logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-550/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
2. OR.I-0151- 549/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
3. OR.I-0151- 548/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
4. OR.I-0151-547/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w latach 2007-2008.
5. OR.I-0151-546/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2007-2008.
6. OR.I-0151-545/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Opolu ul. Majora Hubala 2 – pod
7. OR.I - 0151-544/06 -OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Opolu.
8. OR.I-0151-543/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.I-0151-542/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
10. OR.I-0151-541/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.II-0155-29/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie utworzenia Systemu Informacji o Terenie Miasta Opola.
11. OR.I-0151-540/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Przebudowę pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu, ul. Dambonia 3 - Re
12. OR.I-0151-539/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.I-0151/538/06- zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
14. OR.I-0151/537/06-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
15. OR.I - 0151 - 536/06-CZASOWE
w sprawie akcji zimowej dla miasta Opola na okres 2006/2007 r.
16. OR.I-0151-535/06-CZASOWE
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
17. OR.I-0151-534/06-CZASOWE
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu.
18. OR.I-0151-533/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty rónej wysokości bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lolaku mieszkalnego
19. OR.I-0151- 532/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
20. OR.I-0151-531/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na
21. OR.I- 0151-530/06 -CZASOWE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-476/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Przebudowa ulic: Wileńska, Grodzieńska, Stryjsk
22. OR.I-0151-529/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr OR.I.-0151-415/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
23. OR.I-0151- 528/06-zastąpione zarządzeniem Nr OR.I-0151-1731/10 z dnia 05.01.2010 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Opolu.
24. OR.I-0151- 527/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
25. OR.I-0151-526/06-CZASOWE
w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na ,,Opracowanie koncepcji świątecznego, bożonarodzeniowego wystroju ul. Krakowskiej w Opolu
26. OR.I-0151-525/06-CZASOWE
w sprawie powołania Centralnej Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu
27. OR.I-0151-524/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia opłat tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
28. OR.1-0151-523/06-CZASOWE
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawienia działek za 2006 r.
29. OR.I-0151-522/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
30. OR.I-0151-521/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
31. OR.I-0151-520/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
32. OR.I-0151-519/06-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
33. OR.I-0151-518/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
34. OR.I-0151- 517/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
35. OR.I- 0151- 516/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego (pomieszczenia gospodarczego położonego w Opolu przy ul. Reymonta 49/1).
36. OR.I- 0151- 515/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-1139/09 z dnia 07.01.2009
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
37. OR.I–0151- 514/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
38. OR.I-0151-513/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
39. OR.I-0151-512/06-CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. doraźna pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
40. OR.I-0151/511/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-628/06 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola
41. OR.I-0151-510/06-CZASOWE
w sprawie wstąpienia na drogę postępowania sądowego dot. zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego
42. OR.I-0151-509/06- CZASOWE
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
43. OR.1-0151-508/06-CZASOWE
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
44. OR.I-0151- 507/06-CZASOWE
w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Opola na XXIX Opolskich Targach Budownictwa
45. OR.I-0151-506/06- CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznychna zadanie pn.: Dostawa ciepł
46. OR.I-0151-505/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.
47. OR. I – 0151-504/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przed upływem 10 lat od jego ustanowienia
48. OR.1-0151-503/06-CZASOWE
w sprawie odroczenia terminu płatności raty wraz z należnym oprocentowaniem raty z tytułu kupna lokalu użytkowego w ratach
49. OR. I – 0151-502/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zwolnienia z czynszu za najem lokalu
50. OR. I – 0151-501/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie kontynuacji najmu lokalu użytkowego

Ilość odwiedzin: 3701
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-501/06 do numeru OR.I-0151-550/06
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-10 11:10:23
Data udostępnienia informacji: 2006-10-10 11:10:23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 09:47:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner