logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
   plus 2022 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PRAWO > Budżet

Uchwała nr X/67/03
Rady Miasta Opola
z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, zm. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 52, 109, 116, 117, 118 i 124 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody prognozowane budżetu miasta Opola na 2003 rok w wysokości 292.160.174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

 1. dochody gminy w wysokości 213.265.843 zł;
 2. dochody powiatu w wysokości 78.894.331zł.

§ 2

Ustala się wydatki prognozowane budżetu miasta Opola na 2003 rok w wysokości 299.180.174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:
  1. dotacje na zadania własne w wysokości 7.347.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  2. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.867.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
  3. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.089.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:
  1. własne w wysokości 7.347.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  2. zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.867.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
  3. realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.089.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w 2003 roku wysokości 7.020.000 zł, który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 9.500.000 zł.

§ 5

Ustala się rozchody (spłatę pożyczek i kredytów) w 2003 roku na kwotę 7.300.000 zł spłacane z dochodów budżetu miasta Opola oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 4.820.000 zł.

§ 6

Ustala się:

 1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.715.025 zł;
 2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.715.025 zł.

§ 7

Wysokość wydatków majątkowych oraz wydatków na remonty zawierają załączniki nr 6 i nr 7.

§ 8

Ustala się plany:

 1. dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8;
 2. przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
 3. przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z załącznikiem nr 10;
 4. przychodów i wydatków oraz wysokość stawek przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

 1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12;
 2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13;
 3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Opola w roku budżetowym do łącznej kwoty 25.000.000 zł oraz poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 8.000.000 zł.

§ 12

Ustala się maksymalną łączną kwotę, do której Prezydent Miasta Opola może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na 30.000.000 zł.

§ 13

Ustala się maksymalną łączną kwotę, do której Prezydent Miasta Opola może udzielać pożyczki i poręczenia wyłącznie jednostkom organizacyjnym miasta Opola na 5.000.000 zł.

§ 14

Tworzy się:

 1. ogólną rezerwę budżetową w wysokości 2.720.000 zł.
 2. celową rezerwę budżetową w wysokości 3.300.000 zł z przeznaczeniem na:
  1. poręczenie kredytu dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - kwota 151.560 zł;
  2. dofinansowanie zadań związanych z przekształceniem jednostek organizacyjnych samorządu gminnego - kwota 368.440 zł;
  3. wydatki majątkowe z przeznaczeniem dla spółek z 100 % udziałem miasta Opola - kwota 2.200.000 zł;
  4. odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola - kwota 200.000 zł;
  5. dofinansowanie imprez kulturalnych - kwota 80.000 zł;
  6. adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne - kwota 300.000 zł.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
 2. przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększania planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników;
 3. lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2003 rok.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


(-) Przewodniczący
Rady Miasta Opola
Ryszard Ciecierski


Załączniki: Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2003 roku
Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2003 roku
Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2003 roku
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2003 roku
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2003 r.
Plan inwestycji miasta Opola w 2003 roku
Plan remontów miasta Opola w 2003 roku
Plan dotacji dla instytucji kultury miasta Opola w 2003 roku
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych miasta Opola w 2003 roku
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego miasta Opola w 2003 roku
Plan przychodów i wydatków oraz wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w 2003 roku
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 2003 rok
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 2003 rok
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2003 roku

Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 rok
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Miasta Opola
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek

Wersja do wydruku...

corner   corner