logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR 0R.I-0151-248/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLE

z dnia 12 maja 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu

Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, póz. 717 z późn. zm.) i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Uwzględnia się wniosek złożony do projektu planu przez:

1) Rzymsko-Katolicką Parafię św. Katarzyny, pismem z dnia 12.04.2005 r. dotyczący powiększenia cmentarza parafialnego.

2) Marka Smolarskiego, pismem z dnia 11.04.2005 r. dotyczący podziału działki i przeznaczeniu na cele mieszkalno-usługowo-przemysłowo-magazynowe.

3) Edytę Trzcionkowską, pismem z dnia 15.04.2005 r. dotyczący przeznaczenia części działki na tereny o funkcji mieszkaniowo-usługowej.

4) Joachima Matejkę, pismem z dnia 20.04.2005 r. dotyczący przeznaczenia działki pod budowę zakładu przetwórstwa mięsnego.

5) Jana Białuchę, pismem z dnia 20.04.2005 r. dotyczący przeznaczenia działki pod lokalizację składu samochodów powypadkowych.

6) Andrzeja Dąbrowskiego, pismem z dnia 20.04.2005 r. w części dotyczącej lokalizacji ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż linii kolejowej Opole - Kędzierzyn Koźle oraz poszerzenia ul. Dunikowskiego z uzupełnieniem chodnika na całej długości ulicy.

7) Helenę Gabriel, pismem z dnia 21.04.2005 r. dotyczący przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkalną.

8) Waldemara Matuszka, pismem z dnia 21.04.2005 r. dotyczący przeznaczenia działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz aktywność gospodarczą (usługi handlu, sportu, gastronomii).

§2

Nie uwzględnia się wniosku złożonego do projektu planu przez:

1) Andrzeja Dąbrowskiego, pismem z dnia 20.04.2005 r. w części dotyczącej wyznaczenia w planie drogi dojazdowej do rolnej części działki nr 161.

2) Elżbietę i Tadeusza Bieleckich, pismem z dnia 29.04.2005 r. dotyczącego podziału działki oraz przeznaczenia na zabudowę wielorodzinną.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

Ilość odwiedzin: 1872
Nazwa dokumentu: z dnia 12 maja 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-04-28 13:09:54
Data udostępnienia informacji: 2005-04-28 13:09:54
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-18 09:55:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner