logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-151/07
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 15 marca 2007 r.
 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice – Metalchem w Opolu
 
Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uwzględnia się uwagi wniesione do projektu planu, wymienione w pozycjach: 7, 8, 10-13, 19-21, 25, 29-31 załącznika do zarządzenia.
2.      Uwzględnia się częściowo uwagi wniesione do projektu planu wymienione w pozycjach: 1, 16, 22, 24 załącznika do zarządzenia.
3.      Nie uwzględnia się uwag wniesionych do projektu planu, wymienionych w pozycjach: 2-6, 9, 14, 15, 17, 18, 23, 26-28, 32, 33 załącznika do zarządzenia, dotyczących wprowadzenia możliwości zabudowy w pasie przy wale ochronnym.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
 

Załączniki do pobrania: 2007-03-23 13:49:52 - Załącznik (150.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2611
Nazwa dokumentu: z dnia 15 marca 2007 r.
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice – Metalchem w Opolu
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2007-03-21 10:11:51
Data udostępnienia informacji: 2007-03-21 10:11:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-11 10:04:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner