logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcące  nr  IX

im. Gen. Władysława Andresa w Opolu

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent ds. kadr

 

 1. Adres jednostki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX

im. Generała Władysława Andersa, 45-222 Opole, ul. Oleska 68

 1. Wymiar etatu:  

pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Spełnia jeden z poniższych warunków: posiada wykształcenie wyższe oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie i dodatkowe specjalne kwalifikacje z dziedziny kadr , min. 5-letnie doświadczenie zawodowe.

 Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, o pracownikach samorządowych niezbędne do wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie kadry  Vulcan.
 • Obsługa komputera oraz znajomość Word, Ecxel.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy , bieżąca obsługa spraw pracowników.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej , teczek akt osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników w programie Kadry Vulcan.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz zwolnień lekarskich z programu ZUS PUE.
 • Nadzór nad  terminowym wykonywaniem badań z zakresu medycyny pracy pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, Wydziału Oświaty.
 • Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynek Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 w Opolu- praca siedząca.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku – praca przy monitorze  ekranowym 8 godzin dziennie.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 • W miesiącu sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,02 %.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • CV
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

 Termin i miejsce składania do

9. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX,  ul. Oleska 68 45-222 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 10.10.2021 w godz. 8.00 – 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.archiwum.bip.um.opole.pl http://ploIXopole.bip.gov.pl/, oraz na tablicy informacyjnej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4027780

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu.

mgr Małgorzata Szafors

 

Ilość odwiedzin: 746
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
Skrócony opis: samodzielny referent ds. kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szafors
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 2021-09-16 12:40:56
Data udostępnienia informacji: 2021-09-16 12:40:56
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-11 11:23:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner