logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

ul. Rynek 1A, 45-015 Opole

stanowisko ds. ogólnobudowlanych

w Referacie Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych

 w wymiarze 1 etatu

 1.  

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)wykształcenie: wyższe techniczne budowlane

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia) ):   - co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z pełnieniem nadzoru technicznego robót budowlanych

 

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

g) kwalifikacje zawodowe- uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania bez ograniczeń

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

e)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

f) znajomość regulacji prawnych              z zakresu:

 • ustawy Prawo Budowlane  i rozporządzeń wykonawczych,
 • ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • ochrony środowiska,

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

g) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem inwestycji

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

h) czytanie dokumentacji technicznej

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

i) umiejętność obsługi komputera      i urządzeń peryferyjnych, 

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

j) cechy osobowe i predyspozycje:

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność,
 • punktualność,
 • dokładność
 • operatywność, kreatywność, wysoka kultura zawodowa

konsekwencja w działaniu,

 

 

 

 

 

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

k) prawo jazdy  kat. B

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Uczestnictwo w przygotowaniu planu budżetu.
b) Przygotowanie dokumentów i wniosków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
c) Prowadzenie nadzoru technicznego nad przydzielonymi zadaniami remontowymi  
    i inwestycyjnymi w zakresie budowlanym.
d) Rozwiązywanie problemów dot.  robót budowlanych w remontowanych obiektach oraz
    opiniowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie.
e) Bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Opola i jednostkami miejskimi  w zakresie
    realizowanych działań.
f)  Ocena techniczna zakresów robót remontowych i inwestycyjnych prowadzonych ze środków własnych  jednostek oświatowych.

g) Udział w radach budowy i komisjach odbiorowych przy przydzielonych zadaniach.
h) Współpraca z projektantami przy koncepcjach i zakresie realizacji inwestycji, oraz  

    sprawdzeniu dokumentacji technicznej.
i)  Opracowanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

    budowę.
j)  Weryfikacja wycen robót przedkładanych przez wykonawców.
k) Realizacja i kontrola rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych.

l) Współpraca z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie realizacji zadań dofinansowanych ze środków  zewnętrznych w tym:

 • Przygotowanie i przekazanie do w/w Wydziału wymaganych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Przygotowanie informacji i dokumentów do wniosków o płatność, sprawozdań, rozliczeń do realizowanych projektów
  ł)  Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowanie materiałów dla 

    potrzeb Rady Miasta i Prezydenta Miasta Opola.
m)  Uprawnienia do   kontroli w jednostkach oświatowych ( przynależność do PIIB)

n)  Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami.
o)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, ul. Sienkiewicza 6, w wymiarze 1 etatu  czasu pracy.
Praca siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych oraz obsługą klienta. Również  praca w terenie  związana z wykonywanym zakresem czynności ( jednostki oświatowe ).

Wynagrodzenie miesięczne brutto: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 4.500 zł do 5.800 zł i dodatek funkcyjny do kwoty 1.320,00zł. Kwota wynagrodzenia zasadniczego podlega negocjacji w ramach wskazanego przedziału.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi **               co najmniej 6%.
 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych               w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa               w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  ds. ogólnobudowlanych w Wydziale Oświaty” w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r.   (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania  w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym stosowna klauzula informacyjna, są umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

Ilość odwiedzin: 1004
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Skrócony opis: stanowisko ds. ogólnobudowlanych
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Iszczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2021-12-23 10:33:56
Data udostępnienia informacji: 2021-12-23 10:33:56
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 11:34:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner