logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

ds. sanitarnych (2)

 (określenie stanowiska)

 1.  

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie:

wyższe inżynierskie

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f)staż pracy

(przebieg dotychczasowego zatrudnienia):

 

- 3 lata, w tym co najmniej rok praca związana z budową w zakresie posiadanej specjalności lub w biurach projektów lub w biurach inżyniera kontraktu lub w administracji publicznej na pokrewnych stanowiskach

 

lub

- co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

 

 

 

 

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

 

 

lub

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z KRS - aktualne na dzień zgłoszenia

g) kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

e)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

f) znajomość ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń związanych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

g) posługiwanie się sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi, biegła obsługa  programów Word, Excel oraz programu kosztorysowego np. Norma, poczty elektronicznej

oświadczenie w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

h) znajomość zagadnień związanych z uruchamianiem inwestycji

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

i)znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zagadnień związanych z gospodarką finansową samorządu terytorialnego,

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

j) zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, pracowitość, punktualność, umiejętność szybkiej mobilizacji i podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, uczciwość.

 

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnianie wymagania

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Poznanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Miasta Opola oraz Kodeksu Etycznego Urzędu Miasta Opola.
 3. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: archiwalną i kancelaryjną.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji tematycznej zgodnie z rzeczowym wykazem akt  Wydziału.
 5. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie potrzeb dokumentacyjnych składanych przez wydziały zgodnie z zarządzeniem Prezydenta.
 6. Przygotowanie umów z wykonawcami na przydzielone zadania.
 7. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych inwestycji                              i remontów ujętych w planie budżetu Miasta realizowanych w oparciu o wnioski składane przez wydziały Urzędu Miasta wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy polskiego prawa oraz programów, prac studialnych, koncepcji, analiz, ekspertyz i opinii dla inwestycji.
 8. Przygotowanie wniosków i dokumentacji przetargowej dla Wydziału Zamówień Publicznych na przydzielone zadania inwestycyjne i remontowe.
 9. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powołanych na wniosek Wydziału.
 10. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji technicznych realizowanych przez Wydział.
 11. Monitorowanie rzeczowej realizacji projektów nadzorowanych przez Wydział.
 12. Udział w naradach koordynacyjnych w toku przygotowania wybranych projektów i opracowań.
 13. Weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących powierzonego zakresu czynności.
 14. Udział w Radach budowy i komisjach odbiorowych w zakresie przydzielonych zadań.
 15. Rozliczanie rzeczowo – finansowe przydzielonych zadań inwestycyjnych  i remontowych wraz z przekazaniem protokołów przekazania – przyjęcia środków trwałych (PT, OT).
 16. Prowadzenie spraw związanych z przeglądami, gwarancją i rękojmią inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich.
 17. Współpraca z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju  w zakresie realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym:
  • Przygotowywanie i przekazanie wszelkich dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i podpisania umowy o dofinansowanie projektu celem przekazania ich do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.
  • Przygotowywanie danych i dokumentów do wniosków o płatność pośrednią/zaliczkową/ końcową/sprawozdań oraz do aktualizowanych wniosków o dofinansowanie projektów celem przekazania do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.
 18. Niezwłoczne informowanie Wydziału Niezwłoczne informowanie Wydziału Funduszy Europejskich  o stanie zaawansowania prac, zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektów.
 19. Współudział w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań, przygotowanie materiałów i analiz oraz informacji okresowych (półrocznych i rocznych) dotyczących wykonania planu budżetu w zakresie rzeczowo – finansowym realizowanym przez Wydział.
 20. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach zleconych Wydziałowi Inwestycji Miejskich jak również w innych Wydziałach Urzędu realizujących roboty oraz jednostkach budżetowych podlegających UM Opole.
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola – ul. Piastowska 17. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz pracą w terenie. Praca w godz. pracy UM Opola, praca w zespole, kontakt bezpośredni lub telefoniczny z  projektantami i wykonawcami.

Wynagrodzenie miesięczne brutto: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 4 500,-zł do 5 800,-zł

i dodatek funkcyjny do kwoty 1 320,- zł. Kwota wynagrodzenia zasadniczego podlega negocjacji

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi** co najmniej 6%.
 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej

(www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. dokumentacji i  nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania   w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:                                                                                                                                                      

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.  Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale
w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

** niewłaściwe skreślić

Ilość odwiedzin: 1739
Nazwa dokumentu: Wydział Inwestycji Miejskich
Skrócony opis: stanowisko ds. sanitarnych (2)
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Cyganiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2021-04-15 12:01:16
Data udostępnienia informacji: 2021-04-15 12:01:16
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-13 12:17:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner