
 1.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Pełnienie funkcji administratora szkolnej sieci komputerowej;
 • Nadzór nad legalnością oprogramowania- sprawowanie kontroli nad licencjami i legalnością oprogramowania zainstalowanego na komputerach, dokonywanie zakupu nowych programów na potrzeby szkoły;
 • Konfiguracja systemów operacyjnych- zgodnie z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, zakładania i usuwanie kont użytkowników, rozwiązywanie bieżących problemów programowych , instruktaż pracowników;
 • Zabezpieczenie systemów informatycznych, bazy danych przed ich utratą oraz niepowołanym dostępem;
 • Zabezpieczenie systemów operacyjnych wynikające z przepisów RODO;
 • Identyfikowanie i analizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe;
 • Udział w tworzeniu i określaniu polityki bezpieczeństwa informacji;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych: harmonogramu kopii zapasowych, dziennika zdarzeń, dziennika naruszeń bezpieczeństwa;
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i zasobów oraz programów znajdujących się na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • Serwis sprzętu projekcyjnego i komputerowego (130 komputerów);
 • Nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;
 • Rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, użytkowaniem infrastruktury sieciowej, w tym naprawy bieżące;
 • Instalacja i konfiguracji sieciowych drukarek i skanerów;
 • Koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce;
 • Pełnienie funkcji administratora szkolnej strony www i BIP oraz nadzór nad usługami hostingowymi;
 • Pełnienie funkcji administratora Dziennika elektronicznego UONET+;
 • Pełnienie funkcji administratora platformy MS Teams, a także usługi Office 365;
 • Promocja szkoły na szkolnej stronie www, Facebooku i YouTube. Tworzenie plakatów, ulotek, banerów, zaproszeń itp.
 • Nadzór nad szkolnym monitoringiem wizyjnym;
 • Serwis i obsługa centrali telefonicznej;
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu.
 • Pokój na półpiętrze budynku.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 • W listopadzie 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,0 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny odręcznie podpisany.
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych. 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie , lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Koszyka 21,  45-720 Ople, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego
i dopiskiem „Administrator baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30.12.2021r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.archiwum.bip.um.opole.pl  oraz  Szkolnym  Biuletynie Informacji Publicznej   http://psp14opole.bip.gov.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/4747433

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicz  w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor
  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu 
im. Adama Mickiewicza

mgr  Violetta Malska

Ilość odwiedzin: 913
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
Skrócony opis: Administrator baz danych,systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Violetta Malska
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2021-12-16 15:15:02
Data udostępnienia informacji: 2021-12-16 15:15:02
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-16 15:27:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner