logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich

Symbol wydziału: SO

 

Adres:

pl. Wolności 7–8

45 – 018 Opole

 

Sekretariat

pok. 207A

tel/fax. 77 54 11 359

e–mail: so@um.opole.pl

 

 

Informujemy że pod adresem
http://wizytawurzedzie.um.opole.pl/
można dokonać elektronicznej rezerwacji terminu wizyty
do Wydziału Spraw Obywatelskich

 

KARTA USŁUG:

https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=17875&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=6700

 

 

REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

Sala obsługi
 

informacja dot. ewidencji ludności

 77 54 11 355, 77 54 11 361

informacja dot. dowodów osobistych

77 54 11 354; 77 54 11 361

udostępnianie danych osobowych

77 54 11 359;

rejestr wyborców

77 54 11 350; 77 54 11 357

postępowania administracyjnych w sprawach meldunkowych

77 54 11 357

Kierownik Referatu: Dariusz Strzelec

Pok. 4-5 

tel. 77 54 11 357

 

REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

pok. 119–122

ewidencja działalności gospodarczej

77 45 11 807; 77 45 11 835

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

77 45 11 836; 77 45 11 862

Kierownik Referatu: Wiesława Skoczylas

pok. 119

tel. 77 45 11 836

 

REFERAT KOMUNIKACJI

pok. 201–207; 211

rejestracja pojazdów

 77 45 11 848; 77 45 11 869; 77 45 11 918; 77 45 11 919;  77 45 11 944

prawa jazdy

77 45 11 822;  77 45 11 845;  77 45 11 989

Kierownik Referatu: Jolanta Kukułka   

pok. 205     

tel. 77 45 11 948

 

SAMODZIELNE STANOWISKA DS. NADZORU

pok. 205

ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców oraz prowadzenia baz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów w Stacjach Kontroli Pojazdów

77 45 11 922

ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców          77 45 77 45 11 956

 

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU

Naczelnik Wydziału: Grzegorz Śliwiński

pok. 208

e-mail: grzegorz.sliwinski@um.opole.pl

Zastępca Naczelnika: Izabela Chorzewska

pok. 13

tel. 77 54 11 358

e-mail: izabela.chorzewska@um.opole.pl

           

Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich

 1. prowadzenie spraw meldunkowych,
 2. prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej mieszkańców i udostępnianie danych osobowych ze zbioru PESEL, oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych
 4. sporządzanie spisu wyborców oraz innych wykazów wymaganych przepisami prawa
 5. prowadzenie ewidencji innych obiektów niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych,
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców,
 7. realizacja zadań związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
 8. realizacja zadań związanych z ustalaniem godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych i aptek ogólnodostępnych,
 9. koordynowanie zadań dotyczących prowadzenia spraw związanych z repatriacją Polaków zamieszkałych na terenie byłego ZSRR,
 10. rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów oraz przyjmowanie zawiadomień o zbyciu, nabyciu pojazdu,
 11. dokonywanie zmian i adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów oraz wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
 12. wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 13. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz na badania lekarskie,
 14. prowadzenie informatycznej bazy danych w systemach Pojazd i Kierowca,
 15. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz szkoleniem kierowców.

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE OPOLU –

na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1)  art. 18 ust. 8 oraz art.183  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),

2) Rozdział 5  „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

 •  przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - art. 18 ust. 7  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
 •  rzetelność składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim;
 • -kontrola wysokości opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i terminów wniesienia jej na rachunek gminy przez przedsiębiorców.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Opola, a w szczególności:

kontrolowane będą nowopowstałe punkty sprzedaży napojów alkoholowych lub te na które wpływają skargi albo wcześniej prowadzono postępowanie o cofnięcie zezwoleń

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

 • głównie upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Działalności  Gospodarczej, a pomocniczo pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola,
 • w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (ART. 18 UST. 7 USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI):

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dokumentem potwierdzającym   wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 •  tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 •  faktury zakupu napojów alkoholowych,
 •  dokumentacja, na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych podana w oświadczeniu
  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. wydruk z kasy fiskalnej
  lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość).

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

 •  wyjaśnienia na piśmie,
 •  notatki.

Po zakończonej kontroli protokół kontroli.

INNE UWAGI:

 •  pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 •  kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go
  w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 •  kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innych niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Ilość odwiedzin: 445119
Nazwa dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Chorzewska
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 12:02:22
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 12:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-22 10:27:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner