logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

stanowisko ds.  instalacji sanitarnych w Referacie Inwestycji, Remontów

i Eksploatacji Obiektów Oświatowych w wymiarze 1 etatu

 1.  

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe techniczne lub inżynierskie  o kierunku inżynieria środowiska( ciepłownictwo, ogrzewanie, wentylacje, gazownictwo ) lub  inżynieria sanitarna i wodna

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia):  2 letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z pełnieniem nadzoru technicznego robót budowlanych instalacyjnych w branży  sanitarnej

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c) 

g) kwalifikacje zawodowe -Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                    i nadzorowania bez ograniczeń                                w specjalności instalacyjnej  w zakresie instalacji i sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych , gazowych, wentylacyjnych  i urządzeń cieplnych.

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad, potwierdzającego spełnianie wymagania niezbędnego

 1.  

Wymagania dodatkowe

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

c) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

e) znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

f) znajomość regulacji prawnych z zakresu:

 • ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
 • ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • ochrony środowiska,

 

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

g) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem inwestycji.

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

h) czytanie dokumentacji technicznej

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

i) umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,  

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

j) cechy osobowe i predyspozycje:

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność,
 • punktualność,
 • dokładność
 • operatywność, kreatywność, wysoka kultura zawodowa
 • konsekwencja w działaniu,

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

ł) prawo jazdy  kat. B

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnianie wymagania

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Uczestnictwo w przygotowaniu planu budżetu.
b) Przygotowanie dokumentów i wniosków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
c) Prowadzenie nadzoru technicznego nad przydzielonymi zadaniami remontowymi  
    i inwestycyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych.
d) Rozwiązywanie problemów dot. instalacji sanitarnych w remontowanych obiektach, oraz
    opiniowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie.
e) Bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Opola i jednostkami miejskimi  w zakresie
    realizowanych działań.
f)  Ocena techniczna zakresów robót remontowych prowadzonych ze środków własnych

    jednostek oświatowych.
g) Udział w radach budowy i komisjach odbiorowych przy przydzielonych zadaniach.
h) Współpraca z projektantami przy koncepcjach i zakresie realizacji inwestycji, oraz  sprawdzeniu dokumentacji technicznej.

i)  Opracowanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na  budowę.
j)  Weryfikacja wycen robót przedkładanych przez wykonawców.
k) Realizacja i kontrola rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych.

l) Współpraca z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym:

 • przygotowanie i przekazanie do Wydziału ds. wymaganych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie informacji i dokumentów do wniosków o płatność, sprawozdań, rozliczeń do realizowanych projektów
  ł)  Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowanie materiałów dla  potrzeb Rady Miasta i Prezydenta Miasta Opola.

  m) Uprawnienia do kontroli w jednostkach oświatowych ( przynależność do PIIB).
  n)  Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami.
  o)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, ul. Sienkiewicza 6, w  wymiarze pełnego  czasu pracy.
Praca siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych oraz obsługą klienta. Możliwa również praca w terenie  związana z wykonywanym zakresem czynności ( jednostki oświatowe ).

Wynagrodzenie miesięczne brutto: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 4.500 zł do 5.800 zł              i dodatek funkcyjny do kwoty 1.320 zł. Kwota wynagrodzenia zasadniczego podlega negocjacji                w ramach wskazanego przedziału.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi*   co najmniej 6%.

 

 

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                                 w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. instalacji sanitarnych w Wydziale Oświaty” w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:      

                                                                                                     

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania            z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu           o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola na okres  co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

**niewłaściwe skreślić

Ilość odwiedzin: 1485
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Skrócony opis: stanowisko ds. instalacji sanitarnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Iszczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2021-02-04 14:54:05
Data udostępnienia informacji: 2021-02-04 14:54:05
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-16 09:52:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner