logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-528/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLE

z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, póz. 717, Nr 162 póz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 póz. 41, Nr 92 póz. 880, Nr 141, poz.1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 póz. 954) i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, póz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759) zarządzani, co następuje:

§1

Uwzględnia się uwagę wniesioną do projektu planu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. Związku Walki Młodych, pismem z dnia 24.08.2005, dotyczącą zmiany funkcji terenu usług, sportu i rekreacji na teren umożliwiający wykonanie miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

Ilość odwiedzin: 1611
Nazwa dokumentu: z dnia 14 września 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu
Podmiot udostępniający: Bqiuro Urbanistyczne
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-10-12 12:21:26
Data udostępnienia informacji: 2005-10-12 12:21:26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-14 13:31:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner