logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         minus REKRUTACJE 2021 R.
            minus OGŁOSZENIA 2021
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Finansowania Oświaty
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Prawny
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Promocji
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
               minus Wydział Zarzadzania Kryzysowego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
         plus REKRUTACJE 2022 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

 

stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków budżetowych (5)

(określenie stanowiska)

 1.  

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)

 • wykształcenie średnie ekonomiczne z tytułem technika rachunkowości lub
 • wyższe ekonomicznie o specjalności rachunkowość lub
 • wyższe ekonomicznie wraz ze studiami podyplomowymi o specjalności rachunkowość

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy (przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 • pół roku w księgowości w przypadku wykształcenia średniego
 • niewymagane w przypadku wykształcenia wyższego

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

g) kwalifikacje zawodowe

Nie wymagane

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

e)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

f)znajomość ustawy o rachunkowości

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

g) znajomość ustawy  o finansach publicznych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

h) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

i) znajomość zagadnień dotyczących ewidencji księgowej środków dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

j) umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

k) dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, staranność, operatywność, samodzielność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie,  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, a w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, itp.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 3. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną.
 4. Obsługa dowodów księgowych:
  1. przygotowywanie i segregowanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych do zaewidencjonowania,
  2. dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych, w tym oznaczanie dokumentów co do sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych,
  3. segregowanie, numerowanie i składanie dokumentów do właściwych zbiorów po ich zaksięgowaniu,
  4. stała, ciągła, bieżąca kontrola poprawności formalnej i kompletności ewidencjonowanych dokumentów, w tym współpraca z wydziałami w celu zapewnienia- poprawności formalnej dokumentów
  5. obsługa dokumentów w obiegu elektronicznym.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej na kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, klasyfikacją budżetową oraz wprowadzonymi procedurami:
  1. wydatków budżetowych oraz związanych z nimi rozrachunków, kosztów i innych kategorii ekonomicznych podlegających ewidencji, w szczególności:
   1. faktur, rachunków, poleceń przekazania środków,
   2. wyciągów bankowych
   3. rozliczeń udzielonych dotacji
  2. zaangażowania środków budżetowych,
  3. rozliczeń z budżetem miasta, w tym ewidencja zasileń w środki pieniężne i ich księgowe rozliczenie na podstawie sprawozdań budżetowych,
  4. wielkości planu finansowego i budżetu, wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz wszelkich zmian planu budżetu,
 6. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotacji.
 7. Obsługa księgowa projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej i innych pokrewnych źródeł finansowania realizowanych przez Urząd Miasta Opola, w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków, rozrachunków, operacji finansowych projektów na wyodrębnionych kontach syntetycznych i analitycznych, z uwzględnieniem źródeł finansowania,
  2. obsługa dowodów księgowych projektów, w szczególności poprzez ich właściwe oznaczenie i umieszczenie w wyodrębnionych zbiorach dokumentów, sporządzanie kopii i udostępnianie dowodów do celów sporządzenia wniosków o płatność i kontroli,
  3. prowadzenie pozaksięgowej pomocniczej ewidencji wydatków projektu, oraz jej aktualizowanie zgodnie ze zmianami w sposobie zakwalifikowania wydatków,
  4. kontrola wniosków o płatność pod względem zgodności z ewidencją księgową i pomocniczą (pozaksięgową),
 8. Współpraca z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, wydziałem Budżetu oraz wydziałami merytorycznymi w zakresie obsługi projektów unijnych.
 9. Prowadzenie rejestru zakupów do celu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), w zakresie ewidencjonowanych przez Referat faktur zakupu, oraz terminowe przekazywanie rejestru do komórki rozliczającej ten podatek.
 10. Analiza i okresowe sporządzanie informacji i wydruków o wykorzystaniu planowanych środków na wydatki oraz innych danych z ewidencji księgowej – według potrzeb wydziałów merytorycznych, oraz na potrzeby przełożonych.
 11. Analiza i sporządzanie informacji i wydruków dla potrzeb wewnętrznej i zewnętrznej kontroli i audytu.
 12. Kontrola wewnętrzna i monitoring:
  1. stały monitoring wykonania budżetu wydatków, poprzez analizę poziomu i stanu wykorzystania planu finansowego wydatków budżetowych w ramach ewidencjonowania dokumentów obciążających ten plan (zobowiązań, zaangażowania),
  2. stały monitoring wykonania budżetu wydatków zadań budżetowych, których realizatorem jest Referat Księgowości Wydatków Budżetowych, poprzez analizę poziomu i stanu wykorzystania planu finansowego wydatków budżetowych w ramach tych zadań, informowanie przełożonych o nadwyżce lub niedoborze planowanych środków, sporządzanie pism i wniosków wprowadzających lub korygujących kwoty w planie finansowym, wnioskowanie o zabezpieczenie środków w budżecie roku następnego, sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań  budżetowych,
  3. monitorowanie zagrożeń i informowanie przełożonych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych, występowaniu lub możliwości wystąpienia naruszenia przepisów prawa powszechnego lub regulacji wewnętrznych jednostki,
  4. kontrola zadekretowanych dowodów księgowych,
  5. kontrola poprawności sposobu zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, weryfikacja i wprowadzanie korekt w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
  6. kontrola kompletności zbiorów dokumentów i ich zgodności z ewidencją księgową,
  7. kontrola rozrachunków, w szczególności wyjaśnianie, dochodzenie i egzekwowanie należności.
 13. Terminowe przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie do właściwych adresatów sprawozdań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków, w tym związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Opole do realizacji ustawami, sprawozdania  z przebiegu procesów finansowych i inne prawem wymagane – w zakresie ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych.
 14. Współpraca z Referatami w Wydziale Finansowo-Księgowym, w szczególności w zakresie:
  1. obiegu dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy w Wydziale i obowiązującymi procedurami i praktykami,
  2. kontroli rozliczeń z budżetem miasta, w szczególności środków przekazanych, wykorzystanych i pozostających do wykorzystania,
  3. sporządzania sprawozdań cząstkowych z wyodrębnionych sfer ewidencyjnych wydatków,
  4. rozliczania kwot pieniężnych otrzymywanych przez budżet podlegających dalszemu przekazaniu z  rachunku wydatków,
  5. rozliczania kwot wydatków związanych z obsługą długu publicznego miasta – odsetek od kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych.
  6. wzajemnych rozliczeń środków pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi ;
  7. wzajemnych rozliczeń w obrębie systemu ksiąg rachunkowych,
 15. Współpraca z Referatem Inwentaryzacji w zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów objętych ewidencją w Referacie, oraz rozliczaniu wyników inwentaryzacji, w tym udział lub współudział w inwentaryzacji  w terminach i na zasadach uregulowanych przepisami wewnętrznymi. W szczególności obejmuje to potwierdzanie sald na wezwanie kontrahentów Urzędu, oraz wystawienie własnych potwierdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Terminowe naliczanie odsetek od zobowiązań wymagalnych i ich ewidencja.
 17. Dbałość o mienie znajdujące się na wyposażeniu, ład i estetykę miejsca pracy.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, na IV piętrze (brak dostępu do windy) w pełnym wymiarze czasu pracy, poniedziałek - środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7:30 – 17:00, piątek w godz. 7:30 – 14:00. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi **               co najmniej 6%.
 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych               w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa               w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.archiwum.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą  na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków budżetowych (5)” w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania   w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                      

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.archiwum.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:                                                                                                                                                      

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 54 11 328 oraz 77 54 11 378.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*     osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

**   niewłaściwe skreślić.

Ilość odwiedzin: 1642
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo-Księgowy
Skrócony opis: stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków budżetowych (5)
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Sienkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2021-08-19 09:12:57
Data udostępnienia informacji: 2021-08-19 09:12:57
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-31 12:30:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner