logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   plus kontrole wewnętrzne
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole

 

 

 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 
 
 
KWiA-I.1712.00006.2012
KWiA-I.ZD-00144/12
 
 
Opole, 27.12.2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 23/2012
 
Jednostka kontrolowana
 
Referat Gospodarczy w
Wydziale Administracyjno Gospodarczym
Nazwa organu sprawującego nadzór
  
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 
05.11.2012 r. – 10.12.2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadłoinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
 
Kontrola wybranych postępowań o zamówienie publiczne do 14 tys. euro
Okres objęty kontrolą
 
 2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Danuta Juszczak-Puppel – Naczelnik Wydziału Administracyjno Gospodarczego
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Kierownik Referatu Gospodarczego
 
 
 
Akty prawne
 
 
1.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007.223.1615 z późn. zm.).
2.     Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009.157.1240 z późn. zm.).
3.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2009.224.1796 z późn. zm.).
4.     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.).
5.     Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr OR.I0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z poźn. Zm.).
6.     Zarządzenie nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. Euro netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
W wyniku przeprowadzonej wstępnej analizy przedkontrolnej do szczegółowej kontroli wytypowano wszystkie postępowania przeprowadzone przez Referat Gospodarczy na kwoty powyżej 50.000,00 zł brutto każde. Postępowań takich było 3 i dotyczyły one: adaptacji budynku przy ul. Powolnego, montażu kabli grzejnych w budynku przy ul. Pl. Wolności oraz remontu konstrukcyjnego rysy na elewacji frontowej budynku przy Pl. Wolności. Przedmiotem szczegółowej kontroli było ustalenie sposobu realizacji udzielenia poszczególnych zamówień i porównanie ustalonego stanu faktycznego z zasadami określonymi w powyższym zarządzeniu na każdym etapie postępowania. Ustalenie również czy zachowano zakaz dzielenia zamówień oraz zaniżania ich wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zostało przeprowadzone porównanie zakresu 3 postępowań objętych szczegółową kontrolą z zakresem wszystkich pozostałych 18 prowadzonych w 2011 r. zadań.
 
 
                                                Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena realizacji Zarządzenia nr OR.I-0551-807/08   Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 tys. Euro netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
 
                                    W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie 2011 r. Referat Gospodarczy Wydziału Administracyjno Gospodarczego przeprowadziły łącznie 18 postępowań o udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 tys. Euro netto.
     Po przeprowadzonej wstępnej analizie zgromadzonego materiału zespół kontrolny wytypował do szczegółowej analizy trzy postępowania dotyczące:
 
 
1.    Remontu konstrukcyjny spękanego fragmentu ściany od strony rontowej budynku przy Placu Wolności 7-8 w Opolu.
 
2.    Montaż kabli grzejnych gzymsu w budynku przy Placu Wolności 7-8 w Opolu.
 
3.    Adaptacja budynku przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta (projekt).
 
 
     Wymienione postępowania figurują w tabeli nr 1 poniżej, odpowiednio pod pozycjami nr 3, 9 i 15 (Referat Gospodarczy)
 
 
Tab. 1
 
ZAMÓWIENIA OD 3000 DO 14 000 EURO NETTO PRZEPROWADZONE W 2011 R.
Kurs EURO w 2011 r.
3,839 zł netto
REFERAT ADMINISTRACYJNY
Lp.
Nazwa zadania
Kwota brutto
Uwagi
1.
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Opola w 2012 r.
do kwoty 53000 brutto
x
2.
Zakup i dostawa girland bożonarodzeniowych
18 017,53 zł
zgoda Prezydenta na odstąpienie od wyboru ofert
3.
Dostawa i montaż systemu video na salę konferencyjną im. Karola Musioła
w budynku UM Opola - Ratusz
19 866,96 zł
x
4.
Dzierżawa wysokonakładowej cyfrowej kopiarko-drukarki
65 977,20 zł
x
5.
Dostawa środków czystości i higieny
61.500,00 zł
x
REFERAT GOSPODARCZY
Lp.
Nazwa zadania
Kwota brutto
Uwagi
1.
Dostawa i montaż kurtyn powietrznych
18 742,25 zł
x
2.
Remont pokoi 36,36a,36b w budynku Ratusza
23 868,32 zł
x
3.
Adaptacja budynku przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta (projekt)
55 350,00 zł
x
4.
Remont ogrodzenia posesji przy ul. Budowlanych 4
13 899,00 zł
x
5.
Dostawa i montaż 3 klimatyzatorów do serwerowni UM Opole
20 411,85 zł
x
6.
Wymiana 5 szt. okien w budynku Ratusza
4 513,85 zł
x
7.
Wymiana 17 szt. okien w budynku biurowym przy ul. Sempołowskiej 3 w Opolu
17 453,70 zł
x
8.
Montaż kabli grzejnych w rurach spustowych w Ratuszu
21 323,23 zł
x
9.
Montaż kabli grzejnych gzymsu w budynku przy Pl. Wolności 7-8
65 803,77 zł
x
10.
Remont gzymsu z odtworzeniem elementów sztukatorskich i malowanie elewacji wschodniej i południowej budynku przy ul. Sempołowskiej 3 w Opolu
44 485,80 zł
x
11.
Konserwacja urządzeń dźwigowych
10 528,80 zł
Umowa trzyletnia
8 560,00 (koszt roczny)
12.
Malowanie pomieszczeń i korytarza na II piętrze budynku przy ul. Budowlanych 4
18 965,65 zł
x
13.
Remont pokrycia dachu na przybudówce budynku przy Placu Wolności 7-8 w Opolu
41 389,50 zł
x
14.
Udrożnienie kanalizacji sanitarnej od strony WSO – Plac Wolności
29 030,03 zł
x
15.
Remont konstrukcyjny rysy na elewacji frontowej budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu
62 115,00 zł
x
16.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oraz naprawy sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
6 030,69 zł
Umowa dwuletnia
17.
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń 102 i 103 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
18 488,75 zł
x
18.
Dostawa 6 krzeseł obrotowych MOJITO (fotele gabinetowe )
17 832,54 zł
x
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYBRANYCH POSTĘPOWAŃ DO 14.000 EURO PRZEPROWADZONYCH W 2011 r.
 
 
      W celu prawidłowego postępowania przy zamówieniach do 14.000 tys. Ero zespół kontrolny ustalił zasady jakie obowiązują w takich przypadkach. Zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do Zarządzenia nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20maja 2008 r. i tak :
 
§         Zamówienia dokonywane są poprzez komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację budżetu w ramach posiadanych środków finansowych. Pozostałe komórki organizacyjne zobligowane są do składnia w formie pisemnej, wniosków realizację zamówienia do tych komórek organizacyjnych, które są dysponentami środków finansowych.
 
§         Zaproszenia do składania ofert odbywają się w drodze zapytania ofertowego kierowanych do kontrahentów w formie pisemnej, ustnej bądź elektronicznej z podaniem terminu składnia ofert.
§         Kryteria wyboru oferty stanowią : cena, koszty eksploatacji, gwarancje, walory użytkowe, estetyczne i jakościowe.
 
§         Ustalona liczba ofert winna być nie mniejsza niż 3, chyba, że spełnione są warunki zapisane w pkt. 7 (dokumentu – zasady wyboru oferty).
 
§         W przypadku, gdy liczba potencjalnych kontrahentów w danej branży jest mniejsza niż 3, możliwe jest przeprowadzenie wyboru oferty przy mniejszej ich liczbie. Uzasadnienie tego typu postępowania znajduje swoje odzwierciedlanie w formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Opola.
 
§         W przypadku gdy liczba ofert jest większa niż 3, używa się dodatkowego arkusza formularza i w części poświęconej ofertom dopisuje się dodatkowe oferty.
 
§         Zamawiający zobowiązuje się rozpatrzyć wszystkie oferty, które zostały złożone w wymaganym terminie.
 
§         Zgodnie z punktem powyżej, rozpatrzeniu podlegają także oferty złożone przez kontrahentów, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe.
 
§         Proces wyboru oferty dokumentowany jest w Formularzu Wyboru Oferty” zwanym dalej formularzem , według wzoru określonego w załączniku nr 8 do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Opola.
 
§         Wspomniany formularz powinien być wypełniony w całości, w sposób czytelny, przez osobę wyznaczoną przez przełożonego do prowadzenia postępowania.
 
       Wynik przeprowadzonej analizy wybranych do kontroli postępowań z zachowaniem zasady wyboru oferty oraz formularzem jej wyboru zgodnie z powołanym wyżej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. obrazuje poniższa tabela nr 2. (akta kontroli tom I s. od 1 do 14)
 
 
Tab. 2
 
 
 
 
TRYB ORAZ ATRYBUTY POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 DO ZARZĄDZENIA NR OR.I-0151-807/08 PREZYDENTA MIASTA OPOLA Z DNIA 20 MAJA 2008 R.
 
 
 
FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W
POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14.000TYS. EURO ZREALIZOWANE W 2011 R.
 
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
 
1
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
 
 
 
2
 
Data złożenia zapytań ofertowych
 
 
 
3
 
Termin składania ofert/data złożenia ofert oraz sposób ich złożenia 
 
 
 
4
 
Ilość złożonych ofert
 
 
 
5
 
 Kryteria (cena, parametry)
 
 
 
 
6
 
Wybrana oferta
 
 
 
 
7
 
Sposób realizacji zamówienia (termin płatności oraz termin realizacji)
 
 
 
8
 
Podpisy członków
komisji
 
 
 
9
 
Data zawarcia umowy
 
 
 
10
 
Wartość zamówienia
 
 
 
 
(akta kontroli tom I s. od 25 do 28 ).
 
 
      Zespół kontrolny po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wyżej wymienionych postępowań dotyczących udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro stwierdził, iż zostały one przeprowadzone prawidłowo. Ich przebieg a co za tym idzie, wyłonienie wykonawców oraz dostawców oparte było zgodnie z zapisami w załącznikach do zarządzenia nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
      Ponadto w oparciu o zgromadzony materiał oraz wszystkie prowadzone w 2011 r. postępowania o zamówienie do 14 tys. Euro przez Referat Gospodarczy zespół kontrolny nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że w wyżej wymienionym okresie doszło do dzielenia kontrolowanych oraz pozostałych zamówień.
 
 
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 
 
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….
 
           
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2013-07-09 09:26:33
Data udostępnienia informacji: 2013-07-09 09:26:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-04 13:06:05

Wersja do wydruku...

corner   corner