logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W OPOLU

ogłasza nabór na stanowisko:

RADCA PRAWNY

1.ADRES JEDNOSTKI   

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
45- 062 OPOLE, ul. Kościuszki 14

2. OKREŚLENIE STANOWISKA:

radca prawny

wymiar etatu: 0,16 etatu  (7 godzin w tygodniu)

3.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE  ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP  
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko

          mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz

          samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo

          skarbowe ani za inne   przestępstwa popełnione umyślnie

 1. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego określone w ustawie z dnia 06 lipca 1982 r, o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115,2193), a także wpis na listę radców prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu 
 2. doświadczenie na identycznym lub podobnym stanowisku min 2 lata
 3. nieposzlakowana opinia
 4. brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
 5. znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa oświatowego, prawa administracyjnego, prawa pracy
 6. znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania
 7. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 8. znajomość MS Office, MS Excel

4.  WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność pracy w zespole
 2. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji
 3. umiejętność podejmowania decyzji
 4. odporność na stres, odpowiedzialność, dokładność, sumienność

5.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 • analiza i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych szkoły, opracowywanie nowelizacji i analiza regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez szkołę, sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, w których stroną jest Dyrektor szkoły,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych dotyczących realizacji zadań Zespołu Szkół     im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji pracy

6.  WARUNKI PRACY NA WW.STANOWISKU:

Praca w budynku Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu w pokoju na I piętrze (brak windy) w niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwe wykonywanie obowiązków poza obiektem, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego,

 

7. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Zespole Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Opolu                     w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 r. poz. 511, z późn.zm.) w miesiącu listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

8.  WYMAGANE DOKUMENTY:

a) list motywacyjny podpisany odręcznie,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

c) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie podpisany

    odręcznie,

d) kserokopie świadectw pracy, oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzające  wykształcenie i wpis na listę radców prawnych,

f) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku

    podpisane odręcznie,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni

   z praw publicznych podpisane odręcznie,

h) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane odręcznie

i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP  

j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

(w przypadku osoby niepełnosprawnej),

k) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeb procesu rekrutacji w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu o treści: na podstawie art.6 ust.1 lit, a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody na adres mailowy sekretariat@zsprymas.opole.pl Mam świadomość, że wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”       

9.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu ul. Kościuszki 14: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem      i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Nabór na stanowisko RADCA PRAWNY w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu”, w terminie do dnia 28.12.2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

10. INFORMACJA O WYNIKU NABORU:                                                   

Informacja o wyniku naboru oraz dane osobowe wybranego kandydata  w zakresie imienia               i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.archiwum.bip.um.opole.pl, jak również na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu                                        

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 14,       

Kontakt:   telefon: 77 4542751, 77 4545668,

                                     e-mail: sekretariat@zsprymas.opole.pl

 1. W Zespole Szkół został wyznaczony Inspektor danych osobowych,

                                                Kontakt:   telefon: 77 4542751, 77 4545668,

                                         e-mail: iod@zsprymas.opole.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych  w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym czasie.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

            * dostępu do treści danych,

            * sprostowania danych,

            * ograniczenia przetwarzania danych,

            * prawo do usunięcia danych.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Romuald Florczak

Ilość odwiedzin: 777
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Skrócony opis: Radca Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Romuald Florczak
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2021-12-16 08:05:48
Data udostępnienia informacji: 2021-12-16 08:05:48
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-16 08:20:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner