logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151 -550/2005
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach komun
2. OR.I-0151- 549/2005
w sprawie : tabeli bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
3. OR.I-0151-548/2005
w sprawie : stawek czynszu za najem garaży i dzierżawę gruntu pod garażami
4. OR.I-0151-547/2005
w sprawie oznaczenia najemcy
5. OR.I–0151–546/2005
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola
6. OR.I -0151-545/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
7. OR.I-0151-544/2005
w sprawie powołania, składu oraz zasad działania zespołu do dokonania przeglądu obiektów gospodarskich w obrębie granic m. Opola na wypadek zaistnienia pomoru drobiu.
8. OR.I-0151-543/2005
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do spraw wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
9. OR.I -0151-542/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
10. OR.I- 0151-541/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
11. OR.I -0151-540/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
12. OR.I-0151-539/2005
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, w drodze przetargu, pomieszczeń z przeznaczeniem na cele medyczne, pokrewne, biurowe lub gospodarcze przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
13. OR.I-0151-538/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa środków higieny do obiektów biurowych Urzędu Miasta Opola
14. OR.I-0151-537/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa środków czystości do obiektów biurowych Urzędu Miasta Opola
15. OR.I-0151-536/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem
16. OR.I-0151-535/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
17. OR.I-0151-534/2005
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu.
18. OR.I-0151 -533/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
19. OR.I- 0151-532/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
20. OR.I- 0151-531/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
21. OR.I-0151 -530/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
22. OR.I-0151-529/2005
w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:Prace konserwatorsko-renowacyjneZadanie I: Aula Zespołu szkół Mechanicznych w Opo
23. OR.I-0151-528/2005
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu
24. OR.I-0151-527/2005
w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy gruntu
25. OR.I-0151 -526/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowa
26. OR.I-0151-525/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
27. OR.I-0151 -524/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
28. OR.I- 0151-523/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
29. OR.I-0151-522/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
30. OR.I-0151-521/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
31. OR.I-0151-520/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
32. OR.I-0151-519/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu minimum 5 osób oraz ł
33. OR.I-0151-518/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
34. OR.I-0151-517/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
35. OR.I-0151-516/2005
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej do obiektu biurowego Urzędu Miasta Opola mieszczącego się przy ul. Sempołowskiej 3.".
36. OR.I-0151-515/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w celu realizacji zadania inwestycyjnego:
37. OR.I-0151-514/2005
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego
38. OR.I-0151-513/2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowie w Opolu
39. OR.I-0151-512/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego hali namiotowej wraz z zapleczem na
40. OR.I-0151-511/2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
41. OR.I-0151-510/2005
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do spraw wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
42. OR.I-0151-509/2005
w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania lokalnego programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
43. OR.I-0151-508/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: zakup oprogramowania komputerowego-elektronicznego arkusza organizacji szkoły i
44. OR.I-0151-507/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
45. OR.I-0151-506/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
46. OR.I-0151-505/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
47. OR.I-0151-504/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu -roboty budowlane
48. OR.I-0151-503/2005
w sprawie opinii o pozbawieniu części ul. Poprzecznej w Opolu kategorii drogi gminnej
49. OR.I.0151-502/2005
w sprawie zmiany Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 rok.
50. OR.I-0151- 501/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i mł

Ilość odwiedzin: 2673
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-501/2005 do numeru OR.I-0151-550/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22 10:17:14
Data udostępnienia informacji: 2005-08-22 10:17:14
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-12 12:19:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner