logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

 1.  

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)wykształcenie wyższe techniczne

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia ) – brak wymogu

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

g) kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

d) znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

e) znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

f) znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych,

- ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- ustawy Prawo wodne,

- ustawy Prawo energetyczne,

- ustawy O ochronie przyrody.

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

g) czytanie dokumentacji technicznej

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

h) znajomość zagadnień w zakresie prowadzenia inwestycji

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

i) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych, w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

j) znajomość topografii miasta

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

k) cechy osobowe i predyspozycje:

odpowiedzialność, dokładność, odporność na stres, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce oraz umiejętność interpretacji przepisów w zakresie stanowiska pracy

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

l) dowolne formy kształcenia w zakresie budownictwa, inżynierii sanitarnej lub inżynierii środowiska

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

ł) wykształcenie wyższe techniczne branży budowlanej, sanitarnej lub inżynierii środowiska

Kserokopia dokumentu

m) uprawnienia budowlane w branży budowlanej lub sanitarnej

Kserokopia dokumentu

n) pożądane doświadczenie planistyczne w zakresie rozbudowy infrastruktury wod-kan.

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

o) praca no podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego lub w jednostce rządowej

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

p) staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w jednostce rządowej

Zapis w liście motywacyjnym lub oświadczenie

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Miasta Opola.
 3. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną.
 4. Przedkładanie propozycji do okresowych planów pracy.
 5. Składanie wniosków w zakresie usprawnienia organizacji pracy na własnym stanowisku
  i w Referacie.
 6. Zaznajamianie się i kompletowanie właściwych przepisów prawnych.
 7. Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków.
 8. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją fontann na terenach zieleni publicznej (zlecanie, nadzór i rozliczanie prac eksploatacyjnych,  remontowych i naprawczych obiektów i urządzeń itp.).
 9. Sprawdzanie, podpisywanie dowodów księgowych (faktur, rachunków i świadectw) pod względem merytorycznym (rzeczowym).
 10. Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją obszaru i granic aglomeracji Opole.
 12. Zlecanie przygotowania planów, koncepcji oraz danych wyjściowych do opracowania aktualizacji założeń do planów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przy współpracy z Biurem Urbanistycznym i Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.
 13. Prowadzenie spraw przekazywania Spółce WiK w Opolu sieci wod-kan do użytkowania oraz na stan jej majątku.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej w związku z poszerzeniem granic Opola.
 15. Udział w opracowywaniu planu budżetu miasta oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu w zakresie swoich obowiązków.
 16. Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur formalnych wynikających z wymogów Prawa budowlanego i innych stosownych przepisów.
 17. Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji tematycznej zgodnie z rzeczowym wykazem akt Wydziału.
 18. Współpraca z wydziałami merytorycznymi, jednostkami, organizacjami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi w zakresie obowiązków RIK.
 19. Dbanie o ład i estetykę miejsca pracy.
 20. Dbanie o należyte stosunki interpersonalne ze współpracownikami.
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Piastowskiej 17 na VI piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze, weryfikacją projektów oraz kontaktami z wykonawcami, projektantami i klientami Urzędu. Stanowisko pracy obejmuje również pracę w terenie związaną z utrzymaniem fontann w mieście. Godziny pracy – zgodne z regulaminem pracy Urzędu.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi **               co najmniej 6%.
 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych               w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa               w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą  na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej  w terminie do dnia 18 października 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                       

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:                                                                                                                                                     

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*     osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

**   niewłaściwe skreślić

Ilość odwiedzin: 1306
Nazwa dokumentu: Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Skrócony opis: stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2021-10-06 10:59:41
Data udostępnienia informacji: 2021-10-06 10:59:41
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-19 09:20:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner