logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA, RYNEK-RATUSZ, 45-015 OPOLE

                                                 (nazwa i adres jednostki)

KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

                                                                             (określenie stanowiska)

 1.  

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe

(preferowane ekonomiczne)

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) co najmniej czteroletni staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

 

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

g) kwalifikacje zawodowe

Niewymagane

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapis w liście motywacyjnym

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym

e) znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zapis w liście motywacyjnym

f) umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym

g) Dokładność, rzetelność, umiejętność organizowania pracy zespołu, zdolności organizacyjne, systematyczność, operatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność rozwiązywania problemów

Zapis w liście motywacyjnym

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, a w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, itp.

2.    Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

3.    Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną.

4.    Kierowanie Referatem Księgowości Wydatków Budżetowych, a w szczególności organizowanie pracy, podziału zadań, nadzoru nad realizacją zadań oraz zapewnieniem terminowego i poprawnego ich wykonania z zakresu zadań Referatu w szczególności w zakresie:

a.    prowadzenia ewidencji księgowej zobowiązań, kosztów i wydatków budżetowych jednostki – Urzędu Miasta Opola, na kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zasadami prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola,

b.    prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych poprzez ewidencję harmonogramów do zawartych umów finansowych dotyczących Urzędu Miasta Opola,

c.    prowadzenia oraz przekazywania miesięcznych rejestrów zakupu do komórki rozliczającej VAT w celu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) - w zakresie zakupów ewidencjonowanych w referacie,

d.    prowadzenia ewidencji księgowej funduszy specjalnych, celowych oraz wyodrębnionych rachunków bankowych, w tym:

i.     PFRON (rachunek środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

ii.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

iii.    innych wyodrębnionych rachunków bankowych, przypisanych referatowi, w szczególności utworzonych w celu obsługi projektów dofinansowanych funduszami zewnętrznymi.

e.    sporządzania wymaganych prawem sprawozdań, w szczególności sprawozdań budżetowych i sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie,

f.     naliczania odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i korekt tego odpisu, zgodnie z obowiązującym prawem,

g.    naliczania i odprowadzania obowiązkowych, ustawowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzania i przekazywania do PFRON deklaracji w tym zakresie,

h.    prowadzenia ewidencji księgowej:

i.     pozostałych i podstawowych środków trwałych,

ii.    wartości niematerialnych i prawnych,

iii.    materiałów,

iv.   akcji i udziałów w spółkach.

i.     prowadzenie ewidencji pozabilansowych majątku, w szczególności obcych środków trwałych w dyspozycji Urzędu Miasta Opola,

j.     naliczania i ewidencjonowania amortyzacji i umorzenia składników majątkowych, które jej podlegają,

k.    przejmowanie środków trwałych z inwestycji (środków trwałych w budowie) na podstawie otrzymanych dokumentów rozliczających – dokonywanie analiz zapisów kont inwestycyjnych i współpraca z wydziałami w zakresie rozliczania zakończonych inwestycji rzeczowych i zakupionych środków trwałych,

l.     ewidencji zmiany użytkowania środków oraz środków trwałych w budowie,

m.   powadzenia ewidencji księgowej sum depozytowych, w tym wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów, kaucji i innych zdeponowanych na wydzielonych w tym celu rachunkach bankowych,

n.    prowadzenie ewidencji kaucji mieszkaniowych i im pokrewnych sum złożonych do depozytu, oraz spraw związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych byłym najemcom mieszkalnych lokali komunalnych,

o.    sporządzania i przekazywanie informacji, danych, analiz i sprawozdań wewnętrznych, według potrzeb kierownictwa, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu,

p.    inwentaryzacji aktywów i pasywów ujętych w prowadzonej w referacie ewidencji księgowej w zakresie określonym instrukcją wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji,

q.    dekretowania dokumentów księgowych w zakresie realizowanych zadań, w tym dowodów rozrachunkowych (faktur, rachunków, poleceń przelewów), dowodów kasowych, dowodów bankowych, dowodów magazynowych, dowodów ruchu środków trwałych, dowodów wewnętrznych PK, rozliczeń delegacji i zaliczek, dowodów płacowych (list płac i pokrewnych), rozliczeń udzielonych dotacji, i innych,

r.     dokumentowanie operacji gospodarczych właściwymi dowodami księgowymi przyjętymi w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,

s.    gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dowodów księgowych zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola, oraz instrukcją obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych.

 

5.    Bieżąca kontrola poprawności zadekretowanych dokumentów księgowych i zaewidencjonowanych operacji gospodarczych.

6.    Analiza wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

7.    Monitorowanie zagrożeń i informowanie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

8.    Ścisła współpraca ze służbami finansowymi oraz pozostałymi wydziałami Urzędu Miasta.

9.    Przeprowadzanie szkoleń i udzielanie instruktażu pracownikom referatu.

10.  Sporządzanie cząstkowych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, i innych) jednostek księgowych prowadzonych w referacie.

11.  Dbałość o mienie znajdujące się na wyposażeniu, ład i estetykę miejsca pracy.

12.  Podpisywanie lub parafowanie pism wynikających z wykonywania zadań referatu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi obieg dokumentów w Urzędzie.

13.  Wykonywanie zadań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

14.  Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz,
IV piętro, w pełnym wymiarze czasu pracy, w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do środy,
w godz. 7.30-17.00 w czwartki, w godz. 7.30 – 14.00 w piątki z przewagą wysiłku umysłowego, lekka, siedząca z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 

 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych               w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze).

 

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą                      na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych” w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.                

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:                                                                                                                                                      

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.                         Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*     osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Ilość odwiedzin: 1601
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo-Księgowy
Skrócony opis: Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budzetowych
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Sienkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2021-08-02 14:03:42
Data udostępnienia informacji: 2021-08-02 14:03:42
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 13:11:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner