logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2022
         minus 2021
            plus Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku
            plus Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 2021 rok
            plus Konkurs - Wkłady własne 2021
            plus Konkurs przeciwdziałanie narkomanii 2021
            plus Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021
            plus Konkurs - wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING
            plus konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2021
            plus konkurs - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
            plus Konkurs (2) - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego
            plus konkurs - integracja cudzoziemców 2021
            minus Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
               minus wyniki konkursu
            plus Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2021-2022 (FESTIWALE)
            plus Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
            plus Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
            plus Konkurs z zakresu zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
            minus Konkurs z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (szkolenia organizacji pozarządowych)
            plus Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
            plus Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
            plus Turystyka i krajoznawstwo 2021
            plus konkurs z zakresu integracji europejskiej w 2021 r.
            plus Konkurs konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2021
            plus Konkurs Edukacja prawna 2021
            plus konkurs ofert na powierzenie w 2022 r. organizacjom pozarządowym realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub nieodpłatnej mediacji w 2022 r.
            plus Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a (Dostępność Plus) w 2021 r.
            minus Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
            minus Konkurs z zakresu z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. wyniki konkursu

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w 2021 roku.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 19 marca 2021 roku o godzinie 15.30

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Magdalena Ciszewska tel. 77 44 61 572, e-mail:magdalena.ciszewska@um.opole.pl

 

Szczegóły konkursu w załączniku.

Załączniki do pobrania: 2021-02-26 13:03:01 - regulamin konkursów (450.87 kB)
2021-02-26 13:05:47 - karta oceny merytorycznej (312.18 kB)
2021-02-26 13:23:00 - karta oceny formalnej (204.47 kB)
2021-02-26 13:24:51 - herb (303.26 kB)
2021-02-26 13:27:36 - zarządzenie (197.25 kB)
2021-02-26 13:30:35 - ogłoszenie (450.87 kB)

Ilość odwiedzin: 868
Nazwa dokumentu: Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Ciszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Ciszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Ciszewska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-26 12:58:59
Data udostępnienia informacji: 2021-02-26 12:58:59
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:52:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner