logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-200/2004
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
2. OR.I.-0151-199/2004
w sprawie powołania zespołu ds. inwentaryzacji boisk sportowych na terenie miasta Opola.
3. OR.I-0151-198/2004
w sprawie częściowego uchylenia uchwały Zarządu Miasta Opola
4. OR.I-0151-197/2004
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151/47/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie kolejności przyznawania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł
5. OR.I-0151-196/2004
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2004 rok.
6. OR.I-0151-195/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 34-36)
7. OR.I-0151-194/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 34-36)
8. OR.I-0151-193/2004
w sprawie wprowadzenia zmiany zasad gospodarowania garażami oraz stawek czynszu za najem garaży i dzierżawę gruntu pod garażami.
9. OR.I-0151-192/2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.II-0155-736/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
10. OR.I-0151-191/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
11. OR.I-0151-190/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
12. OR.I-0151-189/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
13. OR.I-0151-188/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
14. OR.I-0151-187/2004
w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2004 rok.
15. OR.I - 0151-186/2004
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR. II. – 0155 – 698/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2003 r. oraz w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Opole w zamian za zobowiązania podatkowe do zasob
16. OR.I-0151-185/2004
w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych
17. OR.I-0151-184/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
18. OR.I-0151-183/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
19. OR.I-0151-182/2004
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju współpracy i wymiany międzynarodowej z miastami partnerskimi Opola oraz z innymi podmiotami zagraniczny
20. OR.I-0151-181/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
21. OR.I-0151-180/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
22. OR.I-0151-179/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
23. OR.I-0151-178/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
24. OR.I-0151-177/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
25. OR.I-0151- 176/2004
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa wodnego.
26. OR.I-0151-175/2004
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego (dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Olimpijskiej - obręb Malina)
27. OR.I-0151-174/2004
w sprawie przeprowadzenia kontroli
28. OR.I-0151-173/2004
w sprawie zmiany Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola
29. OR.I-0151-172/2004
w sprawie ustanowienia likwidatora instytucji artystycznej
30. OR.I-0151-171/2004
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
31. OR.I-0151-170/2004
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
32. OR.I-0151-169/2004
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
33. OR.I–0151-168/2004
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia oferty cenowej na wykonanie inwentaryzacji mostów i przepustów znajdujących się na terenie miasta Opola, które należą do Gminy Opole, a leżą na gruntach
34. OR.I-0151-167/2004
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową.
35. OR.I-0151-166/2004
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok w ramach tego samego działu.
36. OR.I-0151-165/2004
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy
37. OR.I-0151-164/2004
w sprawie zmiany branży w lokalu użytkowym
38. OR.I-0151-163/2004
w sprawie zmiany działalności gospodarczej w lokalu użytkowym
39. OR.I – 0151-162/2004
W sprawie wprowadzenia do stosowania programu komputerowego w Wydziale Finansowo- Księgowym.
40. OR.I-0151-161/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
41. OR.I-0151-160/2004
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury.
42. OR.I-0151-159/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
43. OR.I-0151-158/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I-0151-157/2004
w sprawie kontynuacji najmu lokalu użytkowego
45. OR.I -0151 -156/2004
w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Opola na XXIV Opolskich Targach Budownictwa
46. OR.I-0151-155/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
47. OR.I-0151-154/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
48. OR.I- 0151-153/2004
w sprawie maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest pr
49. OR.I-0151-152/2004
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Opola w 2004 roku.
50. OR.I-0151-151/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych

Ilość odwiedzin: 3439
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-151/2004 do numeru OR.I-0151-200/2004
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-04-01 17:03:38
Data udostępnienia informacji: 2004-04-01 17:03:38
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-01 17:14:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner