logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   minus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
      minus Klauzula Informacyjna RODO
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2022 rok
      plus I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
      plus II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
      plus III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
      plus IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
      minus V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
      minus VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
      plus VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
      plus VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
      minus IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
      minus X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
      plus XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
      minus XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
      plus XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
      plus XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
      minus XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
         minus Projekty uchwał
         minus Projekty uchwał
      plus XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
      plus XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
      plus XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
      plus XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
      plus XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
      plus XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
      plus XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
      plus XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
      plus XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
      plus XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
      plus XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
      plus XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
      plus XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
      plus XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
      minus XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
      minus XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
      minus XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
      minus XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
      minus XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
      minus XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
      minus XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
      minus XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
      minus XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
      minus XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
      minus XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
      minus XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
      minus XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
      minus XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
      minus XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
      minus XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
      minus XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.
      minus XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r.
      minus XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r.
      minus L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r.
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   plus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowa Polderu Żelazna (druk nr 317).
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 325).
 3. Projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 326).
 4. Projekt uchwały w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu (druk nr 335).
 5. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w 2018 (druk nr 292).
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (druk nr 290).
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIa” w Opolu (druk nr 319).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu (druk nr 291).
 9. Projekt uchwały w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry” (druk nr 304).
 10. Projekt uchwały w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (druk nr 305).
 11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu (druk nr 306).
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Domu Dziecka w Opolu i nadania statutu Placówce Opiekuńczo ‒ Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu (druk nr 307).
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo ‒ Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu (druk nr 308).
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu (druk nr 309).
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 311).
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 18 w Opolu (druk nr 312).
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (druk nr 314).
 18. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prószków w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 315).
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 316).
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia statutów Żłobków Nr 2, 4 ,9, i Pomnik Matki Polki w Opolu (druk nr 310).
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXVI/1239/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Żłobek Nr 3 w Opolu (druk nr 313).
 22. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 293).
 23. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 294).
 24. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 295).
 25. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 296).
 26. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 297).
 27. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 298).
 28. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 299).
 29. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 300).
 30. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 301).
 31. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 302).
 32. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (druk nr 303).
 33. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Opola do 2030 r." (druk nr 318).
 34. Projekt uchwały w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki (druk nr 320).
 35. Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic w Opolu: Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII oraz ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej (druk nr 322).
 36. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu (druk nr 321).
 37. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 327).
 38. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania (druk nr 323).
 39. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy (druk nr 324).
 40. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2019 roku (druk nr 334).
 41. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania osób do składu Kapituły Wyróżnień Honorowych (druk nr 336).
 42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola (druk nr 328).
 43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Opola (druk nr 329).
 44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu (druk nr 330).
 45. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (druk nr 331).
 46. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (332).
 47. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu (druk nr 333).

Ilość odwiedzin: 1555
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pawlicka-Cziollek
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlicka-Cziollek
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Pawlicka-Cziollek
Data wytworzenia informacji: 2020-01-22 14:47:26
Data udostępnienia informacji: 2020-01-22 14:47:26
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 15:19:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner