logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Mikołaja Kopernika w Opolu

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 

 1. Adres jednostki: 45-714 Opole ul. Licealna 3
 2. Określenie stanowiska: specjalisty do spraw sieci i urządzeń informatycznych
 3. Wymiar etatu 0, 25 etatu
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • obywatelstwo  polskie;. 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe.;
 •  brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
 1.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów wymaganych w ramach danego stanowiska, pozwalających na prawidłowe wykonywanie powierzonych zdań,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, Windows Serwer 2003,cms joomila,
 • administrowanie sieciami LAN, VLAN, wifi, WAN
 • znajomość systemu Windows w wersjach od XP do 8.1
 1. Predyspozycje i cechy osobowe
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy na stanowisku, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość;
 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe;
 • samodzielność w rozwiazywaniu problemów;
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • utrzymywanie i zarządzanie sieciami lokalnymi ( LAN )i rozległymi (WAN)instytucji, znajomość os Microtik, Ubiquit Unifi;
 • analiza potrzeb i planowanie rozwoju/ wdrożeń oprogramowania sprzętu;
 • obsługa i kontrola usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego;
 • administrowanie i rozwój stron www opartych na csm joomla;
 • zarzadzanie domena oparta na MS Serwer 2003;
 • administrowanie oprogramowaniem MS Office, programami do zarzadzania szkołą oprogramowanie ZUS – płatnik, antywirus pakiet Kaspersky;
 • obsługa monitoringu na terenie obiektów szkoły;.
 1. Wymagane dokumenty
 • CV;
 •  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni    z praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe ;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osoby niepełnosprawnej).

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku  Publicznego Liceum ogólnokształcącego   nr I im. Mikołaja Kopernika  w Opolu  III  kondygnacyjnym ( z windą ), w niepełnym wymiarze  czasu pracy, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku .

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

                W  lipcu 2021r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów

                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane  dokumenty należy składać  osobiście  w sekretariacie  szkoły  lub przesłać  poczta  na adres placówki: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr I  im. Mikołaja Kopernika  w Opolu  ul .Licealna   3 45-714 Opole   w zamkniętych  i opisanych  kopertach  z imieniem i nazwiskiem  kandydata  , numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem  „ Nabór na stanowisko  urzędnicze   specjalisty ds. sieci i urządzeń  informatycznych „  w  terminie do dnia 30.08.2021r. Za datę złożenia  oferty  uważa się  datę  wpływu  do szkoły. Aplikacje, które  nie będą  spełniały  wymogów formalnych  lub wpłyną  po wyżej  określonym terminie  - nie  będą rozpatrywane. Kandydaci spełanijący wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej  .

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie  internetowej  (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika                          w Opolu, oraz w Biuletynie  http;//zsoiopole.bip.gov.pl/.

Dokumenty kandydatów , którzy  nie uzyskają akceptacji komisji  będą  przechowywane  w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym  nr I im. Mikołaja Kopernika  w  Opolu   przez okres 3 miesięcy  od momentu  upowszechnienia  informacji  o wynikach  naboru, po tym terminie  dokumenty zostaną zniszczone . 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                          

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                        Publicznego  Liceum Ogólnokształcącego nr I

                                                                                                               im. Mikołaja Kopernika w Opolu

                                                                                                                            Bernarda Zarzycka

Ilość odwiedzin: 1178
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
Skrócony opis: specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bernarda Zarzycka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-08-20 11:51:34
Data udostępnienia informacji: 2021-08-20 11:51:34
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-20 11:54:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner