logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      minus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
         minus Statuty Dzielnic Miasta Opola
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Statuty Dzielnic Miasta Opola

W 2019 roku w Mieście Opolu przeprowadzona została reforma dzielnic. Rada Miasta poparła bez głosu sprzeciwu projekt, który ma na celu zwiększenie uprawnień dzielnic i ograniczenie ich liczby. Od nowej kadencji Opole będzie miało 13 silnych dzielnic zamiast 29. Zmniejszy się tym samym liczba członków rad z 435 do 195. Takie były też oddolne sugestie mieszkańców. Działalności związane z usprawnianiem pracy rad ratusz podjął bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wnioskach wskazujących na konieczność reformy.
Nad nową koncepcją przez pół roku pracowała Rada ds. Rozwoju Dzielnic Miasta Opola. Zmiany weszły w życie pod koniec lipca. Do tej pory każda z istniejących 28 rad dzielnic dysponowała funduszem inwestycyjnym wartym 100 tys. zł. rocznie. Po zmianach kwota na zadania inwestycje została zróżnicowana. Na jej wysokość wpływ miały m.in. liczba jednostek urbanistycznych wchodzących w skład dzielnicy czy
też jej powierzchnia. Dzielnice w dotychczasowym kształcie z ich liczbą 29 funkcjonowały w Opolu od 2017 roku, kiedy to doszło do powiększenia miasta. Pierwsze powstały natomiast w 2009 roku.
Organami Dzielnicy są: rada (organ uchwałodawczy) oraz zarząd (organ wykonawczy).
Rada składa się z piętnastu członków.  Do jej zadań należą m. in. prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej. Kadencja Rady trwa pięć lat.
Do zakresu zadań Dzielnicy należą wyłącznie zadania publiczne dotyczące bezpośrednio obszaru Dzielnicy
i służące zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców oraz poprawie warunków ich życia, w tym:
•działalność na rzecz promocji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju aktywności mieszkańców i partycypacji społecznej na obszarze Dzielnicy oraz organizacji i funkcjonowania
Dzielnicy
•integracja mieszkańców Dzielnicy
•zapewnienie udziału mieszkańców w roz-patrywaniu spraw związanych z miejscem ich zamieszkania
•organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społeczności lokalnych
•współpraca z organami Miasta i radnymi, instytucjami oraz sektorem pozarządowym, za wyjątkiem organizacji o charakterze politycznym
•rozwój oświaty, sportu, rekreacji, kultury oraz komunikacji na obszarze Dzielnicy
•ochrony środowiska, zdrowia, wyrównywania szans, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej wobec mieszkańców Dzielnicy
•wszelkie inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na obszarze Dzielnicy
•zagospodarowanie przestrzenne Dzielnicy
•uczestnictwa w stanowieniu prawa miejscowego oraz innych uchwał Rady Miasta, w tym wszelkich programów, strategii, polityk, dotyczących obszaru Dzielnicy
•planowanie zadań i różnych projektów realizowanych dla Dzielnicy.
Wśród partnerów lokalnych znajdują się szkoły, przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Caritas, a także parafie, domy kultury, stowarzyszenia.

Dzielnice powoływane są przez Radę Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej, a także zmiany jej granic może być Rada, Prezydent Miasta lub co najmniej 300 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze oraz zameldowanych na pobyt stały na obszarze, który ta jednostka obejmuje lub a obejmować.
Dzielnica dysponuje budżetami: na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne lub remontowe.
Budżet na realizację zadań bieżących, to pieniądze przeznaczane na organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego. Z tych środków finansowane lub współfinasowane są festyny, konkursy dla dzieci, zawody sportowe i inne formy prowadzące do integracji społeczności lokalnej.
Budżet na zadania inwestycyjne lub remontowe to pieniądze, które Dzielnice wydatkują głównie na poprawę bezpieczeństwa poprzez remonty dróg, chodników, projektowanie ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie terenów do celów sportowo-rekreacyjnych.

Załączniki do pobrania: 2021-02-03 13:18:23 - Zadania inwestycyjne lub remontowe 2020 rok (2.94 MB)

Ilość odwiedzin: 3915
Nazwa dokumentu: Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
Osoba, która wytworzyła informację: Patryk Śróda
Osoba, która odpowiada za treść: Patryk Śróda
Osoba, która wprowadzała dane: Patryk Śróda
Data wytworzenia informacji: 2019-09-10 12:38:53
Data udostępnienia informacji: 2019-09-10 12:38:53
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03 13:20:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner