logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   minus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
      minus Klauzula Informacyjna RODO
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2022 rok
      plus I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
      minus II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
         minus Projekty uchwał
         minus Projekty uchwał
      plus III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
      plus IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
      minus V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
      minus VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
      plus VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
      plus VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
      minus IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
      minus X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
      plus XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
      minus XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
      plus XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
      plus XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
      plus XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
      plus XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
      plus XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
      plus XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
      plus XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
      plus XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
      plus XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
      plus XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
      plus XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
      plus XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
      plus XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
      plus XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
      plus XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
      plus XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
      plus XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
      minus XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
      minus XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
      minus XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
      minus XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
      minus XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
      minus XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
      minus XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
      minus XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
      minus XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
      minus XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
      minus XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
      minus XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
      minus XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
      minus XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
      minus XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
      minus XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
      minus XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.
      minus XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r.
      minus XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r.
      minus L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r.
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   plus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 35).
 2. Projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 34).
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2019 roku (druk nr 2).
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (druk nr 1).
 5. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (druk nr 3).
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej dzieciom z Miasta Opola w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (druk nr 8).
 7. Informacja o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 6).
 8. Informacja o wyznaczonych na 2019 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (druk nr 7).
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu (druk nr 17).
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chabry I” w Opolu (druk nr 18).
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola (druk nr 11).
 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola (druk nr 12).
 13. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola (druk nr 13).
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola (druk nr 14).
 15. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Opola (druk nr 15).
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Opola (druk nr 16).
 17. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola (druk nr 37).
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Miasta Opola i jej organów (druk nr 40).
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 21).
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1  osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 22).
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1139/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok dla miasta Opola (druk nr 23).
 22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola (druk nr 24).
 23. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029 (druk nr 25).
 24. Projekt uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (druk nr 27).
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (druk nr 26).
 26. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Miasta Opola „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 29).
 27. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 30).
 28. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023 (druk nr 31).
 29. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole (druk nr 32).
 30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 33).
 31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu (druk nr 36).
 32. UProjekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem ,,Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka’’ (druk nr 38).
 33. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami  na  rok 2019” (druk nr 41).
 34. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  na  lata 2019-2021”(druk nr 42).

Załączniki do pobrania: 2020-01-23 13:35:05 - druk nr 1 (847.29 kB)
2020-01-23 13:36:38 - druk nr 2 (987.26 kB)
2020-01-23 13:38:10 - druk nr 3 (794.92 kB)
2020-01-23 13:39:39 - druk nr 6 (3.73 MB)
2020-01-23 13:46:05 - druk nr 7 (1.39 MB)
2020-01-23 13:48:32 - druk nr 8 (757.17 kB)
2020-01-23 14:00:45 - druk nr 11 (730.61 kB)
2020-01-23 14:02:45 - druk nr 12 (165.98 kB)
2020-01-23 14:05:05 - druk nr 13 (731.10 kB)
2020-01-23 14:06:44 - druk nr 14 (731.32 kB)
2020-01-23 14:13:07 - druk nr 15 (730.53 kB)
2020-01-23 14:20:08 - druk nr 16 (734.22 kB)
2020-01-23 14:22:24 - druk nr 17 (913.13 kB)
2020-01-23 14:27:47 - druk nr 18 (1.21 MB)
2020-01-23 14:30:03 - druk nr 21 (759.91 kB)
2020-01-23 14:31:46 - druk nr 22 (762.98 kB)
2020-01-23 14:33:33 - druk nr 23 (809.06 kB)
2020-01-23 14:47:40 - druk nr 24 (977.54 kB)
2020-01-23 14:48:51 - druk nr 25 (1.11 MB)
2020-01-23 15:20:58 - druk nr 26 (880.97 kB)
2020-01-23 15:22:37 - druk nr 27 (804.16 kB)
2020-01-23 15:25:23 - druk nr 29 (1.07 MB)
2020-01-23 15:27:04 - druk nr 30 (750.98 kB)
2020-01-24 08:35:59 - druk nr 31 (750.15 kB)
2020-01-24 08:37:25 - druk nr 32 (742.90 kB)
2020-01-24 08:38:37 - druk nr 33 (1012.87 kB)
2020-01-24 08:39:36 - druk nr 34 (1.18 MB)
2020-01-24 08:42:31 - druk nr 35 (2.13 MB)
2020-01-24 08:47:16 - druk nr 36 (734.08 kB)
2020-01-24 08:48:40 - druk nr 38 (756.79 kB)

Ilość odwiedzin: 3382
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Lukosz
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lukosz
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Lukosz
Data wytworzenia informacji: 2020-01-23 13:21:18
Data udostępnienia informacji: 2020-01-23 13:21:18
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-24 08:49:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner