logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I- 0151-450/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
2. OR.I- 0151-449/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
3. OR.I-0151-448/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. OR.I-0151-447/06-CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. doraźna pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
5. OR.I-0151-446/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
6. OR.I-0151-445/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
7. OR.I-0151- 444/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Opola działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prow
8. OR.I-0151-443/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.I-0151-442/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
10. OR.I-0151-441/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
11. OR.I-0151- 440/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na powierzenie i wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
12. OR.I-0151-439/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.I-0151-438/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
14. OR.I-0151-437/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
15. OR.I-0151-436/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-435/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Opracowania projektowe – wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektu
17. OR.I-0151-434/06-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.411.2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie: wykazu istniejących na terenie miasta Opola organizacji społecznych zajmujących się działalnością z zakresu pomocy społecznej oraz jednostek gminnych, administracji zespolonej
18. OR.I-0151-433/06-CZASOWE
w sprawie wyrażenia zgody na najem, w drodze przetargu, gabinetu nr 26 z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
19. OR.I-0151-432/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
20. OR.I-0151-431/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na
21. OR.1-0151-430/06-CZASOWE
w sprawie prolongaty w zapłacie czynszu
22. OR.I-0151-429/06-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.I-0151-313/2006 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu architektoniczno – urbanistycznego
23. OR.I–0151- 428/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
24. OR.I-0151/427/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany regulaminu strefy płatnego parkowania w Opolu.
25. OR.I.– 0151-426/06-OBOWIAZUJĄCE
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Opole działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych
26. OR.I-0151-425/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw urządzeń poligraficznych – kserokopia
27. OR.I-0151-424/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: ,,Szkoły Podstawowe Specjalne - Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego
28. OR.I-0151-423/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Wykonanie kompleksowego remontu dachu i docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej z drewnianej na PCV i wymianą dr
29. OR.I- 0151- 422/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont dachu Ochotniczej Straży Pożarnej Opole-Szczepanowice wraz z kominem
30. OR.I-0151-421/06-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
31. OR.I-0151- 420/06-CZASOWE
sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 2006
32. OR.I- 0151- 419/06-uchylone zarządzeniem OR-I-0151-631/06 z dnia 01 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone na obiektach sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.
33. OR.I- 0151-418/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Wale
34. OR.I-0151-417/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
35. OR.I- 0151-416/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem – E
36. OR.I-0151-415/06-zmienione zarządzeniem OR.I-0151-529/06 z dnia 16.10.2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
37. OR.I-0151- 414/06 -CZASOWE
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Górnej w Opolu
38. OR.I-0151-413/06 -CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
39. OR.I-0151-412/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na p
40. OR.I-0151-411/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
41. OR.I-0151-410/06- CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
42. OR.I-0151-409/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-718/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.
43. OR.I.0151-408/06-zmienione zarządzeniem OR.I-0151-482/06 z dnia 20.09.2006 r.
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr OR.I-0151-30/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskieg
44. OR.I-0151-407/06-CZASOWE
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej l i II stopnia w Opolu oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu
45. OR.I-0151-406/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Po
46. OR.I-0151-405/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Rozbiórka budynku usługowego przy ulicy Sienkiewicza 23 of. w Opolu
47. OR.I-0151-404/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr OR.I.-0151-264/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
48. OR.I-0151-403/06-CZASOWE
w sprawie powołania osób do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 1a Prawa zamówień publicznych na zadanie: Dostawa ene
49. OR.I-0151-402/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Miasta Opola
50. OR.I- 0151- 401/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego

Ilość odwiedzin: 2917
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-401/06 do numeru OR.I-0151-450/06
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Guła
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Guła
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-07-21 12:14:04
Data udostępnienia informacji: 2006-07-21 12:14:04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-21 12:19:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner