logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-50/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.II - 0155-66/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przy Prezydencie Mi
2. OR.I-0151-49/06 - CZASOWE
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku.
3. OR.I-0151-48/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Opolu.
4. OR.I-0151-47/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Budowa hali namiotowej z zapleczem na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu ul. Duboisa 28.
5. OR.I-0151-46/06 - uchylone zarządzeniem nr OR.I-0151-85/06
w sprawie kontroli usunięcia zalegającego na dachach śniegu i lodu z obiektów budowlanych użyteczności publicznej i zakładów pracy położonych na terenie miasta Opola przez właścicieli oraz zarządców
6. OR.I-0151-45/06 - CZASOWE
w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie poro
7. OR.I-0151-44/06 - CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
8. OR.I-0151-43/06 - CZASOWE
w sprawie powołania Instytucji Wdrażającej dla Karty Projektowej nr 2 pt.
9. OR.I-0151-42/06 - CZASOWE
w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla Karty Projektowej nr 2 pt.
10. OR.I-0151-41/06 - CZASOWE
w sprawie umorzenia wierzytelności
11. OR.I-0151-40/06 - CZASOWE
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok
12. OR.I–0151-39/06 - NIE OBOWIĄZUJE - (zastąpione przez zarz. Nr OR.I-0151-46/06 PMO z dnia 1 lutego 2006 r.)
w sprawie kontroli usunięcia zalegającego śniegu i lodu z budynków i innych obiektów budowlanych przez właścicieli oraz zarządców
13. OR.I-0151-38/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Luboszyckiej – odc. od ul. Chabrów do ronda w z
14. OR.I-0151- 37/06 - CZASOWE
w sprawie ustalenia na 2006 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
15. OR.I-0151-36/06 - CZASOWE
w sprawie ustalenia na 2006 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
16. OR.I-0151-35/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych pn.
17. OR.I-0151-34/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania w zakresie pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
18. OR.I-0151-33/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
19. OR.I- 0151- 32 /06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeni
20. OR.I.0151-31/06 - zmienione zarządzeniem OR.I-0151-285/06 z dnia 23 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym na rok 2006 do Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2006-2010.
21. OR.I.0151- 30/06 - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM OR.I-0151-408/06 Z DNIA 31.07.2006 R.
w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2006 rok.
22. OR.I-0151-29/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wprowadzenia procedury udzielania 50% bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
23. OR.I-0151-28/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznyc
24. OR.I-0151-27/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt a Prawa zamówień publicznych na zadanie: R
25. OR.I-0151- 26/06 - CZASOWE
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2005 rok.
26. OR.I-0151-25/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podejmowanych przez organizacje pozarz
27. OR.I-0151-24/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI SPAWALNICZEJ DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZN
28. OR.I-0151-23/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w myśl ustawy o działalności p
29. OR.I- 0151-22/06 - CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu kultury.
30. OR.I-0151-21/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
31. OR.I-0151-20/06 - CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
32. OR.I-0151-19/06 - CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
33. OR.I-0151-18/06 - CZASOWE
w sprawie zwolnienia z wnoszenia należności czynszowych
34. OR.I-0151-17/06 - CZASOWE
w sprawie umorzenia wierzytelności
35. OR.I-0151-16/06 - CZASOWE
w sprawie umorzenia wierzytelności
36. OR.I-0151-15/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Prowadzenie bieżących usług konserwacyjnych i remontowych oraz wykonywanie inny
37. OR.I-0151-14/06 - CZASOWE
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
38. OR.I-0151-13/06 - CZASOWE
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu
39. OR.I-0151-12/06 - OBOWIĄZUJĄCE
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.
40. OR.I-0151-11/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzanie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt
41. OR.I–0151-10/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
42. OR.I–0151-9/06 - zmienione zarządzeniem OR.I-0151-472/06 z dnia 13.09.2006
w sprawie ustalenia na rok 2006 wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie oraz wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – placówkach wchodzących w skład
43. OR.I-0151-8/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Alei Przyjaźni
44. OR.I-0151-7/06 - CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
45. OR.I-0151-6/06 - CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
46. OR.I-0151-5/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
47. OR.I-0151-4/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 591.397 PLN na reali
48. OR.I-0151-3/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali - miasto Opole obręby: Nowa Wieś Królewska, Kolonia Gosławi
49. OR.I-0151-2/06 - CZASOWE
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Usługi pocztowe".
50. OR.I-0151-1/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usługi oczyszczania chodników, placów, pasów zieleni przy drogach krajowych, wo

Ilość odwiedzin: 4495
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-1/06 do numeru OR.I-0151-50/06
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 11:25:27
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 11:25:27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-11 11:35:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner