logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI W OPOLU

ogłasza nabór na wolne stanowisko 

 

STARSZA/Y KSIĘGOWA/Y DS. PŁAC

 

 1. Adres jednostki:

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

www.mcwe.opole.pl

sekretariatmodn@mcwe.opole.pl

77 402 45 10

 

       2. Określenie stanowiska :

Starsza/y księgowa/y ds. płac

 

       3. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy
  na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz minimum 5 lat pracy na stanowisku księgowego.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 1. umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne,
 2. mile   widziana znajomość   przepisów   oraz doświadczenie   w   administrowaniu
  bezpieczeństwem danych osobowych,
 3. biegła obsługa komputera;
 4. znajomość programu edytorskiego WORD i EXCEL,
 5. znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Płatnik ZUS 
  i programie PROGMAN;
 6. znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
 7. bardzo dobra znajomość przepisów Kodeks Pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe,
 8. uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres,
 9. komunikatywność, wysoka kultura osobista.
   

6.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentów do sporządzania list płac pracowników MCWE, oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 2. zgłoszenia i wyrejestrowywania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych;
 3. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac.
 4. naliczanie podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych;
 5. naliczanie składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy;
 6. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS;
 7. przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu
  i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3;
 8. sporządzanie rocznych informacji podatkowych;
 9. rozliczanie roczne pracowników do Urzędu Skarbowego;
 10. sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu;
 11. przestrzeganie przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
 12. ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej za wszelkie uchybienia
  i niedotrzymanie terminów związanych z wykonywaniem powierzonych
  w zakresie czynności obowiązków;
 13. prowadzenie zbioru przepisów prawnych obowiązujących na powierzonym stanowisku pracy;
 14. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów na swoim stanowisku;
 15. wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności zleconych przez Głównego Księgowego i Dyrektora MCWE

 

  7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym
  stanowisku,
 8. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 9. oświadczenie o niekaralności,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby
  niepełnosprawne.
   

      8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

Praca w budynku (brak windy) Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), w ustalonym w czasie pracy.

 

9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  miesiącu kwietniu wynosił 0,2%.

 

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole,
w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze  Starsza/y księgowa/y ds. płacw terminie do dnia 24 maja 2021 r.

 

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz na stronie internetowej Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Ilość odwiedzin: 1853
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Skrócony opis: starszy księgowy ds.płac
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bronisława Ogonowski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 11:38:02
Data udostępnienia informacji: 2021-05-13 11:38:02
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-13 12:00:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner