logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-200/07-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzanie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony
2. OR.I - 0151 - 199/07-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego organizowanego dla wszystkich placówek oświatowych miasta Opola i wprowadzenia jego regulaminu
3. OR.I- 0151-198/07-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( lokalu użytkowego położonego w Opolu przy pl. Piłsudskiego 10 )
4. OR.I- 0151-197/07-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Krakowskiej 28
5. OR.I-0151-196/07-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie nr OR.I-0151/53/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
6. OR.I-0151 -195 /07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, Dekabrystów, Dubois, Reymonta, Korfant
7. OR.I-0151-194/07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-718/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.
8. OR.I - 0151-193/07-CZASOWE
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Opola na 2006r.
9. OR.I-0151- 192 /07-CZASOWE
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2007 rok.
10. OR.I-0151- 191/07-CZASOWE
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
11. OR.I-0151 -190/07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych.
12. OR.I-0151-189/07-CZASOWE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-475 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 września 2006 roku, w sprawie ustalenia odpowiedzialności za realizację projektu Europejski Korytarz Rozwoju III
13. OR.I-0151-188/07-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
14. OR.I–0151- 187 /07-CZASOWE
W sprawie zmiany Załączników Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.I – 0151- 11/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 grudnia 2006r.
15. OR.I-0151- 186/07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Zarządzenia NR OR.I-0151-619/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Opolu wykonywania zadań użyteczności pu
16. OR.I -0151-185/07-CZASOWE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-84/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektów szczegółowych planów przychodów i wydatków Gminnego oraz Powiatow
17. OR.I - 0151 -184/07-CZASOWE
w sprawie unormowania stanu formalno-prawnego cmentarza komunalnego przy ul. Oleskiej
18. OR.I-0151-183/07-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
19. OR.I-0151- 182/07-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
20. OR.I-0151 -181/07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Eksploatacja rowów komunalnych.
21. OR.I-0151-180/07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wstąpienia na drogę postępowania sądowego dot. zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego.
22. OR.I-0151-179/07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia oprocentowania rat z tytułu kupna lokalu mieszkalnego w ratach
23. OR.I-0151- 178 /07-CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
24. OR.I-0151-177/07-CZASOWE
w sprawie kontynuacji najmu lokalu użytkowego
25. OR.I 0151-176/07-CZASOWE
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.
26. OR.I-0151- 175/07-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2007 rok.
27. OR I-0151-174/ 07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie ustalenia odpowiedzialności za realizację projektu
28. OR.I- 0151-173/07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
29. OR.I-0151-172/07-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu.
30. OR.I-0151-171/07-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok.
31. OR.I- 0151-170 /07-uchylone zarządzeniem OR.I-0151-1513/09 z dnia 03.08.09
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
32. OR.I-0151- 169/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
33. OR.I- 0151-168/07-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
34. OR.I- 0151-167/07-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego (lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Krakowskiej 51)
35. OR.I- 0151- 166/07-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych pn.: ABC zdrowego odżywiania, Biały ząbek, Badaj swoje piersi.
36. OR.I. – 0151- 165/ 07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do gminnego zasobu
37. OR.I-0151- 164/07-CZASOWE, zmienione zarządzeniem OR.I-0151-480/07 z dnia 21.09.2007 r.
w sprawie akceptacji terenów do zagospodarowania w roku 2007 na place zabaw dla dzieci i młodzieży.
38. OR.I-0151-163/07-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok.
39. OR.I - 0151 - 162/07-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu organizowanego na terenie placówek oświatowych miasta Opola pn.:
40. OR.I-0151 –161/07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Kuźbik nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
41. OR.I- 0151- 160/07-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych pn. Program profilaktyki chorób cukrzycy oraz pn. Program profil
42. OR. I – 0151 –159/07-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
43. OR.I-0151-158 /07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4 w Opolu.
44. OR.I-0151-157 /07-CZASOWE, zmienione zarządzeniem OR.I-0151-182/07 z dnia 03 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie domków jednorodzinnych przy ul. Lawendowej – II etap (branża drogowa i odwodnie
45. OR.I-0151 - 156/07-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych.
46. OR.I-0151-155/07-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
47. OR.I-0151-154/07-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-316/07 z dnia 06.06.2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.
48. OR.I – 0151-153/07-CZASOWE
sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Opola na XXVIII Wystawie i Giełdzie Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich
49. OR.I –0151-152/07-CZASOWE
w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Opola na XXX Opolskich Targach Budownictwa
50. OR.I-0151-151/07-CZASOWE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice – Metalchem w Opolu

Ilość odwiedzin: 3056
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-151/07 do numeru OR.I-0151-200/07
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2007-01-16 08:50:51
Data udostępnienia informacji: 2007-01-16 08:50:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 11:21:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner