logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KASJER

w wymiarze czasu pracy: 1,0 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

1. obywatelstwo polskie

oświadczenie

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

oświadczenie

4. nieposzlakowana opinia

oświadczenie

5. wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse) lub średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość)

 

 

kserokopia świadectwa lub dyplomu

6. staż pracy minimum 2 lata wykształcenie średnie lub 0 lat wykształcenie wyższe

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, w przypadku posiadania stażu pracy.

7. znajomość z zakresu prawa, w tym ustaw: o pracownikach samorządowych,o finansach publicznych, obowiązujących zasadach gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

oświadczenie

 

II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnienie wymagania

2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu Office (Word, Progman), znajomość komputerowego programu finansowego Rozrachunki Premium

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnienie wymagania

3. wysokie zdolności analityczne, umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag i pism

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnienie wymagania

4. wysoka kultura osobista, terminowość, dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych, odporność na stres

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnienie wymagania

5. rzetelność, dokładność i profesjonalizm w działaniu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnienie wymagania

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Prowadzenie rachunku depozytowego w DPS dla Kombatantów.

2. Pobieranie gotówki od mieszkańców do kasy.

3. Obsługa kasy fiskalnej.

4. Wprowadzanie danych do programu Progman Rozrachunki Premium z faktur mieszkańców na rachunek depozytowy.

5. Obsługa bankowości elektronicznej.

6. Czynności związane z obsługą kasy DPS dla Kombatantów.

7. Nadzór nad drukami ścisłego zarachowani.

 

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6.

Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny - praca siedząca, samodzielna wymagająca dobrej ostrości wzroku – obsługa komputera.

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2021r. Wynosił 0%.

 

VI. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 

1. dokumenty wymienione powyżej,

2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Zostałem am) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody na adres mailowy: iod@cuw.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i własnoręcznym podpisem,

 

3. list motywacyjny,

4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej ( www.opole.pl ),

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

 

Kompletne aplikacje należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „ Dotyczy naboru na stanowisko kasjer”, w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, w terminie do dnia 19.04. 2021r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informatycznej DPS dla Kombatantów w Opolu.

 

Opole, dnia 08.04.2021r.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

 

Tatiana Filipkowska

Ilość odwiedzin: 2033
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Skrócony opis: Kasjer
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Wer
Osoba, która odpowiada za treść: Tatiana Filipkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Pusz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 12:00:03
Data udostępnienia informacji: 2021-04-08 12:00:03
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-08 12:21:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner