logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy referent

w wymiarze czasu pracy: 1,0 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

1. obywatelstwo polskie

oświadczenie

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

oświadczenie

4. nieposzlakowana opinia

oświadczenie

5. wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, zarządzanie i administracja)

 

 

kserokopia dyplomu

6. staż pracy 0 lat. W przypadku posiadania stażu pracy

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, w przypadku posiadania staży pracy.

7. znajomość z zakresu prawa, w tym ustaw: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo pracy, instrukcja kancelaryjna

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagań

8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

oświadczenie

 

II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu Office oraz znajomość popularnych programów finansowych i kadrowych

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

3. wysokie zdolności analityczne, umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag i pism

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

4. wysoka kultura osobista, terminowość, dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych, odporność na stres

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

5. rzetelność, dokładność i profesjonalizm w działaniu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji DPS zgodnie z przepisami i instrukcją kancelaryjną.

 2. Opracowywanie projektów regulaminów i procedur dotyczących funkcjonowania DPS.

 3. Przygotowywanie wstępnej dokumentacji dla CUW w sprawach kadrowych i dokumentacji pracowników Domu w zakresie przygotowywania, kompletowania i wysyłki dokumentacji związanej z: umowami o pracę, zgłaszaniem urlopów wypoczynkowych, badań lekarskich, kompletowania dokumentów pracowników przed zatrudnieniem i po zatrudnieniu, zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzeniem ewidencji pracowników.

 4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej PPK.

 5. Sporządzanie sprawozdań oraz przygotowywanie materiałów do wykonania sprawozdań dla wszelkich wnioskujących instytucji.

 6. Analizowanie stanu zatrudnienia.

 7. Przygotowywanie dokumentów dla CUW, pozwalających na naliczenie wynagrodzeń pracowniczych przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

 8. Współpraca z PUP w zakresie: sporządzanie ogłoszeń ofert pracy na wolne stanowisko, organizowanie staży, opracowywanie umów dotyczących szkoleń, składania wniosków

 9. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

 10. Pełnienie nadzoru nad czynnościami wynikającymi z umowy powierzenia zleceniobiorcy, wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w zakładzie pracy

 11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, przebywania na zwolnieniach lekarskich.

 12. Prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.

 13. Wprowadzanie danych do programu Progman Rozrachunki Premium.

 14. Obsługa bankowości elektronicznej

..

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6.

Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny - praca siedząca, samodzielna wymagająca dobrej ostrości wzroku – obsługa komputera.

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2021r. Wynosił 0%.

 

VI. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 

1. dokumenty wymienione powyżej,

2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody na adres mailowy: iod@cuw.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i własnoręcznym podpisem,

 

3. list motywacyjny,

4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej ( www.opole.pl ),

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

 

Kompletne aplikacje należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „ Dotyczy naboru na stanowisko kasjer”, w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu il. Chmielowicka 6, w terminie do dnia 28.05. 2021r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informatycznej DPS dla Kombatantów w Opolu.

 

Opole, dnia 19.05.2021r.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

 

Tatiana Filipkowska

Ilość odwiedzin: 2034
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Skrócony opis: Starszy referent
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Tatiana Filipkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Tatiana Filipkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Pusz
Data wytworzenia informacji: 2021-05-19 13:32:10
Data udostępnienia informacji: 2021-05-19 13:32:10
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-19 13:37:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner