logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                       

          DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W OPOLU

                   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                           REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI                                

                                          

   1.   Adres jednostki:

         Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Opolu.

         ul. Zofii Nałkowskiej 16, 45-558 OPOLE

  

    2.   Wymiar etatu: 0, 75 etatu

 

    3.   określenie stanowiska: referent ds. księgowości

 

    4.    Wymagania niezbędne:               

-  wykształcenie wyższe lub średnie

-  obywatelstwo polskie

-  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

-  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo           

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-  doświadczenie zawodowe: minimum 1-letnia praktyka w księgowości    (wykształcenie średnie

-   brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

-   nieposzlakowana opinia

     5. Wymagania dodatkowe:

         -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane

         -  znajomość  zagadnień rachunkowości budżetowej, gospodarki finansowej

            jednostek budżetowych, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, klasyfikacji wydatków i dochodów, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej

         -  znajomość regulacji prawnych oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania

             w zakresie rachunkowości budżetowej

          -  biegła znajomość obsługi komputera, pakietu Office, programów finansowo-    

   księgowych (PROGMAN: Finanse DDJ)

         -  dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność,  rzetelność, samodzielność,

         -  zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole

         -  komunikatywność i wysoka kultura osobista

6.   Zakres obowiązków:

 • pomoc w kwalifikowaniu dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych 
 • poprzez dekretację polegającą na wskazaniu w jakich urządzeniach księgowych, na jakich kontach oraz pod jaką datą należy zaewidencjonować operację gospodarczą     opisaną w dokumencie księgowym,
 • dokonywanie zapisów księgowych w urządzeniach księgowych ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej, sporządzanie zestawień obrotów i sald    poszczególnych urządzeń księgowych i ich uzgadnianie,  
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • przygotowywanie przelewów i dyspozycji gotówkowych,
 • prowadzenie rejestru zakupu  i sprzedaży VAT oraz pomoc w sporządzaniu deklaracji VAT,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku i rozliczenie dotacji, projektów unijnych itp.
 • sprawdzanie i rozliczenie dokumentacji dot. żywienia w stołówce i przedszkolu,
 • naliczenie odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej,
 • pomoc w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych do zasad  rachunkowości,
 • współdziałanie z bankiem, Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Miasta Opola,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych,

     7. Warunki pracy na stanowisku:

        Praca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Opolu w wymiarze 0,75     

        etatu, na parterze,  z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca obsługi

        komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym.

 

    8. W miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

        w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

        niepełnosprawnych wyniósł 1,03 %.

    9. Wymagane dokumenty:

 - list motywacyjny odręcznie podpisany

 - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), opatrzony klauzulą o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach

   aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko

   urzędnicze (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych      

   Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    

   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

   Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres

  mailowy: sekretariat@zsp2opole.pl  Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na

  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej

  wycofaniem” którą należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 - kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania  

   stosunku pracy

 - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

   w pełni z praw publicznych

 - oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego             

   lub umyślne przestępstwo skarbowe

 - oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

   referenta ds. księgowości     

 - dokument potwierdzający niepełnosprawność( w przypadku osób niepełnosprawnych)

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

10. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Opolu lub przesłać na adres zespołu  w  terminie 19-03-2021r.,            w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

dotyczy naboru na stanowisko: referent ds. księgowości

Decyduje data faktycznego wpływu do zespołu. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani                  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4542867

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Opolu.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Nr 2 w Opolu

mgr Józefa Marciniak                                                                                              

                                                                                                         

Ilość odwiedzin: 2561
Nazwa dokumentu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Skrócony opis: referent ds. księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Marciniak
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2021-02-22 10:33:53
Data udostępnienia informacji: 2021-02-22 10:33:53
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 10:48:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner