logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


zDYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ds. zamówień publicznych (pełny etat)

1.   Wymagania niezbędne

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)  obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)   brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 

e)  wykształcenie średnie lub wyższe
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z jego opisem

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

f)   staż pracy:

    - wykształcenie wyższe: 2 lata

    - wykształcenie średnie: 4 lata

w tym co najmniej 6 m-cy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

2.   Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym

Lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionych obowiązków, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce  tj.:  ustawy o prawo zamówień publicznych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu,
  a w szczególności znajomość pakietu MS  Office (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, doskonałe umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy własnej, i zdyscyplinowanie

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, sumienność, dokładność
  i zaangażowanie w powierzone zadania

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii oraz pism

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. wysoka motywacja,  dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. znajomość przepisów prawa oraz wewnetrznych aktów normatywnych związanych z wykonywana pracą;
 2. organizacja i prowadzenie procesu zamówień zakupowych MOSiR, w tym zamówień prowadzonych w oparciu o PZP i w oparciu o zarządzenia Dyrektora;
 3. opracowanie zbiorczego, rocznego planu zamówień publicznych i przedstawienie go do akceptacji;
 4. prowadzenie procesów zamówień publicznych MOSiR;
 5. opracowywanie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej procedury zamówień publicznych;
 6. weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji w toku postępowań zakupowych;
 7. prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych MOSiR;
 8. publikowanie ogłoszeń w należyty sposób w wypadkach prawem lub przepisami wewnętrznymi przewidzianymi;
 9. realizacja obowiązków względem Urzędu Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy, w szczególności w zakresie sporządzania sprawozdań;
 10. weryfikacja możliwości zatrzymania zwrotu wadium i proponowanie decyzji w tym zakresie wraz z uzasadnieniem;
 11. proponowanie składu komisji przetargowych;
 12. organizowanie szkoleń i instruktarzu dla członków komisji przetargowych;
 13. opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących procedur zakupowych;
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Z-cę Dyrektora ds. Technicznych;
 15. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 16. kontrola realizacji postępowań zakupowych przez Kierowników Komórek Organizacyjnych i samodzielnych pracowników w zakresie im przekazanych przez przepisy odrębne;
 17. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOSiR;
 18. opiniowanie wniosków zakupowych;
 19. wspieranie Kierowników Komórek Organizacyjnych i samodzielnych pracowników w zakresie prowadzonych przez nich postępowań zakupowych;
 20. opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych na podstawie informacji własnych i raportów Kierowników Komórek Organizacyjnych i samodzielnych pracowników;
 21. przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procesu planowania budżetowego w ramach zadań wykonywanych na  zajmowanym stanowisku.

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

4.  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 I piętro, bez windy. Bezpieczne warunki pracy. Praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału         w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w załącznikach do ogłoszenia oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
  ul. Barlickiego 13.

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Barlickiego w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych w terminie do dnia  26.04.2021 r., decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

 *w przypadku osób niepełnosprawnych                                                                           

                                                                                       Dyrektor

                                                         Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

                                                                                 Krzysztof Machała

Opole, dnia 14.04.2021 r.

 

Załączniki do pobrania: 2021-04-15 10:49:41 - kwestionariusz osobowy (27.38 kB)
2021-04-15 10:58:57 - klauzula informacyjna (176.48 kB)

Ilość odwiedzin: 2098
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Skrócony opis: stanowisko ds. zamówień publicznych
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Machała
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Machała
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Lechowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-15 10:37:38
Data udostępnienia informacji: 2021-04-15 10:37:38
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-15 11:11:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner