logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

45-432 Opole, ul. Grudzicka 48

Tel. 077 455 23 47

NIP 754 248 13 01, REGON 000698354

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. płac i księgowości

 

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
45-432 Opole, ul. Grudzicka 48.

 1. Określenie stanowiska: specjalista ds. płac i księgowości
 2. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy – 1 etat , 40 godz. w tygodniu.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z jego opisem,
  • posiadanie wiedzy do pracy na stanowisku związanym z płacami i księgowością.
 1. Wymagania dodatkowe tj. wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. płac i księgowości:
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata – wykształcenie średnie, 1 rok – wykształcenie wyższe na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela, płac i zasiłków, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, przepisów wynikających z ustawy o podatku VAT,
 • biegła znajomość komputera i programów w środowisku Windows, Exel,
 • podstawowa znajomość programu Płace ProgMan, Płatnik ZUS, SIO, portal sprawozdawczy GUS,
 • znajomość przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Predyspozycje i cechy osobowe:

 • pracowitość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy na stanowisku, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, zdolność do analitycznego myślenia,
 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prawidłowe naliczanie, sporządzanie list płac oraz innych należności pracowniczych,
 • naliczanie składek ZUS, składek zdrowotnych, funduszu pracy, dokonywanie korekt składek ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych – PITów i deklaracji do US,
 • sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji i informacji do PFRON,
 • sporządzanie zestawień list płac, chorobowego, opieki, macierzyńskiego, nagród itd.,
 • kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów, na podstawie których dokonuje się naliczeń,
 • przygotowanie sprawozdań GUS z zakresu spraw płacowych,
 • obsługa zajęć komorniczych,
 • wprowadzanie danych do SIO w części dotyczących płac,
 • dokonywanie internetowej płatności przelewów i sporz adzanie raportów kasowych,
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu płac,
 • sporządzanie druków Rp7, PPK,
 • sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku,
 • przygotowanie danych do planów finansowych, arkusza organizacji szkoły, aneksów do arkusza, udział w sporządzaniu sprawozdań w ciągu roku łącznie z załącznikami,
 • archiwizowanie dokumentów płacowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji zadań oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej naruszenie,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
 • sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz poleceń Dyrektora Szkoły i Głównego Księgowego,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalisty ds. płac i księgowości

Praca na stanowisku jest pracą umysłową pod bezpośrednim nadzorem głównego księgowego szkoły. Praca siedząca przy komputerze, wymaga dobrego wzroku.

Stanowisko pracy w pokoju na parterze (wejście po schodach, brak windy i wjazdu).

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2021 r. wynosił 2,29%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. A, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”.
 • Zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@psp20.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „specjalista ds. płac i księgowości„ w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2021 r. (nie mniej niż 10 dni od chwili ukazania się ogłoszenia). Decyduje faktyczna data wpływu do PSP-20 w Opolu.

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4552347.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu.

O terminach rozmów kandydaci zakwalifikowani, spełniający określone wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie. Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48, celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac i księgowości i zawarcie umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty, ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20
im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

Dariusz Smagała

Ilość odwiedzin: 958
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
Skrócony opis: specjalista ds. płac i księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Smagała
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2021-12-02 11:25:13
Data udostępnienia informacji: 2021-12-02 11:25:13
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-02 11:30:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner