logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
im. Orląt Lwowskich w Opolu

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych

 

 1. Adres jednostki:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
ul. Chabrów 65

45-221 Opole
tel. (77) 455 – 67 – 13

 

 1. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego: Specjalista ds. Sieci
  i Urządzeń Informatycznych

   
 2. Wymiar etatu: niepełny – 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo).
   
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  1. 1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku urzędniczym – Specjalisty ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych:
    1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
    2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
    3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. minimum wykształcenie średnie
    4. doświadczenie zawodowe minimum 5 lat stażu dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie lub  minimum 4 lata dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe
    5. nieposzlakowana opinia
    6. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe
    7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
   1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym – Specjalisty
    ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych:
     1. umiejętność pracy w zespole,
     2. znajomość przepisów wymaganych w ramach danego stanowiska, pozwalających na prawidłowe wykonywanie powierzonych zdań,
     3. dobra znajomość pakietu MS Office, w tym pakietu Office 365,
     4. administrowanie wewnętrzną siecią internetową,
     5. znajomość systemu Windows

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalisty ds. Sieci
  i Urządzeń Informatycznych:

 

 1. prawidłowy dobór i instalowanie nowego sprzętu komputerowego,
 2. przestrzeganie podstaw prawnych i terminów stosowanych w szkole licencji na oprogramowania, instalowanie nowego oprogramowania,
 3. konfigurowanie połączeń z Internetem oraz udzielanie pomocy pracownikom szkoły w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obsługi programów, zabezpieczaniu danych i innych problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 4. obsługa techniczna i zabezpieczanie sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego,
 5. konserwacja okresowa i przeglądy,
 6. usuwanie awarii, usuwanie błędów z oprogramowania, baz danych, szybka wymiana uszkodzonych elementów,
 7. nadzór nad bieżącą aktualizacją oprogramowania antywirusowego,
 8. przydzielanie użytkownikom uprawnień dostępu do lokalnej sieci komputerowej oraz nadzór nad bezpieczeństwem jej funkcjonowania,
 9. zapewnienie bezpieczeństwa danych w segmencie administracyjno – księgowym,
 10. opracowywanie harmonogramów wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa danych z programów administracyjno – księgowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem i odpowiednią archiwizacją,
 11. prowadzenie i uaktualnianie rejestru sprzętów komputerowych: komputery, monitory, rzutniki multimedialne itp. (nazwa, nr seryjny, lokalizacja),
 12. przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowań na poszczególnych komputerach,
 13. administrowanie szkolną siecią komputerową oraz urządzeniami zapewniającymi dostęp do Internetu w sieci lokalnej,
 14. opracowywanie, aktualizacja i opieka nad stroną internetową szkoły,
 15. sprawowanie opieki nad pracownią komputerową i multimedialną,
 16. sprawowanie nadzoru nad danymi wprowadzanymi do Systemu Informacji Oświatowej,
 17. wsparcie we wdrażaniu i użytkowaniu systemu zarządzania szkołą w oparciu o oprogramowania firmy Vulcan,
 18. wykonywanie obowiązków przydzielonych zespołowi ds. dostępności (koordynator ds. dostępności cyfrowej),
 19. dokonywanie koniecznych zakupów w ramach pełnionych obowiązków w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły oraz wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku: Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole w miesiącu listopad 2021 r. wyniósł 0%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys zawodowy (CV),
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zgodnie
   z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
    
  4. kopie dokumentów potwierdzających przydatność do zajmowania stanowiska urzędniczego Specjalisty ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych,
   a mianowicie:
 1. kwalifikacje zawodowe,
 2. dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań na w/w stanowisku,
 3. staż pracy wymagany do zatrudnienia na stanowisku i ogólny staż pracy,
  1. oświadczenie o niekaralności,
  2. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia upoważniającego kandydata do zajmowania w/w stanowiska.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, ul. Chabrów 65,
w zamkniętej kopercie, z opisem na kopercie: adres nadawcy, numer telefonu kontaktowego i nazwę stanowiska urzędniczego, na które dana osoba kandyduje w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 1200.

 

 1. Dodatkowych informacji udziela: Dyrektor Szkoły lub Referent ds. kadr, tel. 77 455 – 67 – 13.

 

    Dyrektor
mgr Jarosław Cieśliński

Ilość odwiedzin: 994
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
Skrócony opis: Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Cieśliński
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2021-12-01 11:18:25
Data udostępnienia informacji: 2021-12-01 11:18:25
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-01 11:25:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner