logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Dyrektor Żłobka Nr 4 w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko
SPECJALISTY ds. KADR I PŁAC

 1. Adres jednostki:

Żłobek Nr 4

45-083 Opole

ul. Barlickiego 2 tel. 77 454 55 83

 1. Określenie stanowiska służbowego:

Inspektor ds. kadr i płac

 1. Wymiar etatu:

Pełen wymiar czasu pracy ( 40 godz.)

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac:
 • Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego,
 • Posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (staż pracy 5 lat, w tym 2 lata w administracji
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, samorządowych,
 • Biegła znajomość programu Płatnik, pakietu Ms Office, programu płacowo-kadrowego
 • Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Umiejętność pisania pism urzędowych.
 • Praktyczna umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Samodzielność, dyspozycyjność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań- wysoka kultura osobista.
 1. Zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy)
 2. Archiwizacja akt osobowych pracowników
 3. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi pracowników, obsługa programu „PŁATNIK”
 4. Monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów
 5. Kontrola ważności badań lekarskich
 6. Wystawianie skierowań na badania lekarskie i dokumentów ZUS
 7. Rozliczanie czasu pracy i nieobecności (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.)
 8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich itp.
 9. Obliczanie zasiłków chorobowych
 10. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 11. Prowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy
 12. Sporządzanie dokumentów w zakresie zwalniania i zatrudniania pracowników
 13. Sporządzanie planu szkoleń
 14. Sporządzanie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych itp.
 15. Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków itp.
 16. Sporządzanie list płac wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń za czas choroby, nagród, zasiłków płatnych z ZUS, wypłaty świadczeń z ZFŚS, odpraw emerytalno -rentowych itp.
 17. Przygotowanie dokumentacji i przelewów bankowych do finansowego rozliczenia wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 18. Sporządzanie deklaracji i przeprowadzenie rozliczeń z ZUS
 19. Sporządzanie dokumentacji księgowej (PK) w celu rozliczenia naliczonych wynagrodzeń
 20. Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych
 21. Potrącanie i kontrola terminowości spłat należności pracowników
 22. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji zadań oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej naruszenie
 23. Sporządzanie sprawozdawczości (GUS).
 24. Przeprowadzanie archiwizacji dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami
 25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac wraz z uzasadnieniem (list motywacyjny).
 • CV zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. kadr i płac.
 • Kopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy.
 • Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia o zdolność do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 1. Forma i termin składania ofert:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Żłobka Nr 4 w Opolu, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac” w terminie 26.04.2021
 • W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do żłobka. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oferty, które nie spełnią wymagań formalno-prawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata.
 1. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) na w/w stanowisko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Żłobka Nr 4 w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń w Żłobku Nr 4 niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Załączniki do pobrania: 2021-04-12 13:38:50 - Nabór na stanowisko kadry płace (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 2006
Nazwa dokumentu: Żłobek nr 4 w Opolu
Skrócony opis: SPECJALISTA ds. KADR I PŁAC
Podmiot udostępniający: Żłobek Nr 4
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Ratajczak
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ratajczak
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Ratajczak
Data wytworzenia informacji: 2021-04-12 13:33:14
Data udostępnienia informacji: 2021-04-12 13:33:14
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-12 13:53:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner