logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                      
                                           MIEJSKI  ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

              

                Stanowisko   w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego – 1 etat .................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia,

Oświadczenie

e) wykształcenie : średnie techniczne  (drogowe, geodezyjne, budowlane) lub wyższe

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

f) prawo jazdy kat B .

 Kserokopia prawa jazdy

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach     budżetowych, 

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku     trwania stosunku  pracy  

b) znajomość ustaw : prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych, KPA,

Zapis w liście motywacyjnym  lub informacja w CV

c) komunikatywność , dyspozycyjność, dobre umiejętności organizacyjne, wysoka kultura osobista,

Zapis w liście motywacyjnym  lub informacja w CV

d) umiejętność czytania rysunków  technicznych oraz znajomość topografii miasta Opola,

Zapis w liście motywacyjnym  lub informacja w CV

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.Przyjmowanie i analizowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dotyczących :

a) prowadzenia robót w pasie drogowym , w tym również związanych z usuwaniem awarii urządzeń niezwiązanych

    z potrzebami zarządzania drogami,

b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

    lub potrzebami ruchu drogowego,

c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,

d) zajęcie pasa drogowego  na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.  a, b, c.

2.Przygotowanie zezwoleń  w drodze  decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego  zgodnie z obowiązującymi

   w tym zakresie przepisami.

3.Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w oparciu o obowiązujące stawki opłat.

4.Protokolarne przekazywanie terenów przewidzianych pod zajęcie z określeniem warunków przywrócenia zajmowanego pasa     

   drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

5.Bieżąca kontrola w terenie zajętych terenów pasa drogowego wynikających z wydanych decyzji administracyjnych.

6.Odbiory oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót związanych z zajęciem pasa drogowego, a wynikających    

   z zatwierdzonych  projektów organizacji ruchu.

7.Naliczanie  kar  pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego:

a) bez zezwolenia zarządcy drogi,

b) przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,

c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.

8.Odbiory zajmowanych terenów pasa drogowego po zwolnieniu dotyczy dróg wewnętrznych

9.Kontrola stanu technicznego zajmowanego pasa drogowego w okresie gwarancyjnym.

10.Prowadzenie pełnej korespondencji w temacie zajmowania pasa drogowego na cele wymienione w punkcie 1a-d.

11.Zbieranie informacji w zakresie planowanego zajęcia pasa drogowego.

12. Uzgadnianie i opiniowanie wniosków i dokumentacji dotyczących :

  a) lokalizacji w pasie  drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych  Gminy Opole obiektów

      i  urządzeń  budowlanych  nie związanych  z potrzebami zarządzania drogami  i potrzebami ruchu  drogowego,

  b) lokalizacji w pasie  drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych  Gminy Opole obiektów     

      i  urządzeń  budowlanych   związanych  z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego,

  c) włączeń  nieruchomości  do dróg publicznych  i dróg wewnętrznych Gminy  Opole (budowa, przebudowa, remont       

       zjazdów),

   d) budowy, przebudowy i remontu pasów drogowych dróg publicznych i dróg   wewnętrznych  Gminy  Opole w związku

       z inwestycją niedrogową,

   e)  opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych      

        Gminy    Opole.

 

4.  Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowa 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5.   W miesiącu listopadzie   2021r  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

  e)         dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia psa drogowego   w terminie do dnia 17 grudnia   2021r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

        Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale dokumentacji i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

 

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru  ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

 

                                                                                                   Dyrektor MZD    

                                                                                                  Teresa Sobel-Wiej                                                                                                

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1099
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2021-12-06 12:05:40
Data udostępnienia informacji: 2021-12-06 12:05:40
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-06 12:09:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner